Pewne kwestie prawne dotyczące odszkodowania za szkody w środowisku na podstawie prawa wietnamskiego i prawa Unii Europejskiej

Tran Cong Thiet

Uniwersytet Warszawski , Norwegia

Vu Thi Duyen Thuy

Hanoi Law University , Wietnam

Abstrakt

W ostatnich latach ustawa o odszkodowaniu za szkody w środowisku była palącą kwestią w wielu krajach na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie dylemat dotyczy równowagi między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska. Kwestię odpowiedzialności za szkody w środowisku można rozpatrywać z wielu perspektyw. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Poznanie i zbadanie przepisów krajów rozwiniętych, takich jak te należące do Unii Europejskiej, odgrywa ważną rolę w opracowywaniu i doskonaleniu prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska w ujęciu ogólnym oraz ustawy o kompensacji środowiskowej dla Wietnamu w szczególności. W artykule autorzy przedstawiają spostrzeżenia w zakresie niektórych przepisów prawnych dotyczących odszkodowań za szkody w środowisku na podstawie porównania z prawem Unii Europejskiej w celu określenia sposobu kształtowania regulacji prawnych w zakresie odszkodowań za szkody w środowisku. Przyczynia się to do stworzenia fundamentu dla wprowadzenia rozwiązań poprawiających skuteczność ustawy o odszkodowaniu za szkody środowiskowe w Wietnamie.

Słowa kluczowe:

szkody w środowisku, odszkodowanie za szkody w środowisku, dyrektywa UE w sprawie rekompensat, ubezpieczyciele, ubezpieczenie środowiskowe

Anke H.T., Simplifying EU environmental legislation: reviewing the EIA Directive? Journal for European Environmental & Planning Law 2014, vol. 11, no. 4.

Anker H.T. et al., Coping with EU Environmental Legislation ‒ Transposition Principles and Practices, Journal of Environmental Law 2015, vol. 27, no. 1.

Barrenetxea G., The Spanish Draft Act on Liability for Environmental Damage, Journal of Environmental Liability 1997, vol. 6, no. 1.

Betlem G., Liability for Damage to the Environment, in: Towards a European Civil Code, ed. A.S. Hartkam et al., Alphen aan den Rijn 1998.

Brans E.H.P., The Environmental Liability Directive: Legal Background and Requirements, in: Equivalency Methods for Environmental Liability, ed. J. Lipton, E. Özdemiroğlu, D. Chapman, J. Peers, Dordrecht 2018.

Broderick J.W. et al., Environmental Risk Management and the Role of Environmental Insurance, Environmental Quality Management 2000, vol. 10, no. 1.

Bui K.H., Administrative responsibilities in the field of environmental today, Vietnam Legislative Studies Journal 2012, no. 22.

Communist Party of Viet Nam, The Report of the Central Committee of the Communist Party of Viet Nam of the Eighth National Party Congress on the Documents of the Ninth National Party Congress: Promoting the Nationwide Strength, Continuing Renovation, Enhancing Industrialisation, Modernisation, Building and Protecting the Fatherland of the Socialist Republic of Viet Nam, in: Documents of the Ninth National Party Congress, The National Political Publishing House 2001.

Costello R.Á., Reviving Rylands: how the doctrine could be used to claim compensation for environmental damages caused by fracking, Review of European, Comparative & International Environmental Law 2014, vol. 23, no. 1.

Eckert A., Smith T.R., van Egteren H., Environmental liability in transboundary harms: Law and forum choice, The Journal of Law, Economics, & Organization 2008, vol. 24, no. 2.

Edwards V., Significant EU Environmental Cases: 2011, Journal of Environmental Law 2012, vol. 24, no. 1.

Endres A., Staiger B., Oekonomische Aspekte des Umwelthaftungsrecht, in: Umwelthaftung, Risikosteuerung und Versicherung, eds. M. Ahrens, J. Simon, Berlin 1996.

European Commission, White Paper on environmental liability, COM(2000) 66 final, 9 February 2000 presented by the Commission, Luxembourg 2000.

Fasoli E., The Possibilities for Nongovernmental Organizations Promoting Environmental Protection to Claim Damages in Relation to the Environment in France, Italy, the Netherlands and Portugal, Review of European Community & International Environmental Law 2017, vol. 26, no. 1.

Faure M.G., Jing L., Compensation for environmental damage in China: theory and practice, Pace Environmental Law Review 2014, vol. 31, no. 1.

Feess E., Hege U., Environmental Harm and Financial Responsibility, Geneva Papers on Risk & Insurance – Issues & Practice 2000, vol. 25, no. 2.

Fogleman V., The Study on Analysis of Integrating the ELD into 11 national legal frameworks, https://europa.eu/search/?queryText=fogleman+integrating&x=0&y=0# [access: 7.04.2021].

de Graaf K.J., Jans J.H., Liability of public authorities in cases of non-enforcement of environmental standards, Pace Environmental Law Review 2007, vol. 24, no. 2.

Institute of Legal Research under Ministry of Justice, Civil Liability in Environmental Field (Trach Nhiem Dan Su Trong Linh Vuc Moi Truong), Ministry-level Project 2002.

Jost P.-J., Limited Liability and the Requirement to Purchase Insurance, International Review of Law & Economics 1996, vol. 16, no. 2.

Kistenkas F.H., Rethinking European nature conservation legislation: towards sustainable development, Journal for European Environmental & Planning Law 2013, vol. 10, no. 1.

Le Hong H., The Concept of Environmental Law, in: Hanoi Law University Textbook on Environmental Law (Truong Dai Hoc Luat Ha Noi – Giao Trinh Luat Moi Truong), eds. H. Le Hong, H. Vu Thu, People’s Police Publishing House 2007.

Le Hong H., Principles of international environmental law and compensation for environmental damage, Journal of Jurisprudence, September 2019.

Le Minh T., Form of Socialist Law (Hinh Thuc Phap Luat Xa Hoi Chu Nghia), in: Hanoi Law University Textbook on Theory of State and Law (Truong Dai Hoc Luat Ha Noi – Giao Trinh Ly Luan Nha Nuoc Va Phap Luat, ed. T. Le Minh, People’s Police Publishing House 2004.

Le Minh T., The Political Regime of the SR of Viet Nam (Che Do Chinh Tri Nuoc CHXHCN Viet Nam, in: Hanoi Law University Textbook on Constitutional Law (Truong Dai Hoc Luat Ha Noi – Giao Trinh Luat Hien Phap), eds. T. Vinh Thang, V. Hong Anh, People’s Police Publishing House 2007.

Maes F., Marine Resource Damage Assessment. Liability and Compensation for Environmental Damage. Law and Political Science, Dodrecht 2005.

Nguyen T.T., Law of International Treaties (Chuong IV Luat Dieu Uoc Quoc Te), in: Hanoi Law University Textbook on International Law (Truong Dai Hoc Luat Ha Noi – Giao Trinh Luat Quoc Te), eds. A. Le Mai, V.L. Nguyen, People’s Police Publishing House 2004.

Nguyen T.T., On The Settlement Of The Relation Between International Law And Domestic Law, in: Vietnamese Law (Ve Viec Giai Quyet Moi Quan He Giua Phap Luat Quoc Te Va Phap Luat Quoc Gia Trong Phap Luat Viet Nam), State and Law 2004, vol. 39, no. 9.

Nguyen Thi B.N., Legal provisions on compensation for health and life damages caused by environmental pollution: Actual situation and recommendations, Vietnam Academy of Social Sciences Institute of State and Law 2013, no. 12.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), The Polluter-Pays Principle OECD Analysis And Recommendations Environment Directorate, Paris 1992.

Vu Thu Hanh, Tran Tien Anh, the right to sue for damage due to violations of environmental law in Vietnam – Legal basis and implementation process, Pannature. Hanoi 2011, p. 8.

Phung T.T., Environmental infringement and damage compensation liability, State Magazine and Law 2010, no. 1.

Phung T.T., Infringement of the environment and responsibility for compensation, Vietnam Academy of Social Sciences Institute of State and Law 2010, no. 1.

Phung T.T., Liability for non-contractual damage, Hanoi 2016.

Pham H.N., Legal provisions on damage, determination of damage, cause by environmental pollution, and perfect construction orientation, Vietnam Academy of Social Sciences Institute of State and Law 2011, no. 1.

Pham H.N., Liability for compensation for environmental damage, State and Law Review 2008, no. 6.

Polinksy A.M., Shavell S., Optimal Cleanup and Liability after Environmentally Harmful Discharges, Cambridge 1992.

Richardson B.J., Mandating environmental liability insurance, Duke Environmental Law & Policy Forum 2001, vo. 12, no. 2.

de Sadeleer N., La directive 2004/35/CE relative à la responsabilité environnementale: avancée ou recul pour le droit de lenvironnement des Etats membres?, in: Les responsabilités environnementales dans l’espace Européen, eds. B. Dubuisson, G. Viney, Brussels 2005.

de Sadeleer N., Preliminary Reference on Environmental Liability and the Polluter Pays Principle: Case C‐534/13, Fipa, Review of European, Comparative & International Environmental Law 2015, vol. 24, no. 2.

Shelton D.L., Kiss A., Strict Liability in International Environmental Law, Berlin 2007.

United Nations Sustainable Development, United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992. AGENDA 21, https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21 [access: 1.05.2021].

Sousse M., De la responsabilité environnementale, Environnement 2008, no. 11.

Tin V.T., The principle of polluter pays according to Vietnam’s environmental laws, Hanoi 2020.

Vo Thi M.H., The Laws on ensuring the right to claim compensation for violations of environmental in Vietnam, Institute of State and Law, Vietnam Academy of Social Sciences2012, no. 1.

Truong N.Q., Ngo T.N., Civil liability waiver due to breach of a payment obligation in case of force majeure – COVID-19, Vietnam Journal of Legislative Research Journal 2020, no. 4.

Tung L.V., Applying liability insurance for environmental damage compensation in Vietnam: Advantages and disadvantages, Environment Magazine 2017, no. 10.

Wilde M., Civil liability for environmental damage. Comparative analysis of law and policy in Europe and the United States, Alphen aan den Rijn 2002.

Wilde M., The EC Commission’s White Paper on Environmental Liability: Issues and Implications, Journal of Environmental Law 2001, vol. 13, no. 1.


Opublikowane
28-09-2021


Thiet, T. C., & Duyen Thuy, V. T. (2021). Pewne kwestie prawne dotyczące odszkodowania za szkody w środowisku na podstawie prawa wietnamskiego i prawa Unii Europejskiej. Studia Prawnicze KUL, (3), 277–306. https://doi.org/10.31743/sp.10660

Tran Cong Thiet  congthiet1202@gmail.com
Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0002-1504-7122
Vu Thi Duyen Thuy 
Hanoi Law University https://orcid.org/0000-0002-0491-9183Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.