O czasopiśmie

„Ethos, a więc wolność kierowana prawdą...” (Jan Paweł II).

„Ethos” jest międzynarodowym interdyscyplinarnym kwartalnikiem naukowym, w którego kolejnych monograficznych tomach podejmowane są problemy filozoficzne ujawniające się w kulturze współczesnej. Problemy te ukazywane są w poszczególnych artykułach z perspektywy różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, w szczególności filozofii, a zwłaszcza antropologii filozoficznej i etyki.

Wydawcą „Ethosu” jest Instytut Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Czasopismo powstało w roku 1988 z inicjatywy jego późniejszego wieloletniego redaktora naczelnego ks. Tadeusza Stycznia (1931-2010). Wolność słowa była wówczas w Polsce racjonowana, a jednocześnie narastała potrzeba krytycznej debaty zarówno nad marksistowskim rozumieniem kultury, jak i nad nowymi zjawiskami oraz prądami myślowymi, których obecność zaczynała się silnie w niej zaznaczać. Pierwsze tomy „Ethosu”, zmagającego się w tamtym okresie z instytucją cenzury, zawierały liczne adnotacje o jej ingerencjach. Dotyczyły one tekstów autorów reprezentujących różne opcje myślowe.

Celem pisma w zamyśle jego pierwszego redaktora naczelnego była szeroko pojęta refleksja nad intelektualnymi wyzwaniami współczesności, dokonywana w perspektywie personalistycznej i inspirowana myślą filozoficzną Karola Wojtyły, której pełen wyraz dał on w swoim nauczaniu już jako papież Jan Paweł II. Od Jana Pawła II, organizatora seminariów w Castel Gandolfo, które w debacie łączyły uczonych reprezentujących różne światopoglądy i orientacje filozoficzne, obecna redakcja „Ethosu” zaczerpnęła pomysł zapraszania na łamy pisma autorów poruszających się w różnych obszarach refleksji filozoficznej i ogólnohumanistycznej. Ambicją redakcji „Ethosu” jest kontynuowanie oryginalnej papieskiej wizji nieprzerwanego, stojącego na najwyższym poziomie naukowym, dialogu między intelektualistami.

Każdy numer „Ethosu” opracowywany jest koncepcyjnie przez kolegium redakcyjne. Tematy kolejnych tomów ogłaszane są z rocznym wyprzedzeniem. Nadesłane teksty przed recenzją są sprawdzane pod względem oryginalności przy użyciu programu antyplagiatowego o nazwie iThenticate. Wszystkie artykuły naukowe poddawane są recenzji zewnętrznej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a począwszy od tomu 105, otrzymują cyfrowy identyfikator DOI.

W kwartalniku „Ethos” publikowane są także przekłady istotnych tekstów obcojęzycznych związanych z problematyką poszczególnych tomów oraz – wyjątkowo – teksty okolicznościowe.

Stały dział zatytułowany „Karol Wojtyła–Jan Paweł II. Inspiracje” jest niezależny od tematyki tomu i służy prezentacji badań naukowych prowadzonych wokół myśli filozoficznej Karola Wojtyły–Jana Pawła II.

Czasopismo prowadzi też rubryki: „Omówienia i recenzje”, „Sprawozdania”, „Bibliografia” „Myśląc Ojczyzna…” i „Pontyfikat w oczach świata”.

Teksty odredakcyjne obejmują artykuł wstępny oraz esej filozoficzny („Przez pryzmat Ethosu”).

Dane szczegółowe

 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. Punktacja MNiSW: 100 pkt.,
 4. Prefix DOI 10.12887
 5. Bazy indeksujące „Ethos”
 • EBSCO
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • Index Copernicus
 • Philosopher’s Index
 • ERIH Plus (European Reference Index For the Humanities and Social Sciences)
 • POL-Index