Studia Prawnicze KUL', periodyk afiliowany przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wydawany jest od roku 2007. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika 'Prawo-Administracja-Kościół', w związku z czym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów. Wraz ze zmianą nazwy zmieniła się również formuła czasopisma. Wprowadzono stałe działy: Studia i artykuły, Materiały i glosy, Materiały źródłowe do studiów nad prawem, Recenzje, Sprawozdania, Z życia Wydziału. Na łamach periodyku studia i artykuły mogą publikować osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Teksty opublikowane w Studiach Prawniczych do nr 2/2017 - CC BY-NC-ND, natomiast od nr 3/2017 - CC BY. W wykazie czasopism naukowych, ogłoszonym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisana liczbą punktów, Studia Prawnicze KUL uzyskały 40 pkt.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1897-7146 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2719-4264 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/sp

LIBCOM JOURNAL Licencja:

Open Access logo        ORCID logo        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Call for papers

2020-02-12

Teksty aplikujące do publikacji na łamach czasopisma Studia Prawnicze KUL prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy CzasKUL.

Wcześniejsza strona internetowa czasopisma: http://www.kul.pl/studia-prawnicze-kul,188.html, nie będzie już aktualizowana. Można natomiast znależć na niej numery archiwalne czasopisma (zakładka Archiwum).   • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • ICI Journals Master List
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line prowadzona przez Wolters Kluwer SA.

MNISW
40