PROCES RECENZJI

PROCES RECENZJI

 1. Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
 2. Redaktor Naczelny i zastępcy Redaktora Naczelnego Studiów Prawniczych KUL dokonują wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.
 3. W przypadku pozytywnej wstępnej oceny, o której mowa w punkcie 2, materiały przeznaczone do publikacji w działach Studia i artykułyMateriały i glosyoraz Materiały źródłowe do studiów nad prawem przekazywane są do oceny recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi i powoływanymi osobno dla każdej publikacji. Pozostałe materiały mogą być konsultowane z redaktorami tematycznymi lub językowymi. W wyjątkowych wypadkach Zespół Redakcyjny może zwrócić się z prośbą o przygotowanie recenzji do eksperta, posiadającego stopień doktora.
 4. Materiały przeznaczone do działów: Studia i artykułyoraz Materiały i glosy są recenzowane przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych, których afiliacja jest różna od afiliacji redaktora naczelnego i autora/autorów tekstu. Dla tekstów w języku obcym w miarę możliwości powołany jest co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej. Zespół Redakcyjny może zdecydować o powołaniu kolejnych recenzentów do oceny danego tekstu, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zwłaszcza gdy dotychczasowe recenzje są rozbieżne co do rekomendacji,
 5. Przekłady prawa obcego, przeznaczone do publikacji w dziale Materiały źródłowe do studiów nad prawem są recenzowane przez jednego pracownika naukowego, którego afiliacja jest różna od afiliacji redaktora naczelnego i autora/autorów tłumaczenia tekstu. Zespół Redakcyjny może zdecydować o powołaniu kolejnych recenzentów do oceny danego tekstu, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 6. Przesyłając materiały do recenzji, redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. "double-blind review process"). Autor tekstu powinien przygotować pracę do procedury recenzowania w taki sposób, aby uniemożliwić identyfikację autorstwa.
 7. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów/tłumaczeń do publikacji lub ich odrzucenia.

          Przy ocenie tekstów zgłoszonych do publikacji brane są pod uwagę:

- oryginalność pracy;

- wartość merytoryczna;

- baza źródłowa;

- cytowana literatura i orzecznictwo;

- warsztat naukowy.

        Przy ocenie przekładów prawa obcego, przeznaczonych do publikacji w dziale Materiały źródłowe do studiów nad prawem, brane są pod uwagę:

- dobór bazy tłumaczeniowej;

- poprawność językowa;

- poprawność merytoryczna.

 1. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są dwa tygodnie.
 2. Recenzenci są zobowiązani do poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez Redakcję. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 3. Każdy autor otrzymuje konkluzje recenzji i jej uzasadnienie (bez ujawnionej tożsamości recenzenta) wraz z ewentualnymi uwagami.
 4. Racjonalne i umotywowane opinie przedstawione w recenzji są wiążące dla autora recenzowanego artykułu, a ich uwzględnienie stanowi wymóg dopuszczenia tekstu do publikacji. Autor powinien uwzględnić uzasadnione zalecenia recenzentów i w określony sposób poprawić artykuł; w odniesieniu do nieuwzględnionych zaleceń recenzentów powinien przedstawić swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem. Gdy dochodzi do zalecenia autorowi naniesienia poprawek, wszystkim recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy.
 5. Zmodyfikowane teksty, uwzględniające uwagi recenzentów, podlegają ponownej ocenie przez Redakcję w oparciu o opinię Redaktora tematycznego. Stosownie do sugestii recenzentów mogą zostać skierowane również do oceny tych samych lub innych recenzentów.
 6. Ostateczną kwalifikację do publikacji podejmuje Zespół Redakcyjny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.
 7. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane w poszczególnych tomach periodyku. Lista recenzentów współpracujących podawana jest na stronie internetowej czasopisma za pełne lata kalendarzowe.