Proces recenzji

Zespół Redakcyjny „Studiów i Analiz Nauk o Polityce" wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.
Następnie studia i artykuły przekazywane są do oceny recenzentów będących pracownikami naukowymi i powoływanych osobno dla każdej publikacji.
Nazwiska recenzentów nie są ujawniane w poszczególnych tomach periodyku. Lista recenzentów współpracujących podawana jest na stronie internetowej czasopisma.
Procedura recenzowania przebiega następująco:
Wszystkie studia i artykuły recenzowane są przez dwóch pracowników naukowych, których afiliacja jest różna od autora artykułu.
Przesyłając artykuły do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. "double-blind review proces”).