Karnoprawna ochrona obiektów i terenów chronionych w świetle wybranych przepisów rozdziału XXII Kodeksu karnego (art. 181 § 2 i 5, art. 187, art. 188 K.k.)

Magdalena Budyn-Kulik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , Polska

Abstrakt

Ochrona przyrody to przede wszystkim domena prawa administracyjnego, jednak prawnokarna ochrona środowiska stanowi znaczące uzupełnienie regulacji mających na celu utrzymanie równowagi przyrodniczej oraz dążenie do zachowania możliwości odnawiania zasobów naturalnych. W polskim Kodeksie karnym w rozdziale poświęconym przestępstwom przeciwko środowisku zawartych jest pięć samoistnych typów przestępstw, do znamion których należy szczególne miejsce ich popełnienia w postaci terenu lub obiektu objętego ochroną. Są to przestępstwa stypizowane w art. 181 § 2 i 5, art. 187 oraz art. 188 K.k. We wszystkich przedmiotem ochrony jest środowisko. Ich pozostałe znamiona są zróżnicowane. Ponieważ omawiane przepisy mają charakter akcesoryjny, przy ich wykładni konieczne jest odwołanie się do innych niż Kodeks karny ustaw, co rodzi określone problemy. Mogą one pozostawać w różnych konfiguracjach zbiegu z innymi przepisami.

Słowa kluczowe:

prawo karne, ochrona środowiska

Budyn-Kulik M., Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa, Warszawa 2015.

Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S.M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, t. 2. Art. 117–363, Gdańsk 2005.

Kodeks karny. Część szczególna, t. 1. Komentarz. Art. 117–221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013.

Kodeks karny. Część szczególna, t. 1. Komentarz do artykułów 117–221, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010.

Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. J. Giezek, Warszawa 2014.

Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. 2, red. A. Zoll, Warszawa 2008.

Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. 3, red. A. Zoll, Warszawa 2016.

Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015.

Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.

Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.

Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.

Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016.

Kulik M., Przestępstwo i wykroczenie uszkodzenia rzeczy, Lublin 2005.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Radecki W., Przestępstwa przeciwko środowisku. Rozdział XXII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001.

System prawa karnego, t. 4. O przestępstwach w szczególności, cz. 2, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław–Warszaw–Gdańsk–Łódź 1989.

System prawa karnego, t. 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013.

Pobierz

Opublikowane
30-09-2020


Budyn-Kulik, M. (2020). Karnoprawna ochrona obiektów i terenów chronionych w świetle wybranych przepisów rozdziału XXII Kodeksu karnego (art. 181 § 2 i 5, art. 187, art. 188 K.k.). Studia Prawnicze KUL, (3), 45–64. https://doi.org/10.31743/sp.11506

Magdalena Budyn-Kulik 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie https://orcid.org/0000-0002-3258-9855Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.