Kwartalnik Studia Prawnicze KUL (ISSN 1897-7146) to periodyk wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach kwartalnika publikowane są opracowania w zakresie dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne. Umożliwiają one wymianę wiedzy i doświadczeń prawniczych odnoszących się zarówno do nowych zjawisk społeczno-gospodarczych, jak i szczegółową analizę historycznoprawną i prawnoporównawczą tych zjawisk, z uwzględnieniem prawnego dorobku cywilizacyjnego Zachodniej i Wschodniej Europy.

Celem czasopisma jest upowszechnianie w otwartym dostępie wyników prowadzonych przez prawników badań naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym analiza zjawisk społeczno-gospodarczych związanych z krajami Europy Wschodniej, w tym Ukrainy.

Teksty publikowane są w języku angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim.
Studia Prawnicze KUL ukazują się cztery razy w roku (do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia).

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów za złożenie, recenzowanie i publikację artykułów.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1897-7146 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2719-4264 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Aktualna punktacja "Studiów Prawniczych KUL"

2024-01-08

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z najnowszym Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Studia Prawnicze KUL otrzymały 70 pkt.

Zespół redakcyjny Studiów Prawniczych KUL

"Studia Prawnicze KUL" w bazie Web of Science!

2023-11-07

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że czasopismo Studia Prawnicze KUL zostało włączone do bazy Web of Science i będzie indeksowane w Emerging Sources Citation Index. Dziękujemy wszystkim Autorom, Recenzentom i Współpracownikom czasopisma za obecność i współpracę!

Zespół redakcyjny Studiów Prawniczych KUL

Nowa punktacja "Studiów Prawniczych KUL"

2023-07-19

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r. Studia Prawnicze KUL uzyskały 100 pkt.

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom, Autorom, Recenzentom i Współpracownikom, zachęcając nadal do twórczej współpracy w budowaniu przestrzeni publikacji rzetelnych opracowań z zakresu nauk prawnych.

Zespół redakcyjny Studiów Prawniczych KUL • Arianta
 • Biblioteka Nauki/Library of Science
 • CEON Biblioteka Nauki (CEON)/CEON Repository (CEON - Centre for Open Science)
 • Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line prowadzona przez Wolters Kluwer SA/On-line Legal Journal Library run by Wolters Kluwer SA
 • Dimensions
 • The Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Google Scholar
 • European ReferenceIndex for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • ICI Journals Master List
 • Most Wiedzy/Bridge of Knowledge
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN/Polish Legal Bibliography of the Polish Academy of Sciences
 • Repozytorium Instytucjonalne KUL/Institutional Repository of the John Paul II Catholic University of Lublin
 • Scilit
 • Sherpa Romeo
 • System Informacji Prawnej LEX/LEX Legal Information System
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index)
 • Zeitschriftendatenbank (ZDB)

MNiSW
70

Index Copernicus
2022: 89.21

Pobieranie

Pełny numer


 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0317/2021/1 z dnia 7 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r. Wartość dofinansowania: 75 342,70PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "Studia Prawnicze KUL" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.