O czasopiśmie

Czasopismo ukazywało się w latach 2021-2022.

Czasopismo "Nowe Tendencje w Zarządzaniu" nastawione jest na identyfikowanie nowych trendów, zjawisk i prawidłowości pojawiających się w szeroko rozumianej dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Chodzi w szczególności o rozpoznawanie aktualnych problemów społecznych, problemów z jakimi borykają się organizacje a w szczególności przedsiębiorstwa i proponowanie odpowiednich rozwiązań. Koncentrujemy się na problemach, zainteresowaniach i obawach współczesnych menedżerów. Staramy się stosować najwyższe światowe standardy uprawiania nauki, ale jednocześnie publikować przede wszystkim w języku polskim, tak aby wyniki prezentowanych na łamach czasopisma badań mogły dotrzeć nie tylko do naukowców, ale także do doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych nauką. Nie publikujemy tekstów dydaktycznych, publicystycznych, beletrystycznych i popularnonaukowych.

Cel czasopisma

Celem czasopisma jest publikowanie wyników oryginalnych badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Badania te powinny bazować na obszernym przeglądzie literatury dotyczącej rozpatrywanego problemu, w szczególności literatury o zasięgu światowym. Warunkiem publikacji jest wykazanie własnego wkładu do rozwoju nauki a także pokazanie implikacji praktycznych uzyskanych rezultatów.
Publikujemy prace prezentujące wyniki własnych badań a także prace przeglądowe zakończone podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków z dokonanego przeglądu. Traktujemy zarządzanie jako dyscyplinę mającą wymiar światowy, dlatego przeglądy muszą uwzględniać literaturę w wymiarze globalnym.
Publikujemy także prace interdyscyplinarne wykorzystujące dorobek innych dziedzin naukowych do rozwiązywania problemów zarządzania: filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii, pedagogiki, informatyki, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ...
Zwracamy się także do wybitnych naukowców z prośbami o zaprezentowanie wyników aktualnie prowadzonych badań na łamach naszego czasopisma.
Czasopismo nastawione jest na wysoką jakość publikacji, dlatego wydawane jest jedynie raz w roku w dość ograniczonej objętości.
Zakres tematyczny czasopisma to szeroko rozumiana dyscyplina nauk o zarządzaniu i jakości, w szczególności:
- strategia i polityka biznesowa,
- zachowania organizacyjne,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- przedsiębiorczość i innowacje,
- teoria organizacji,
- biznes międzynarodowy,
- etyka biznesu,
- marketing,
- zarządzanie operacyjne,
- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw,
- zarządzanie finansami,
- optymalizacja decyzyjna,
- zarządzanie organizacjami non-profit,
- zarządzanie w administracji państwowej i samorządowej,
- zarządzanie grupą przedsiębiorstw,
- zarządzanie jakością.

Objętość zgłaszanych tekstów nie powinna przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego.