Postępowanie odwoławcze w procesie karnym na gruncie nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r. – zagadnienia wybrane

Bartosz Łukowiak

Uniwersytet Wrocławski , Polska

Abstrakt

19 lipca 2019 r. uchwalono nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która w znaczący sposób przebudowała dotychczasowy kształt postępowania odwoławczego w sprawach karnych. Celem tej pracy jest analiza niektórych z wprowadzonych tą nowelizacją zmian. Szczegółowe rozważania dotyczą modyfikacji w zakresie zarzutów możliwych do podniesienia w treści środka odwoławczego, problematyki zaskarżania uzasadnień, a także zmian w zakresie podstaw oddalenia wniosku dowodowego oraz redukcji części reguł ne peius.

Słowa kluczowe:

postępowanie odwoławcze, podstawy odwoławcze, zażalenie na uzasadnienie, reguły ne peius, proces karny

Bator A., w: Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, red. A. Bator, Warszawa 2008.

Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.

Cieślak M., Materialnoprawne oblicze warunkowego umorzenia, Państwo i Prawo 1971, z. 3–4.

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1973.

Fingas M., Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym, Warszawa 2016.

Hofmański P., Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego, Katowice 1988.

Hypś S., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2019.

Kozioł T., Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Warszawa 2009.

Kunicka-Michalska B., Warunkowe umorzenie postępowania karnego, w: Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, red. M. Melezini, Warszawa 2016.

Machnikowski P., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006.

Matras J., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, Warszawa 2018.

Mądrzak H., w: H. Mądrzak, E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, red. H. Mądrzak, Warszawa 2003.

Skorupka J., w: Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym, red. W. Jasiński, J. Skorupka, Warszawa 2017.

Skorupka J., w: Proces karny, red. J. Skorupka, Warszawa 2018.

Stefański R.A., Wykładnia przepisów prawa karnego, w: Źródła prawa karnego, red. T. Bojarski, Warszawa 2011.

Steinborn S., Glosa do uchwały SN z dnia 20 października 1999 r., I KZP 33/99, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, z. 7–8, poz. 120.

Steinborn S., Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym, Warszawa 2011.

Steinborn S., Postępowanie dowodowe w instancji apelacyjnej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2015, nr 1–2.

Świecki D., Zaskarżalność uzasadnienia orzeczenia karnego, Przegląd Sądowy 2009, nr 4.

Świecki D., Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym, Warszawa 2018.

Wąsek-Wiaderek M., Wybrane aspekty postępowania odwoławczego w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. w świetle standardów międzynarodowych, w: Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań, red. S. Steinborn, Warszawa 2016.

Zabłocki S., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 3, red. Z. Gostyński, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Warszawa 2004.

Zabłocki S., Między reformatoryjnością a kasatoryjnością, między apelacyjnością a rewizyjnością– ku jakiemu modelowi zmierza postępowanie odwoławcze po zmianach kodeksowych z lat 2013–2015, w: Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015.

Pobierz

Opublikowane
30-09-2020


Łukowiak, B. (2020). Postępowanie odwoławcze w procesie karnym na gruncie nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r. – zagadnienia wybrane. Studia Prawnicze KUL, (3), 439–459. https://doi.org/10.31743/sp.11513

Bartosz Łukowiak  bartosz.lukowiak1@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski https://orcid.org/0000-0003-3993-2182Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.