Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza praw osób trzecich
 • Tekst nie był wcześniej publikowany i nie uczestniczy aktualnie w żadnym innym postępowaniu wydawniczym (ewentualne uwagi i wyjaśnienia proszę umieścić w komentarzu dla redaktora)
 • W publikacji ujawnione zostały wszystkie informacje na temat wkładu innych osób i instytucji w jej powstanie, a także na temat źródeł jej finansowania
 • Tekst został dostosowany do wszystkich wymogów edytorskich wskazanych przez Redakcję
 • Profile autorów tekstu zostały uzupełnione o nr ORCID i afiliację
 • Autor wyraża zgodę na zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu, w sytuacji przyjęcia utworu do publikacji (umowa).
 • Autor/Autorzy oświadcza/ją, że posiada/ją prawo do dysponowania umieszczonymi w Utworze materiałami takimi, jak, np. teksty, fotografie, mapy, plany, itp. oraz, że ich wykorzystanie w Utworze nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich
 • Jeśli zakres treści artykułu dotyczy badań na ludziach i/lub zwierzętach autor oświadcza, że posiada zgodę komisji etycznej lub inne stosowne pozwolenie na prowadzenie takich badań, które zostanie dostarczone Redakcji.


 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Teksty w Studiach Prawniczych KUL mogą zostać opublikowane w działach: Studia i artykuły, Materiały i glosy, Materiały źródłowe do studiów nad prawem, Recenzje, Sprawozdania.
 2. Za publikację tekstów w Studiach Prawniczych KUL dla Autora nie jest przewidziane wynagrodzenie.
 3. Decyzja w przedmiocie publikacji tekstu naukowego podejmowana jest przez Redakcję przy uwzględnieniu następujących kryteriów: oryginalność, jakość naukowa oraz zbieżność z profilem Studiów Prawniczych KUL, a także przy uwzględnieniu treści recenzji lub opinii redaktora tematycznego lub językowego.
 4. Tekst złożony do Studiów Prawniczych KUL nie może być wcześniej nigdzie opublikowany (także w sieci Internet), ani być w tym samym czasie przedmiotem procesu redakcyjnego w innym czasopiśmie. Nie może też naruszać praw autorskich osób trzecich. Ewentualny wkład innych osób w powstanie publikacji oraz ewentualne źródła jej finansowania powinny zostać ujawnione przez Autora. Praktyki określane jako ghostwriting i ghost authorship redakcja uważa za przejaw nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie przypadki takiej nierzetelności będą dokumentowane i ujawniane.
 5. Autor jest zobowiązany do podpisania z Wydawcą umowy o nieodpłatne przeniesienie praw do utworu z zobowiązaniem do udzielenia licencji CC-BY 4.0.
 6. Autor jest odpowiedzialny za to, by tekst nie naruszał praw wydawniczych ani autorskich osób trzecich. Redakcja nie weryfikuje stosowanych w pracach cytatów, ani ich tłumaczeń.
 7. Teksty do publikacji przygotowane należy przesyłać za pośrednictwem platformy czasopism CzasKUL. Sekretarz Redakcji potwierdza drogą elektroniczną otrzymanie tekstu.
 8. Tekst powinien zawierać ciągłą paginację, a objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków wraz ze spacjami (tj. 1 arkusz wydawniczy).
 9. Tekst powinien zostać przygotowany w edytorze MS Word. Tekst główny należy przygotować z użyciem czcionki typu Times New Roman 12 pkt, interlinia: 1,5. Przypisy należy sporządzić czcionką typu Times New Roman 10 pkt, interlinia: 1,0; z odnośnikami w indeksie górnym.
 10. Tekst w języku polskim i angielskim powinien zostać sporządzony przy użyciu alfabetu łacińskiego. Tekst w języku rosyjskim lub ukraińskim powinien być sporządzony przy użyciu cyrylicy. Użycie tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem wymaga zastosowania transliteracji. 
 11. Z uwagi na stosowany w Studiach Prawniczych KUL proces recenzowania tekst przeznaczony do publikacji nie powinien zawierać danych identyfikujących Autora. Autor powinien przesłać do Redakcji tekst zgłaszanej publikacji nie zawierający danych identyfikujących.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek stylistycznych oraz ujednolicania tekstu według wskazanych zasad, bez porozumienia z Autorem.
 13.  Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez Wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie, ze wskazaniem licencji (rekomendujemy również wskazanie źródła publikacji, tj. strony internetowej czasopisma).
 14. Jeśli zakres treści artykułu dotyczy badań na ludziach i/lub zwierzętach autor powinien przedstawić zgodę komisji etycznej lub inne stosowne pozwolenie na prowadzenie takich badań.

 

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate, umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Studia Prawnicze KUL: http://www.ithenticate.com/

 

Wskazówki dla poszczególnych działów czasopisma:

1. Studia i artykuły
2.
Materiały i glosy
3.
Materiały źródłowe
4.
Recenzje
5.
Sprawozdania