Proces recenzji

Redakcja Studiów i Analiz Nauk o Polityce poddaje każdy z nadesłanych artykułów wnikliwej ocenie, która składa się z dwóch etapów – recenzji wstępnej oraz recenzji zewnętrznych.

Na każdym etapie procesu recenzji Autor zobowiązany jest do uwzględnienia opinii Redakcji i treści recenzji zewnętrznych oraz naniesienia odpowiednich poprawek w artykule. Jeśli Autor nie zgadza się z uwagami z recenzji, Redakcja prosi o pisemne odniesienie się do nich i uzasadnienie swojego stanowiska.

Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny.

 

 1. Recenzja wstępna (wewnątrzredakcyjna)

Nadesłany artykuł jest sprawdzany przez Redakcję pod względem:

 • zgodności z profilem naukowym czasopisma;
 • podstawowych wymogów warsztatu naukowego;
 • poziomu merytorycznego.

Na tym etapie sprawdzana jest oryginalność tekstu (korzystamy z programu antyplagiatowego iThenticate).

Artykuł może zostać przekazany do etapu recenzji zewnętrznych wyłącznie, gdy  uzyska pozytywną ocenę w ramach recenzji wstępnej.

Standardowy czas na przygotowanie recenzji wstępnej to jeden miesiąc.

 

 1. Recenzje zewnętrzne - double-blind review process

Po pozytywnie zakończonym etapie recenzji wstępnej, artykuł jest przekazywany dwóm niezależnym recenzentom zewnętrznym. Przesyłając artykuły do recenzji zewnętrznej Redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości, tzw. double-blind review proces (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości).

Zasady dotyczące procesu recenzji zewnętrznych:

 • afiliacja recenzentów jest różna od afiliacji autora artykułu;
 • afiliacje recenzentów różnią się między sobą;
 • nie powołuje się recenzentów z grona członków Redakcji;
 • recenzenci zewnętrzni oceniają tekst między innymi pod względem zgodności tematyki tekstu z profilem pisma, nowatorskości tematu badań, poziomu językowego, metodologii oraz jakości wykazu źródeł;
 • recenzenci wypełniają recenzję na dedykowanym formularzu recenzyjnym;
 • recenzent określa rekomendację dotyczącą artykułu, mając do wyboru następujące opcje:
  • tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci;
  • tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek;
  • tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania;
  • tekst nie nadaje się do publikacji.
 • w sytuacji uzyskania dwóch rozbieżnych rekomendacji powoływany jest dodatkowy (trzeci) recenzent;
 • w przypadku podejrzenia podobieństwa recenzowanego artykułu do innych, opublikowanych wcześniej treści, recenzenci są zobligowaniu do powiadomienia o tym Redakcji;
 • recenzenci są zobligowani do powiadomienia Redakcji o wystąpieniu konfliktu interesów.

Standardowy czas procesu recenzji zewnętrznych to około dwa miesiące.

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją podawana jest na stronie internetowej czasopisma.

 

KONFLIKT INTERESÓW

Przez konflikt interesów rozumie się:

 • relacje rodzinne między autorem tekstu a recenzentem (pokrewieństwo, związek małżeński);
 • relacje naukowe między autorem tekstu a recenzentem (współpraca naukowa, utrzymywanie bliskich kontaktów naukowych, sugerujące możliwość przekazywania między osobami informacji dotyczących pracy naukowej);
 • relacje zawodowe między autorem tekstu a recenzentem (podległość służbowa, praca w tej samej jednostce naukowej, zależność zawodowa innego rodzaju).

W przypadku zgłoszenia konfliktu interesów przez recenzenta Redakcja wycofuje prośbę o wykonanie recenzji. Powoływany jest nowy recenzent.