Koncepcja pamięci w powieści Salmana Rushdiego "Dzieci Północy": idiostylowe drogi powrotu do domu

Юлія / Yuliia Вишницька / Vyshnytska

a:1:{s:5:"pl_PL";s:119:"Київський університет імені Бориса Грінченка / Borys Grinchenko Kyiv University";} , Ukraina

Abstrakt

Artykuł przedstawia odczytanie powieści Salmana Rushdiego Dzieci północy przez pryzmat koncepcji pamięci, która rozwija się w tekstowych i podtekstowych dominantach. Celem pracy jest zbadanie indywidualno-autorskiego modelu tożsamości w powieści Salmana Rushdiego, między innymi poznanie głównych mechanizmów tekstowych konstruowanie konceptu pamięci. Tożsamość w powieści brytyjskiego pisarza modelują obrazy i realizowane przez nie motywy. Tak na przykład motyw „konserwowania owoców” (tożsamy z zachowaniem pamięci), którego duplikatami są motywy hermetyzowania, zamknięcia, ukrywania, fragmentacji, nieszczelności, nieposłuszeństwa, wolności, realizowany jest przez obrazy kodu gastronomicznego (marynaty, sosy, owoce, ryby, ryż), kodu antropomorficznego (nos, palec, włosy), kodu atrybucyjnego (prześcieradło, kuchnia, skrzynia na pościel, skrzynia na kółkach, spiżarnia, kosze, puszki, pudełka, worki, orzechy, ziarna, jajka). Kluczem semantycznym obrazów i motywów zachowujących pamięć jest symbolika wieczności, samowystarczalności, powrotu, powtórzenia, cykliczności, ciągłości (poprzez obrazy okrągłe). Koncept zapomnienia jako jeden ze składników pojęcia pamięci eksplikowany jest motywami rozproszenia, zniszczenia, dezintegracji. Jednocześnie magiczny taniec proroka (jako odtworzenie rytuału wtajemniczenia z semantyką sugestii poprzez motywy okrążania, wiru, cykliczności), pisanie (jako czynność sakralna), sny (jako modelowanie wspomnień o przyszłości) jest jednocześnie powrotem wspomnień, zniwelowaniem zapomnienia.


Bovsunìvsʹka Tetâna. 2015. Žanrovì modifìkacìï sučasnogo romanu. Harkìv: Dìsa Plûs [Бовсунівська Тетяна. 2015. Жанрові модифікації сучасного роману. Харків: Діса Плюс].

Budnij Vasilʹ. 2007. Rozgadka čarìv Cìrceï: nacìonalʹnì obrazi ta stereotipi v osvìtlennì lìteraturnoï etnoìmagologìï. “Slovo ì Čas” № 3: 52–63 [Будний Василь. 2007. Розгадка чарів Цірцеї: національні образи та стереотипи в освітленні літературної етноімагології. “Слово і Час” № 3: 52–63].

Drogomirecʹka Hristina. 2017. Roman Salmana Rušdì “Lûtʹ”: psihoanalìtične pročitannâ. “Slovo ì Čas” № 7: 87–94 [Дрогомирецька Христина. 2017. Роман Салмана Рушді “Лють”: психоаналітичне прочитання. “Слово і Час” № 7: 87–94].

Êvtušenko Svìtlana. 2017. Problema gìbridnoï ìdentičnostì u tvorah anglo-ukraïnsʹkih pisʹmennikìv. “Lìteraturoznavčì studìï” № 1 (48): 177–183 [Євтушенко Світлана. 2017. Проблема гібридної ідентичності у творах англо-українських письменників. “Літературознавчі студії” № 1 (48): 177–183].

Gandhi Leela. 1998. Postcolonial Theory: A Critical Introduction. Columbia University Press. DOI: https://doi.org/10.1515/9781474468312

Halchuk Oksana. 2020. Apple Blossoms and The Apple Tree: Two Perspectives. Typological and Ideological Similarities in Short Stories by Mykhailo Kotsiubynsky and John Galsworthy. “Respectus Philologicus” vol. 38(43): 150–162. W: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.64. DOI: https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.64

Konovalenko Tetâna. 2020. Himerna j magìčno-realìstična proza V. Drozda ì S. Rušdì. “Zakarpatsʹkì fìlologìčnì studìï” vip. 13, t. 13: 203–210 [Коноваленко Тетяна. 2020. Химерна й магічно-реалістична проза В. Дрозда і С. Рушді. “Закарпатські філологічні студії” вип. 13, т. 13: 203–210].

Konovalenko Tetiana. 2017. Typology of characters in magical realism and chimeric prose. “Literary Imagination”, Issue 3 (2), (November), Volume 19: 744–751.

Lemeŝuk Larisa. 2017. Dìalektika rozvitku anglìjsʹkogo postkolonìalʹnogo romanu. “Pìvdennij arhìv”: Fìlologìčnì nauki, № 71: 63–66 [Лемещук Лариса. 2017. Діалектика розвитку англійського постколоніального роману. “Південний архів”: Філологічні науки, № 71: 63–66].

Mazìn Dmitro. 2003. Poetika romanìv Salmana Rušdì: avtoref. dis. … kand. fìlol. nauk Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìm. T. G. Ševčenka [Мазін Дмитро. 2003. Поетика романів Салмана Рушді: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка].

Mazìn Dmitro. 2011. Sinkretičnij narativ romanìv Salmana Rušdì (funkcìï Â-opovìdì). “Mandrìvecʹ” № 4: 68–71 [Мазін Дмитро. 2011. Синкретичний наратив романів Салмана Рушді (функції Я-оповіді). “Мандрівець” № 4, 68–71].

Mìtìna Lûbov. 2018. Časoprostorovì koncepti “Shodu, Zahodu” Salmana Rušdì. “Mova ì kulʹtura” № 21(2): 370–378 [Мітіна Любов. 2018. Часопросторові концепти “Сходу, Заходу” Салмана Рушді. “Мова і культура” № 21 (2): 370–378].

Norton Anne. 2013. On the Muslim Question. Princeton University Press. DOI: https://doi.org/10.23943/princeton/9780691157047.001.0001

Pìrošenko Svìtlana. 2017. Prihovane značennâ âk vtìlennâ avtorsʹkogo zadumu: roman Salmana Rušdì “Opìvnìčnì dìti”. “Fìlologìčnij diskurs” № 6: 88–97 [Пірошенко Світлана. 2017. Приховане значення як втілення авторського задуму: роман Салмана Рушді “Опівнічні діти”. “Філологічний дискурс” № 6: 88–97].

Romanovska Alina. 2020. Nostalgia and National Identity: Idea of Revisiting the Past in Latvian Fiction. “Respectus Philologicus” vol. 37(42): 127–136. W: https://www.journals.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/17062. DOI: https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.37.42.44

Rušdì Salman. 2007. Opìvnìčnì dìti. Kiïv: Ûnìvers [Рушді Салман. 2007. Опівнічні діти. Київ: Юніверс].

Slonevsʹka Ìnna. 2020. Fenomen kulʹturnogo romanu v postkolonìalʹnomu diskursì. “Fìlologìčnij diskurs” № 10: 163–172 [Слоневська Інна. 2020. Феномен культурного роману в постколоніальному дискурсі. “Філологічний дискурс” № 10: 163–172]. DOI: https://doi.org/10.31475/fil.dys.2020.10.16

Visocʹka Natalìâ. 2003. Konstituûvannâ ìdentičnostì v polìkulʹturnomu prostorì âk ob`êkt teoretičnoï refleksìï. Ukraïna – problema ìdentičnostì: lûdina, ekonomìka, suspìlʹstvo: konferencìâ ukraïnsʹkih vipusknikìv program naukovogo stažuvannâ u SŠA Lʹvìv, 18–21 veresnâ 2003: 12–17 [Висоцька Наталія. 2003.Конституювання ідентичності в полікультурному просторі як об’єкт теоретичної рефлексії. Україна – проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство: конференція українських випускників програм наукового стажування у США Львів, 18–21 вересня 2003: 12–17].

Visocʹka Natalìâ. 2010. Êdnìstʹ množinnogo. Amerikansʹka lìteratura kìncâ XX – počatku XXI stolìtʹ u kontekstì kulʹturnogo plûralìzmu. Kiïv: Vidavničij centr Kiïvsʹkogo nacìonalʹnogo lìngvìstičnogo unìversitetu [Висоцька Наталія. 2010. Єдність множинного. Американська література кінця XX – початку XXI століть у контексті культурного плюралізму. Київ: Видавничий центр Київського національного лінгвістичного університету].


Opublikowane
2023-01-26


Вишницька / Vyshnytska Ю. / Y. (2023). Koncepcja pamięci w powieści Salmana Rushdiego "Dzieci Północy": idiostylowe drogi powrotu do domu. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(17). https://doi.org/10.31743/tkpuzk.14676

Юлія / Yuliia Вишницька / Vyshnytska  y.vyshnytska@kubg.edu.ua
a:1:{s:5:"pl_PL";s:119:"Київський університет імені Бориса Грінченка / Borys Grinchenko Kyiv University";}