Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza praw osób trzecich
  • Tekst nie był wcześniej publikowany i nie uczestniczy aktualnie w żadnym innym postępowaniu wydawniczym (ewentualne uwagi i wyjaśnienia proszę umieścić w komentarzu dla redaktora)
  • W publikacji ujawnione zostały wszystkie informacje na temat wkładu innych osób i instytucji w jej powstanie, a także na temat źródeł jej finansowania
  • Tekst został dostosowany do wszystkich wymogów edytorskich wskazanych przez Redakcję
  • Profile autorów tekstu zostały uzupełnione o nr ORCID i afiliację.
  • Autor wyraża zgodę na publikację niniejszego artykułu w obydwu wersjach kwartalnika „Studia Prawnicze KUL”, tj. wersji drukowanej oraz wersji online
  • Autor/Autorzy oświadcza/ją, że posiada/ją prawo do dysponowania umieszczonymi w Utworze materiałami takimi, jak, np. teksty, fotografie, mapy, plany, itp. oraz, że ich wykorzystanie w Utworze nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.


 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Teksty w Studiach Prawniczych KUL mogą zostać opublikowane w działach: Studia i artykuły, Materiały i glosy, Materiały źródłowe do studiów nad prawem, Recenzje, Sprawozdania.

 

2. Za publikację tekstów w Studiach Prawniczych KUL dla Autora nie jest przewidziane wynagrodzenie.

 

3. Decyzja w przedmiocie publikacji tekstu naukowego podejmowana jest przez Redakcję przy uwzględnieniu następujących kryteriów: oryginalność, jakość naukowa oraz zbieżność z profilem Studiów Prawniczych KUL, a także przy uwzględnieniu treści recenzji lub opinii redaktora tematycznego lub językowego.

 

4. Tekst złożony do Studiów Prawniczych KUL nie może być wcześniej nigdzie opublikowany (także w sieci Internet), ani być w tym samym czasie przedmiotem procesu redakcyjnego w innym czasopismie. Nie może też naruszać praw autorskich osób trzecich. Ewentualny wkład innych osób w powstanie publikacji oraz ewentualne źródła jej finansowania powinny zostać ujawnione przez Autora. Praktyki określane jako ghostwriting i ghost authorship redakcja uważa za przejaw nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie przypadki takiej nierzetelności będą dokumentowane i ujawniane.

 

5. Autor jest zobowiązany do podpisania z Wydawcą umowy o nieodpłatne przeniesienie praw do utworu z zobowiązaniem do udzeielenia licencji CC-BY.

 

6. Autor jest odpowiedzialny za to, by tekst nie naruszał praw wydawniczych ani autorskich osób trzecich. Redakcja nie weryfikuje stosowanych w pracach cytatów, ani ich tłumaczeń.

 

7. Teksty do publikacji przygotowane należy przesyłać za pośrednictwem platformy czasopism CzasKUL. Sekretarz Redakcji potwierdza drogą elektroniczną otrzymanie tekstu.

 

8. Tekst powinien zawierać ciągłą paginację, a objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (arkusz wydawniczy).

 

9. Tekst powinien zostać przygotowany w edytorze MS Word. Tekst główny należy przygotować z użyciem czcionki typu Times New Roman 12 pkt, interlinia: 1,5. Przypisy należy sporządzić czcionką typu Times New Roman 10 pkt, interlinia: 1,0; z odnośnikami w indeksie górnym.

 

10. Tekst w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim powinien zostać sporządzony przy użyciu alfabetu łacińskiego. Użycie tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem wymaga zastosowania transliteracji/transkrypcji. Tekst w języku rosyjskim powinien być sporządzony przy użyciu cyrylicy.

 

11. Z uwagi na stosowany w Studiach Prawniczych KUL proces recenzowania tekst przeznaczony do publikacji nie powinien zawierać danych identyfikujących Autora. Autor powinien przesłać do Redakcji tekst zgłaszanej publikacji nie zawierający danych identyfikujących oraz formularz zgłoszenia publikacji zawierający następujące dane (w języku polskim i języku angielskim) pdf:

a. imię (imiona) i nazwisko Autora (w razie potrzeby także w transliteracji łacińskiej, jeżeli w oryginale są one zapisane cyrylicą)

b. stopień lub tytuł naukowy, stanowisko

c. afiliacja (wraz z dokładnym adresem jednostki)

d. numer ORCID Autora

e. dyscyplina naukowa

f. krótka notka o Autorze

g. adres do korespondencji

h. numer telefonu

i. adres e-mail do korespondencji.

W razie nadesłania tekstu zgłaszanego do publikacji zawierającego dane identyfikujące Autora, Redakcja wzywa drogą elektroniczną do nadesłania tekstu zanonimizowanego. Brak odpowiedzi Autora w terminie 2 tygodni od wezwania uznawany jest przez Redakcję za odstąpienie od zgłoszenia publikacji do Studiów Prawniczych KUL, o czym Redakcja przesyła informację na adres e-mail do korespondencji wskazany przez Autora.

 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek stylistycznych oraz ujednolicania tekstu według wskazanych zasad, bez porozumienia z Autorem.

 

13. Po procesie recenzyjnym, opracowaniu redakcyjnym, składzie i łamaniu komputerowym Autor otrzymuje drogą elektroniczną tekst do korekty autorskiej. Niewykonanie korekty autorskiej w terminie 2 tygodni od wezwania uznawane jest przez Redakcję za odstąpienie od zgłoszenia publikacji do Studiów Prawniczych KUL, o czym Redakcja przesyła informację na adres e-mail do korespondencji wskazany przez Autora.

 

14. Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja elektroniczna.

 

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate, umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Studia Prawnicze KUL: http://www.ithenticate.com/

 

Wskazówki dla poszczególnych działów czasopisma:

1. Studia i artykuły

2. Materiały i glosy

3. Materiały źródłowe

4. Recenzje

5. Sprawozdania