Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16.11. 2017 r., II AKa 178/17

Aneta Michalska-Warias

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , Polska
https://orcid.org/0000-0002-5121-2877


Abstrakt

W glosie skrytykowany został pogląd, że grupa przestępcza może nie mieć wewnętrznej struktury. Przeprowadzono analizę terminu „zorganizowany”, wskazując na niedopuszczalność wykładni przyjętej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku. W glosie podzielono natomiast pogląd, że nie jest konieczny niezmienny skład grupy czy też istnienie wewnętrznej dyscypliny. Na aprobatę zasługuje także pogląd, że członkowie grupy mogą należeć do niej na zasadzie dobrowolnego podporządkowania.

Słowa kluczowe:

zorganizowana grupa przestępcza, struktura grupy, cechy grupy przestępczej, przestępczość zorganizowana

Abadinsky H., Organized Crime, Belmont CA-Wadsworth 2007.

Bryła M., Porozumienie, zorganizowana grupa, związek przestępczy jako formy organizacyjne przestępczości zorganizowanej, Prokuratura i Prawo 2000, nr 3.

Ćwiąkalski Z, w: Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 212–277d, red. A. Zoll, W. Wróbel, Warszawa 2017;

Gadecki B., Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 k.k.), Prokuratura i Prawo 2008, nr 3.

Herzog A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, Warszawa 2015.

Lach A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2018.

Lyman M.D., Potter G.W., Organized Crime, New Jersey 2000.

McClean D., Transnational Organized Crime. A Commentary on the UN Convention and its Protocols, Oxford 2007.

Michalska-Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006.

Michalska-Warias A., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.

Pływaczewski E.W., Sakowicz A., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010.

Skała J., Normatywne mechanizmy zwalczania przestępczości zorganizowanej w świetle przepisów kodeksu karnego (część 1), Prokuratura i Prawo 2004, nr 7–8.

Sońta C., Normatywne pojęcie zorganizowanej przestępczości. Zorganizowana grupa i związek przestępny w polskim prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa – zarys problematyki. Część II, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1997, nr 2.

Tyszkiewicz L., w: System prawa karnego, t. 4: O przestępstwach w szczególności, cz. 2., red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław 1989.

Wiak K., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak A., K. Wiak, Warszawa 2018.

Pobierz

Opublikowane
30-09-2020


Michalska-Warias, A. (2020). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16.11. 2017 r., II AKa 178/17. Studia Prawnicze KUL, (3), 461–469. https://doi.org/10.31743/sp.11520

Aneta Michalska-Warias  aneta.michalska-warias@poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniehttps://orcid.org/0000-0002-5121-2877Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.