ETYKA PUBLIKACYJNA

Dążąc do zapewnienia wysokich standardów etycznych czasopismo kieruje się wytycznymi Komisji do Spraw Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE). Zgodnie ze wspomnianymi wytycznymi autorzy oraz składane prace powinny spełniać następujące wymogi.
1. Wnioski z analizy literatury przedmiotu oraz wyniki badań powinny być przedstawione uczciwie, bez fałszerstw i manipulacji danymi.
2. Zgłoszona praca powinna być oryginalna i nie może być publikowana gdzie indziej w jakiejkolwiek formie lub języku (częściowo lub w całości).
3. Autorzy nie mogą pisać nieprawdziwych stwierdzeń na temat osób lub firm oraz ich zachowań.
4. Publikowane teksty nie mogą zawierać stwierdzeń, które mogą być postrzegane jako ataki osobiste lub nieuzasadnione zarzuty wobec osób lub firm.
5. Zgłaszany artykuł nie może być składany jednocześnie do innego czasopisma.
6. Autorzy powinni być przygotowani do przesłania na żądanie odpowiedniej dokumentacji lub danych w celu weryfikacji poprawności przedstawionych wyników (np. danych źródłowych).
7. Autorzy muszą upewnić się, że respektują prawa osób trzecich, takie jak prawa autorskie

W przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania zasad etycznych czasopismo będzie postępować zgodnie z wytycznymi COPE. Stwierdzone przypadki stosowanie nieetyczny praktyk będą demaskowane oraz zgłaszane do odpowiednich podmiotów instytucjonalnych.