The nature of the action undertaken by the UN Special Rapporteur on migrant rights . Selected issues and problems

Iwona Wrońska

Uniwersytet w Białymstoku , Polska

Abstrakt

Pomimo wkładu, jaki wnoszą w życie krajów przyjmujących, migranci są często poddawani niewłaś­ciwemu i nierzadko najbardziej okrutnemu traktowaniu, ponieważ są cudzoziemcami lub znajdują się w niepewnej sytuacji. Rosnące zainteresowanie społeczności międzynarodowej problematyką praw człowieka sprawiło, że za­częto zwracać szczególną uwagę na prawa migrantów. Wśród mechanizmów ochrony praw migrantów ważną rolę odgrywa w stosunkach międzynarodowych działalność Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. praw migran­tów, który funkcjonuje w ramach ustanowionych przez Radę Praw Człowieka tzw. procedur specjalnych.

Słowa kluczowe:

prawa człowieka, migracje, procedury specjalne

Bustamante J.A., Immigrants’ Vulnerability as Subjects of Human Rights, International Migration Review 2002, vol. 36, no. 2. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2002.tb00084.x

Castles S., Miller M.J., Współczesne migracje międzynarodowe, Warszawa 2011.

Cholewinski R., Human Rights of Migrants: The Dawn of a New Era?, Georgetown Immigration Law Journal 2010, vol. 24.

Domínguez Redondo E., Rethinking the Legal Foundations of Control in International Human Rights Law – The Case Of Special Procedures, Netherlands Quarterly of Human Rights 2011, vol. 29, no. 3. DOI: https://doi.org/10.1177/016934411102900302

Gencianos G., International Civil Society Cooperation on Migrants’ Rights: Perspectives from an NGO Network, European Journal of Migration and Law 2004, vol. 6. DOI: https://doi.org/10.1163/1571816042885932

Grech O., Migrants’ and Refugees’ Rights: a Brief International Law Perspective, in: Migration in the Mediterranean. Human Rights, Security and Development Perspectives, ed. O. Grech, M. Wohlfeld, Msida 2014.

Gutter J., Thematic Procedures of the United Nations Commission on Human Rights and International Law. In Search of a Sense of Community, Antwerpen 2006.

Haas de H., Czaika M., Flahaux M.-L., Mahendra E., Natter K., Vezzoli S., Villares‐Varela M., International Migration: Trends, Determinants, and Policy Effects, Population and Development Review 2019, vol. 45, no. 4. DOI: https://doi.org/10.1111/padr.12291

Hernandez-Połczyńska A., Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ, Warszawa 2019.

Homoncik T., Pujer K., Wolańska I., Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji. Wybrane problemy, Wrocław 2017.

Limon M., Piccone T., Human Rights Special Procedures: Determinants of Influence. Understanding and Strengthening the Effectiveness of the UN’s Independent Human Rights Experts. Policy Report, Versoix 2014.

Manual of Operations of the Special Procedures of the Human Rights Council, August 2008, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Manual_Operations2008.pdf [access: 19.04.2021].

Rodriguez G., The Role of the United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, International Migration 2000, vol. 38, no. 6. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2435.00143

Szczepanikova A., Van Criekinge T., The Future of Migration in the European Union. Future Scenarios and Tools to Stimulate Forward-looking Discussions, Luxembourg 2018.

Taran P.A., Human Rights of Migrants: Challenges of the New Decade, International Migration 2000, vol. 38, no. 6. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2435.00141

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Directory of Special Procedures Mandate Holders, February 2021, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/VisualDirectoryFebruary2021_en.pdf [access: 19.04.2021].


Opublikowane
2021-12-16


Wrońska, I. (2021). The nature of the action undertaken by the UN Special Rapporteur on migrant rights . Selected issues and problems. Studia Prawnicze KUL, (4), 151–168. https://doi.org/10.31743/sp.12585

Iwona Wrońska  wronska@uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku https://orcid.org/0000-0002-8945-3545Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access