Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw osób trzecich.
 • Tekst nie był wcześniej publikowany i nie uczestniczy aktualnie w żadnym innym postępowaniu wydawniczym (ewentualne uwagi i wyjaśnienia proszę umieścić w komentarzu dla redaktora).
 • W publikacji ujawnione zostały wszystkie informacje na temat wkładu innych osób i instytucji w jej powstanie, a także na temat źródeł jej finansowania.
 • Tekst został dostosowany do wszystkich wymogów edytorskich wskazanych przez Redakcję.


Przesłany artykuł powinien zawierać następujące elementy:

 • tytuł artykułu po polsku;
 • tytuł artykułu po angielsku;
 • streszczenie artykułu po polsku (min. 200, maks. 250 słów);
 • streszczenie artykułu po angielsku (min. 200, maks. 250 słów);
 • słowa kluczowe w języku polskim (najmniej trzy);
 • słowa kluczowe w języku angielskim (najmniej trzy);
 • jednolitą numerację poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów (1, 1.1, 1.2, itd.);
 • bibliografię ułożoną alfabetycznie, osobno dla pozycji zapisanych transliteracją (w przypadku tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem).

Przyjmowana objętość artykułu: 20 000–40 000 znaków (wraz ze spacjami).

Prosimy o dołączenie w dodatkowym pliku Noty o Autorze, która powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy;
 • afiliację;
 • adres e-mail;
 • numer ORCID.

Ze względu na stosowaną przez Redakcję zasadę double-blind review process (podwójnie ślepej recenzji) artykuły zgłaszane do publikacji w czasopiśmie „Studia i Analizy Nauk o Polityce” powinny być przygotowane w sposób anonimowy, niesugerujący recenzentom autorstwa.

Teksty podlegają weryfikacji w programie antyplagiatowym iThenticate.

Teksty w „Studiach i Analizach Nauk o Polityce” mogą zostać opublikowane w działach: Studia i artykuły, Varia, Recenzje, Sprawozdania.

Za publikację tekstów w „Studiach i Analizach Nauk o Polityce” nie jest przewidziane wynagrodzenie dla Autora. Redakcja nie pobiera od Autorów opłat za publikację tekstu na łamach czasopisma.

Decyzja w przedmiocie publikacji tekstu naukowego podejmowana jest przez Zespół Redakcyjny przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 • oryginalność;
 • nowatorskość tematu badań;
 • jakość naukowa;
 • zgodność tematyki z profilem „Studiów i Analiz Nauk o Polityce”;
 • treść recenzji lub opinia redaktora tematycznego lub językowego.

 

WYTYCZNE EDYTORSKIE

Tekst główny:

 1. Formatowanie należy ograniczyć do minimum – wystarczy wyróżnić tytuły, podtytuły oraz akapity.
 2. Wszystkie cytaty należy pisać w cudzysłowie czcionką prostą – nie kursywą.
 3. Cytaty wewnątrz cytatów należy zaznaczyć cudzysłowem podwójnym « ».
 4. Wszystkie tytuły publikacji w tekście głównym należy pisać kursywą bez cudzysłowów.
 5. Nie należy stosować spacji dla uzyskania efektu rozstrzelonego druku dla wyróżnień w tekście.
 6. Określenia czasu należy pisać w skrótach, stulecia cyfrą rzymską (XIX w.). Nazwy miesięcy powinny znajdować się w pełnym brzmieniu ( 11 listopada 1918 r.).
 7. W tekście należy używać półpauz (myślników) „–” między cyframi (liczbami) w oznaczeniu stron (s. 2–5) lub dat (2005–2010).
 8. Przy pierwszym przywołaniu osoby należy podać pełne imię i nazwisko, przy kolejnych inicjał imienia i nazwisko.
 9. Każda tabela i/lub rycina powinny być opatrzone zwięzłym tytułem oraz źródłem.

Przypisy:

 1. Przy cytowaniu tekstu w tzw. odsyłaczu bibliograficznym należy podać w nawiasie nazwisko autora i rok publikacji, a w przypadku cytowania bezpośredniego numer strony.
 2. W przypadku odwołania się do dwóch lub więcej prac w tym samym nawiasie należy uporządkować je alfabetycznie, czyli zachować kolejność, w jakiej występują w Bibliografii. Odsyłacze do kolejnych prac oddziela się średnikiem. Dwie lub więcej prac tego samego autora należy uporządkować rosnąco według roku publikacji (np. Nowak, 1997, 2005, 2013, 2022).
 3. Przypisy dolne służą do uzupełnienia podstawowych informacji zawartych w tekście głównym. Należy ograniczyć do bezwzględnego minimum ich stosowanie w publikacji.
 4. W zapisach bibliograficznych należy stosować alfabet łaciński, a w przypadku tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem (np. cyrylicą) używać transliteracji.
 5. W Bibliografii należy stosować zapis bibliograficzny przy użyciu tzw. metody przecinkowej.
 6. Pozycje bibliograficzne należy uporządkować alfabetycznie. W przypadku kilku prac tego samego autora tytuły należy ułożyć chronologicznie. Jeśli kilka prac tego samego autora zostało wydanych w tym samym roku, należy dopisać litery a, b, c itd. po roku publikacji (bez spacji między rokiem a literą), przy czym pozycje bibliograficzne należy uporządkować alfabetycznie według tytułu.
 7. Przykłady przypisów według źródeł zamieszczono w tabeli.