O czasopiśmie

„Ethos, a więc wolność kierowana prawdą...” (Jan Paweł II).

„Ethos” jest międzynarodowym interdyscyplinarnym kwartalnikiem naukowym, w którego kolejnych monograficznych tomach podejmowane są problemy filozoficzne ujawniające się w kulturze współczesnej. Problemy te ukazywane są w poszczególnych artykułach z perspektywy różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, w szczególności filozofii, a zwłaszcza antropologii filozoficznej i etyki.

„Ethos” koncepcyjnie i redakcyjnie przygotowywany jest przez Instytut Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Czasopismo powstało w roku 1988 z inicjatywy jego późniejszego wieloletniego redaktora naczelnego ks. Tadeusza Stycznia SDS (1931-2010). Wolność słowa była wówczas w Polsce racjonowana, a jednocześnie narastała potrzeba krytycznej debaty zarówno nad marksistowskim rozumieniem kultury, jak i nad nowymi zjawiskami oraz prądami myślowymi, których obecność zaczynała się silnie w niej zaznaczać. Pierwsze tomy „Ethosu”, zmagającego się w tamtym okresie z instytucją cenzury, zawierały liczne adnotacje o jej ingerencjach. Dotyczyły one tekstów autorów reprezentujących różne opcje myślowe.

Celem pisma w zamyśle jego pierwszego redaktora naczelnego była szeroko pojęta refleksja nad intelektualnymi wyzwaniami współczesności, dokonywana w perspektywie personalistycznej i inspirowana myślą filozoficzną Karola Wojtyły, której pełen wyraz dał on w swoim nauczaniu już jako papież Jan Paweł II. Od Jana Pawła II, organizatora seminariów w Castel Gandolfo, które w debacie łączyły uczonych reprezentujących różne światopoglądy i orientacje filozoficzne, obecna redakcja „Ethosu” zaczerpnęła pomysł zapraszania na łamy pisma autorów poruszających się w różnych obszarach refleksji filozoficznej i ogólnohumanistycznej. Ambicją redakcji „Ethosu” jest kontynuowanie oryginalnej papieskiej wizji nieprzerwanego, stojącego na najwyższym poziomie naukowym, dialogu między intelektualistami.

Tematy planowanych tomów ogłaszane są z rocznym wyprzedzeniem. Nadesłane teksty przed recenzją są sprawdzane pod względem oryginalności przy użyciu programu antyplagiatowego o nazwie iThenticate. Wszystkie artykuły naukowe poddawane są recenzji zewnętrznej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a począwszy od tomu 105, otrzymują cyfrowy identyfikator DOI.

W kwartalniku „Ethos” publikowane są także przekłady istotnych tekstów obcojęzycznych związanych z problematyką poszczególnych tomów oraz – wyjątkowo – teksty okolicznościowe.

Stały dział zatytułowany „Karol Wojtyła–Jan Paweł II. Inspiracje” jest niezależny od tematyki tomu i służy prezentacji badań naukowych prowadzonych wokół myśli filozoficznej Karola Wojtyły–Jana Pawła II.

Czasopismo prowadzi też rubryki: „Omówienia i recenzje”, „Sprawozdania”, „Bibliografia” „Myśląc Ojczyzna…” i „Pontyfikat w oczach świata”.

Teksty odredakcyjne obejmują artykuł wstępny oraz esej filozoficzny („Przez pryzmat Ethosu”).

Dane szczegółowe

 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. Punktacja MNiSW: 100 pkt.,
 4. Prefix DOI 10.12887
 5. Bazy indeksujące „Ethos”
 • EBSCO
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • Index Copernicus
 • Philosopher’s Index
 • ERIH Plus (European Reference Index For the Humanities and Social Sciences)
 • POL-Index

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.