Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.


1. Artykuł powinien mieć jasno sformułowany cel, przedstawioną metodę badań, klarownie opisane wyniki, podane implikacje teoretyczne oraz wnioski dla praktyki zarządzania.
2. Prosimy o wyodrębnienie w zgłaszanych tekstach strony tytułowej oraz pozostałej części tekstu, która nie zawiera żadnych danych identyfikujących autora.
3. Strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:
- zwięzły tytuł;
- nazwisko(a) autora(ów);
- afiliację, adres(y) i adres(y) e-mail autora(ów);
- adres e-mail i numer telefonu autora odpowiedzialnego za korespondencję;
- ewentualne podziękowania.
4. Pozostała część artykułu powinna zawierać streszczenie, słowa kluczowe, tekst główny, bibliografię, rysunki i tabele.
5. Krótkie streszczenie, o długości od 100 do 250 słów, powinno umożliwić czytelnikowi dowiedzenie się, co zostało zbadane, dlaczego podjęto takie badania, jakie uzyskano wyniki oraz dlaczego uzyskane wyniki są ważne i mogą być przydatne w praktyce zarządzania.
6. Prosimy o staranne dobranie od trzech do pięciu słów kluczowych precyzyjnie odzwierciedlających treść zgłaszanego artykułu.
7. W zgłaszanym tekście należy wyodrębnić nagłówki poszczególnych sekcji. Nagłówki pierwszego, drugiego, ewentualnie trzeciego rzędu powinny być wyraźnie rozróżnialne.
8. Zgłaszany artykuł powinien być napisany czcionką o wielkości 12 (Times New Roman) z pojedynczymi odstępami między wierszami, wielkość strony A4, marginesy 2,5 cm ze wszystkich stron.
9. Cytaty o długości powyżej 40 słów powinny być wyraźnie wyróżnione poprzez wcięcie lewego marginesu lub zastosowanie mniejszej czcionki.
10. Należy używać podwójnego cudzysłowu dla cytatów oraz zwrotów użytych w specjalnym znaczeniu.
11. Strony należy kolejno numerować.
12. Rysunki i tabele należy ponumerować, nadać im tytuły, podać źródła oraz zamieścić w tekście na odpowiednich miejscach.
13. Dodatkowe materiały (np. dane empiryczne) powinny być zawarte w załączniku.
14. Przypisy oraz bibliografię należy przygotować zgodnie ze stylem APA 7.
15. Ewentualne objaśnienia należy wprowadzić przy wykorzystaniu przypisów końcowych (albo całkiem z nich zrezygnować).
16. Łączna objętość zgłaszanego manuskryptu (razem ze stroną tytułową, przypisami, rysunkami i tabelami) nie powinna przekraczać 30 stron.
17. W przypadku tekstu zgłaszanego w języku angielskim autor, którego ojczystym językiem nie jest angielski, dostarcza także certyfikat potwierdzający przeprowadzenie korekty językowej.