CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

Studia Prawnicze KUL to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL), cztery razy w roku (do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia).

Na łamach kwartalnika publikowane są opracowania w zakresie dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne. Umożliwiają one wymianę wiedzy i doświadczeń prawniczych odnoszących się zarówno do nowych zjawisk społeczno-gospodarczych, jak i szczegółową analizę historycznoprawną i prawnoporównawczą tych zjawisk.

Celem czasopisma jest upowszechnianie w otwartym dostępie wyników badań naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym prowadzonych przez prawników, co ma stanowić platformę szczegółowej oceny funkcjonowania prawa w kontekście przemian społeczno-gospodarczych oraz formułowania propozycji doskonalenia przyjętych rozwiązań, z uwzględnieniem prawnego dorobku Zachodniej i Wschodniej Europy, w tym Ukrainy.

Tradycyjnie jeden numer w roku publikowany jest w języku angielskim. Ma to na celu istotne upowszechnienie za granicą badań prowadzonych w polskich ośrodkach naukowych, jak również stwarza możliwość promocji badań zagranicznych autorów.

Streszczenia artykułów publikowane są, obok języka angielskiego, również w języku ukraińskim i rosyjskim, co umożliwia lepsze pozycjonowanie i skuteczne wyszukiwanie publikacji zamieszczanych w Studiach Prawniczych KUL przez badaczy afiliowanych w ośrodkach naukowych nie tylko Państw Zachodu, ale także Europy Wschodniej i Azji.

Obok artykułów naukowych w kwartalniku publikowane są materiały i glosy, komentarze do orzeczeń sądowych, materiały naukowe o charakterze dydaktycznym lub szkoleniowym, a także materiały źródłowe do studiów nad prawem oraz artykuły recenzyjne i recenzje publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych i prawa kanonicznego wydawanych w języku polskim i językach obcych. Uzupełnieniem czasopisma jest kronika z życia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, bibliografia publikacji naukowych pracowników oraz wspomnienia o zmarłych pracownikach i przyjaciołach Wydziału. Dodatkowo czasopismo publikuje sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, konferencji, seminariów, warsztatów itp. odbywających się w Polsce i za granicą.

Teksty opracowań publikowane są przede wszystkim w języku polskim, angielskim i ukraińskim.