O czasopiśmie

Kwartalnik Studia Prawnicze KUL (ISSN 1897-7146) to periodyk wydawany od roku 2007. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika Prawo-Administracja-Kościół, z którym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów.

Kwartalnik grupuje publikacje naukowe w kilku działach. 

Dział Studia i artykuły obejmuje artykuły problemowe, przeglądowe i przygotowane przez osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Opracowania naukowe publikowane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych.

W dziale Materiały i glosy prezentowane są artykuły poglądowe, komentarze do orzeczeń sądowych oraz  materiały naukowe o  charakterze dydaktycznym lub szkoleniowym.

Materiały źródłowe do studiów nad prawem grupują teksty mogące stanowić istotny wkład w rozwój badań komparatystycznych nad prawem, w tym zwłaszcza przekłady prawa obcego.

W dziale Recenzje zamieszczane są recenzje publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych i prawa kanonicznego wydawanych w języku polskim i językach obcych oraz artykuły recenzyjne.

W dziale Sprawozdania publikowane są sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, konferencji, seminariów, warsztatów itp. grupujących zwłaszcza naukowców uprawiających nauki prawne i prawo kanoniczne.

Uzupełnieniem czasopisma jest kronika z życia Wydziału, bibliografia publikacji naukowych pracowników oraz wspomnienia o zmarłych pracownikach i przyjaciołach Wydziału.

Członkowie Redakcji i Rady Naukowej zapraszani są do publikowania tekstów w numerach In Memoriam, dedykowanym zmarłym Współpracownikom. Do tej pory ukazały się:
1/2022 In Memoriam Henryk Misztal
2/2019 In Memoriam Kinga Stasiak
1/2008 In Memoriam Jan Białocerkiewicz

Teksty publikowane w numerach In Memoriam podlegają tym samym zasadom kwalifikacji i procedurze recenzji, jak teksty publikowane w pozostałych numerach czasopisma (zob. Proces recenzji).

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate, umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Studia Prawnicze KUL: http://www.ithenticate.com/

Indeksowanie w bazach:

 • Arianta
 • Biblioteka Nauki (Library of Science)
 • CEON Biblioteka Nauki (CEON)
 • Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line prowadzona przez Wolters Kluwer SA
 • Dimensions
 • The Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Google Scholar
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • ICI Journals Master List
 • Most Wiedzy
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN
 • Repozytorium Instytucjonalne KUL
 • Scilit
 • Sherpa Romeo
 • System Informacji Prawnej LEX
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index)
 • Zeitschriftendatenbank (ZDB)