PROCES RECENZJI

Nie pobieramy opłaty za publikację artykułu w naszym czasopismie.

1. Zgłoszony do opublikowanie artykuł jest najpierw oceniany przez członków komitetu redakcyjnego z punktu widzenia wymogów formalnych i poziomu merytorycznego. Jeśli opinia jest pozytywna, to artykuł przechodzi do dalszych etapów recenzowania.
2. Praca jest wysyłana do recenzji przygotowywanej przez dwóch niezależnych recenzentów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego (lub pracujących co najmniej na stanowisku associate professor w przypadku recenzentów zagranicznych)
3. Recenzje są przygotowywane w formie opisowej, bez zastosowania specjalnego formularza z podziałem na "uwagi dla redakcji" i "uwagi dla autorów".
4. Jeśli w recenzjach zawarte są stosowane zapisy, to praca powraca do autorów w celu jej poprawienia. Po naniesieniu poprawek artykuł jest ponownie oceniany przez niezależnych recenzentów lub członków komitetu redakcyjnego.
5. Zgłaszając poprawiony tekst, autor składa jednocześnie odpowiedź do recenzji, odnosząc się do wszystkich uwag recenzentów.
6. Po ewentualnej drugiej recenzji artykuł jest przeznaczony do opublikowania lub odrzucany.
7. Przed rozpoczęciem procesu recenzowania z artykułu usuwane są usuwane fragmenty mogące świadczyć o tożsamości autorów i miejscu ich pochodzenia.
8. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest aktualizowana raz do roku.
9. Decyzje podjęte przez Redaktora Naczelnego (komitet redakcyjny) są ostateczne.