Biografia zbiorowa „szistdesiatnyków”: problem zbierania i systematyzowania materiałów

Колективна біографія шістдесятників: проблема збору та систематизації матеріалів

Оксана Плющик

a:1:{s:5:"pl_PL";s:165:"Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського";} , Ukraina

Abstrakt

Artykuł został poświęcony problematyce gromadzenia i systematyzowania materiałów dotyczących postaciach ukraińskich „szistdesiatnyków”, integrowania rozproszonych dokumentów i włączania prac badaczy do bazy materiałów biograficznych. Zwrócono uwagę na narzędzia badań prozopograficznych, które proponuje się dla stworzenia zbiorowego portretu „szistdesiatnyków”. W artykule podjęto próbę zdefiniowania odrębnych pojęć terminologicznych na oznaczenie zjawisk, działań i statusu osób ruchu lat 60. i 70. XX wieku, a także dokonano analizy zbioru dokumentów i materiałów, które są publicznie dostępne w przestrzeni informacyjnej Ukrainy oraz ich zdolności do budowy pełnego zbioru informacji w celu stworzenia bazy danych z myślą o edycji zbiorowej biografii przedstawicieli ww. ruchu lat 60. i 70. XX wieku.

Słowa kluczowe:

„Szistdesiatnyky”, biografia, pokolenie, prozopografia, wydania drukowane, zasoby internetowe

Burâk Larisa. 2016. Žìnoča bìografìka âk naprâmnaukovih doslìdžen: tradicìï j sučasnì reprezentacìï. “Ukraïnsʹka bìografìstika”. Kiïv № 13: 10–27. [Буряк Лариса. 2016. Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації. “Українська біографістика”. Київ № 13: 10–27]. DOI: https://doi.org/10.15407/ub.13.010

Darmorìz Oksana, Mokrik Radomir. 2013. Fenomen šìstdesâtnikìv u kontekstì problemi formuvannâ kulʹturnoï elìti v Ukraïnì. “Ukraïnoznavčij alʹmanah” Kiïv vip. 14: 76–79 [Дарморіз Оксана, Мокрик Радомир. 2013. Феномен шістдесятників у контексті проблеми формування культурної еліти в Україні. “Українознавчий альманах”. Київ Вип. 14: 76–79].

Disidenti. 2018. Antologìâ tekstìv. Kiïv: Duh ì Lìtera [Дисиденти. 2018. Антологія текстів. Київ: Дух і Літера].

Žilenko Ìrina. 2011. Homo feriens. Spogadi. Kiïv: Smoloskip [Жиленко Ірина. 2011. Homo feriens. Спогади. Київ: Смолоскип].

Kìpìanì Vahtang. 2019. Sprava Vasilâ Stusa. Zbìrka dokumentìv z arhìvu kolišnʹogo KDB URSR. Harkìv: Vìvat [Кіпіані Вахтанг. 2019. Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР. Харків: Віват].

Lìteraturoznavča enciklopedìâ u 2-h tomah. 2007. Kiïv: VC «Akademìâ» [Літературознавча енциклопедія у 2-х томах. 2007. Київ: ВЦ «Академія»].

Mìžnarodnij bìog̀rafìčnij slovnik disidentìv kraïn Centralʹnoï ta Shìdnoï Êvropi j kolišnʹogo SRSR. 2006. T. 1., T.2. Ukraïna. Častina Ì. Harkìv: Harkìvsʹka pravozahisna grupa; «Prava lûdini» [Міжнародний біоґрафічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. 2006. Т. 1., Т.2. Україна. Частина І. Харків: Харківська правозахисна група; «Права людини»].

Pohože na to, čto èto literatura kajfa... 2006. Intervʹû Ulâny Glibčuk s Tamaroj Gundorovoj. Zerkalo nedeli. Vip. 43. 10–17 noâbrâ [Похоже на то, что это литература кайфа... 2006. Интервью Уляны Глибчук с Тамарой Гундоровой. “Зеркало недели” Вип. 43. 10–17 ноября].

Ruh oporu v Ukraïnì:1960–1990. Enciklopedičnij Dovìdnik. 2010. Kiïv: Smoloskip [Рух опору в Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник. 2010. Київ: Смолоскип].

Seko Âroslav. 2015. Arešti 1965 r. v URSR âk zasìb borotʹbi komunìstičnoï partìï z ìnakodumstvom. Naukovì zapiski Ternopìlʹsʹkogonacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì Volodimira Gnatûka. Ternopìlʹ:Vidavnictvo TNPU ìm. V. Gnatûka. Vip. 2. Č. 4: 57–66 [Секо Ярослав. 2015. Арешти 1965 р. в УРСР як засіб боротьби комуністичної партії з інакодумством. “Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка”. Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка Вип. 2. ч. 4: 57–66].

Tarnašinsʹka Lûdmila. 2010. Ukraïnsʹke šìstdesâtnictvo: profìlì na tlì pokolìnnâ (ìstoriko-lìteraturnij tapoetikalʹnij aspekti). Kiïv: Smoloskip [Тарнашинська Людмила. 2010. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (історико-літературний та поетикальний аспекти). Київ: Смолоскип].

Tarnašinsʹka Lûdmila. 2020. Za nih govorili ì včinki, ì tvorčìstʹ. “Ukraïnsʹka mova ta lìteratura” Nr 32 [Тарнашинська Людмила. 2020. За них говорили і вчинки, і творчість. Українська мова та література № 32].

Čiško Vìtalìj. 1996. Bìografìčnatradicìâ ta naukova bìografìâ v ìstorìï ì sučasnostì Ukraïni. Kiïv: BMT [Чишко Віталій. 1996. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. Київ: БМТ].

Ševčuk Valerìj. 2015. Naberezì času. Tì, kotrì poruč: Spogadi pro sučasnikìv. Kiïv: Libìdʹ [Шевчук Валерій. 2015. На березі часу. Ті, котрі поруч: Спогади про сучасників. Київ: Либідь].

Stone Lourens. 1971. Prosopography. “Daedalus” № 1 (100): 46–79.


Opublikowane
2022-12-20


Плющик, О. (2022). Biografia zbiorowa „szistdesiatnyków”: problem zbierania i systematyzowania materiałów: Колективна біографія шістдесятників: проблема збору та систематизації матеріалів. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(17). https://doi.org/10.31743/tkpuzk.14666

Оксана Плющик  o.pliushchyk@gmail.com
a:1:{s:5:"pl_PL";s:165:"Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського";}