Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.


Przesłany artykuł powinien zawierać następujące elementy:

 • tytuł artykułu po polsku
;

 • tytuł artykułu po angielsku
;

 • streszczenie artykułu po polsku (min. 200 / max 250 słów)
;

 • streszczenie artykułu po angielsku (min. 200 / max 250 słów)
;

 • słowa kluczowe w j. polskim (najmniej trzy)
;

 • słowa kluczowe w j. angielskim (najmniej trzy);

 • jednolita numeracja poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (1, 1.1, 1.2, itd.);

 • bibliografia ułożona alfabetycznie, osobno dla pozycji zapisanych cyrylicą;

  Przyjmowana objętość artykułu: 20.000-40.000 znaków (wraz ze spacjami).

Tekst główny:

1. Formatowanie należy ograniczyć do minimum – wystarczy wyróżnić tytuły, podtytuły oraz akapity;

2. Wszystkie cytaty należy pisać w cudzysłowie czcionką prostą – nie kursywą;

3. Cytaty wewnątrz cytatów zaznaczamy cudzysłowem podwójnym « »;

4. Wszystkie tytuły publikacji w tekście głównym – kursywą bez cudzysłowów;

5. Nie należy stosować spacji dla uzyskania efektu rozstrzelonego druku dla wyróżnień w tekście;

6. Określenia czasu piszemy w sktótach. Stulecia podajemy cyfrą rzymską (XIX w.). Nazwy miesięcy powinny znajdować się w pełnym brzmieniu (11 listopada 1918 r.);

7. W tekście używamy myślników (półpauzy) „—”. Dywizów (krótkich znaków) bez spacji: „-” używamy tylko między cyframi (liczbami) w oznaczeniu stron (s. 2-5) lub dat (2005-2010).

 

Przypisy

1. W przypisach należy stosować alfabet łaciński, a w przypadku tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem (np. cyrylicą) używać transliteracji/ transkrypcji.

2. W tekstach należy stosować przypisy dolne umieszczając odnośnik w tekście przed znakiem interpunkcyjnym [z wyjątkiem sytuacji skrótów kończących zdanie, np. w. (wiek), r. (rok)]

3. Należy stosować skrócony zapis bibliograficzny, przy użyciu tzw. metody przecinkowej: nie podaje się nazwy wydawnictwa, nazwisk tłumaczy, ilości dotychczasowych wydań (z wyjątkiem przypadku, gdy w tym samy roku dzieło miało więcej niż jedno wydanie), a poszczególne elementy opisu bibliograficznego oddziela się przecinkiem.

 

Przykłady przypisów według źródeł:

Typ

Bibliografia

Odwołanie w tekście

Akty prawa polskiego

Ustawa (2006/1471) z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2006 nr 200, poz. 1471.

(Ustawa 2006/1471: art. 1)

 

Akt prawny UE

Rozporządzenie 717/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007.

(Rozporządzenie 717/2007: art. 1)

Artykuły w czasopismach

Barcz, J.( 2010), Polska w systemie instytucjonalnym nowej Unii Europejskiej. Próba identyfikacji problemów, „Sprawy Międzynarodowe” 2:42.

 

(Barcz 2010: 42)

Artykuł naukowy online

Eberlein, B., D. Kerwer (2002), Theorising the New Modes of European Union Governance, „European Integration online Papers” 5, http://eiop.or.at/eiop/texte/2002-005a.htm (9.04.2014).

(Eberlein, Kerwer 2002)

Artykuł prasowy

Wójcik, Ł. (9.04.2014), Milion dolarów, milion głosów, „Polityka” 15: 42

(Wójcik 9.04.2014: 42)

Artykuł prasowy on line

Wójcik, Ł. (2014), Milion dolarów, milion głosów, http://archiwum.polityka.pl/art/milion-dolarow-milion- glosow,442287.html (22.07.2014).

(Wójcik 2014)

Dokument bez Autora

Porozumienie Międzyinstytucjonalne (2006) pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, Dz. Urz. UE C 139 z 14.06.2006.

(Porozumienie międzyinstytucjonalne 2006)

Książka

Wójcik, S. (2010), Imperialne państwo rynkowe. Dynamika i bariery, (Lublin: Wydawnictwo KUL): 30-45.

(Wójcik 2010: 30-45)

 

Książka pod redakcją jednoautorska

Wojtaszczyk, K. A. (red.) (2010), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, (Warszawa: Wydawnictwo WAiP): 35.

(Wojtaszczyk 2010: 35)

Książka pod redakcją wieloautorska

Kostecki, W., B.E. Nowak, K. Smagorzewski (2019), Przyszłość międzynarodowego ładu liberalnego i rola Europy, (Warszawa: Wydawnictwo WAiP): 29 - 35.

Kostecki, Nowak, Smagorzewski 2019: 29-35)

Rozdział w książce pod redakcją

Kuźniar, R. (2019), Między Zachodem, a nie-zachodem, czyli przyszły porządek międzynarodowy, [w:] W. Kostecki, B.E. Nowak, K. Smagorzewski (red.) , Przyszłość międzynarodowego ładu liberalnego i rola Europy, (Warszawa: Wydanictwo AFiB):29 - 35.

 

(Kuźniar 2019: 29-35)

Dokument posiadający autora

Komisja Europejska (2010b), Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela.

 

(Komisja Europejska 2010b: 5)

Orzeczenie TS UE

Wyrok Trybunału (1980) z dnia 29 października 1980 r., SA Roquette Frères przeciwko Radzie Wspólnot Europejskich w sprawie 138/79.

(Wyrok Trybunału 1980)

Traktat o funkcjonowaniu UE

TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.

(TFUE: art. 42, ust. 7)

Traktat o UE

TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012

(TUE: art. 7)

Wyrok sądu polskiego

Wyrok (2005c) z dnia 27 kwietnia 2005 r., P 1/05, Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania do obywateli polskich, Dz.U. 2005, nr 77, poz. 680.

(Wyrok 2005c)

Źródło internetowe bez autora

Political Dialogue between India and EU (2011), http://www.indembassy.be/pages.php?id=55 (28.05.2014).

(Political dialogue 2011)

Źródło internetowe bez autora i daty

Informacje Rady, http://www.consilium.europa.eu/council/council- configurations (11.04.2014).

(Informacje Rady 2014)

 

Ze względu na stosowaną przez Redakcję zasadę "double-blind review process" ("podwójnie ślepej recenzji"), artykuły zgłaszane do publikacji w czasopiśmie Studia i Analizy Nauk o Polityce, powinny być przygotowane w sposób anonimowy, nie sugerujący recenzentom autorstwa.

 

Teksty podlegają weryfikacji w programie antyplagiatowym iThenticate.

 

W dodatkowym pliku prosimy o dołączenie Noty o Autorze, która powinna zawierać:
1) imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy;
2) afiliację;
4) adres e-mail;
5) numer ORCID.

 

1. Teksty w  „Studiach i Analizach Nauk o Polityce" mogą zostać opublikowane w działach: Studia i artykuły, Varia, Recenzje, Sprawozdania.1. Teksty w  „Studiach i Analizach Nauk o Polityce" mogą zostać opublikowane w działach: Studia i artykuły, Varia, Recenzje, Sprawozdania. 

2. Za publikację tekstów w „Studiach i Analizach Nauk o Polityce" dla Autora nie jest przewidziane wynagrodzenie. 

3. Decyzja w przedmiocie publikacji tekstu naukowego podejmowana jest przez Redakcję przy uwzględnieniu następujących kryteriów: • oryginalność, • jakość naukowa, • zbieżność z profilem „Studiów i Analiz Nauk o Polityce", • przy uwzględnieniu treści recenzji lub opinii redaktora tematycznego lub językowego.