O czasopiśmie

Kwartalnik Studia Prawnicze KUL (ISSN 1897-7146) to periodyk wydawany od roku 2007. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika Prawo-Administracja-Kościół, z którym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów.

Kwartalnik grupuje publikacje naukowe w kilku działach. 

Dział Studia i artykuły obejmuje artykuły problemowe, przeglądowe i przygotowane przez osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Opracowania naukowe publikowane są w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i ukraińskim. Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych.

W dziale Materiały i glosy prezentowane są artykuły poglądowe, komentarze do orzeczeń sądowych oraz  materiały naukowe o  charakterze dydaktycznym lub szkoleniowym.

Materiały źródłowe do studiów nad prawem grupują teksty mogące stanowić istotny wkład w rozwój badań komparatystycznych nad prawem, w tym zwłaszcza przekłady prawa obcego.

W dziale Recenzje zamieszczane są recenzje publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych i prawa kanonicznego wydawanych w języku polskim i językach obcych oraz artykuły recenzyjne.

W dziale Sprawozdania publikowane są sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, konferencji, seminariów, warsztatów itp. grupujących zwłaszcza naukowców uprawiających nauki prawne i prawo kanoniczne.

Uzupełnieniem czasopisma jest kronika z życia Wydziału, bibliografia publikacji naukowych pracowników oraz wspomnienia o zmarłych pracownikach i przyjaciołach Wydziału.

Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja elektroniczna.

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate, umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Studia Prawnicze KUL: http://www.ithenticate.com/