Agnieszka Łukasik-Turecka, Agnieszka Magdalena Zaręba, Społeczne postrzeganie przywództwa Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 80

Dorota Maj

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , Polska

Abstrakt

.


Antoszewski A. (2002), Przywództwo polityczne, [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej): 497–513.

Burns J.M. (1978), Leadership, (New York: Harper & Row).

CBOS (2008), Spojrzenie na miniony wiek w historii Polski, oprac. M. Strzeszewski, Komunikat z badań nr BS/166/2008, (Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej).

CBOS (2018), Społeczne oceny osobistości z ostatniego stulecia, oprac. B. Badora, Komunikat z badań nr 101/2018, (Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej).

Le Bon G. (1994), Psychologia tłumu, tłum. B. Kaprocki, (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN).

Marczewska-Rytko M. (2010), Religia i polityka w globalizującym się w świecie, (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).

Pobierz

Opublikowane
2022-12-16


Maj, D. (2022). Agnieszka Łukasik-Turecka, Agnieszka Magdalena Zaręba, Społeczne postrzeganie przywództwa Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 80. Studia I Analizy Nauk O Polityce, (2), 225–228. https://doi.org/10.31743/sanp.13859

Dorota Maj  dorota.maj@mail.umcs.pl
Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejLicencja

 Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:• wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;• utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;• wprowadzenia do pamięci komputera;• rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF) • w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.
Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access