Prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich

Artur Lis

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza formalno-prawnych aspektów funkcjonowania kół gospodyń wiejskich w Polsce. Celami szczegółowymi są m.in. zaprezentowanie formy organizacyjnej, zakresu działalności, statutu, procedury złożenia wniosku o wpis koła do rejestru, pomocy finansowej z budżetu państwa, nadzoru nad jego działalnością. W artykule omówiono różne formy prawne funkcjonowania KGW oraz zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Wykorzystano metodę dogma­tyczną uzupełnioną przez metodę historycznoprawną.

Słowa kluczowe:

koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenie, kółka rolnicze

Biejat M., Wójcikowska K., O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich, Wieś i Rolnictwo 2015, nr 1–2.

Borkowski J., Gurnicz A., Kółka rolnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.

Byszewska I. i in., Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II. Poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich, wyd. 2, Warszawa 2020.

Chimiak G., How Individualists Make Solidarity Work, Warszawa 2006.

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, red. P. Walczak, wyd. 6, Warszawa 2019.

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy12 [dostęp: 14.04.2022 r.].

Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-niezbedne-do-wpisu-do-krkgw [dostęp: 14.04.2022 r.].

Grzebisz-Nowicka Z., Działalność organizacji Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz kobiet i ich rodzin, w: Kobieta wiejska w Polsce: rodzina, praca, gospodarstwo, red. J. Sawicka, Warszawa 1995.

Hadrowicz E., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2020.

Historia kół gospodyń wiejskich, http://podr.pl/doradztwo/historia-kol-gospodyn-wiejskich/ [dostęp: 14.04.2022 r.].

Iłowiecka-Tańska I., Liderzy i działacze. O idei trzeciego sektora w Polsce, Warszawa 2011. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323511021

Informacje podstawowe, https://www.gov.pl/web/arimr/informacje-podstawowe-krkgw [dostęp: 14.04.2022 r.].

Instytucje prawa rolnego, red. M. Korzycka, Warszawa 2019.

Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.

Koła Gospodyń Wiejskich, https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/wies-i-rodzina/poradnik-dla-kgw-dotacje-projekty-inspiracje-pobierz/ [dostęp: 14.04.2022 r.].

Kto może założyć Koło, https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/kto-moze-zalozyc-kolo [dostęp: 14.04.2022 r.].

Lipiński K., Trudnowska K., Formalno-prawne aspekty funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, w: I. Byszewska i in., Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich. Poradnik dla KGW, Warszawa 2019.

Matysiak I., Koła gospodyń wiejskich i ich funkcje w kontekście specyfiki trzeciego sektora w wybranych społecznościach wiejskich, w: Kobiety, feminizm, demokracja. Wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001–2009, red. B. Budrowska, Warszawa 2009.

Mazurek A., Koła Gospodyń Wiejskich jako organizacje pozarządowe wspierające tradycję i rozwój środowisk wiejskich, Pedagogika Katolicka 2021, t. 1, nr 28.

Michalska S., Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich, Wieś i Rolnictwo 2013, nr 2.

Ostaszewska A., Zaangażowanie i aktywność społeczna kobiet na przykładzie kół gospodyń wiejskich oraz grup feministycznych. Analiza przypadków, w: Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, red. G. Chimiak, K. Iwińska, Warszawa 2014.

Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2019.

Raszeja-Ossowska I., Formalno-prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich, Warszawa 2019.

Sawicka J., Koła gospodyń wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet, Wieś i Rolnictwo 1996, nr 2.

Sawicka J., Koła Gospodyń Wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet, Wieś Jutra 1998, nr 4.

Smoktunowicz E., Encyklopedia obywatela PRL. Status administracyjnoprawny, Warszawa 1987.

Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2019 rok, Warszawa 2020.

Stasiak J., Koła Gospodyń Wiejskich – nie tylko od kuchni, Wieś Mazowiecka. Mazowiecki

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie 2016, nr 11.

#SzczepimySię z KGW, https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw [dostęp: 14.04.2022 r.].

Środa M., Kobiety i władza, Warszawa 2009.

Titkow A., Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Warszawa 2007.

Women and the Politics of Empowerment, red. A. Bookman, S. Morgen, Philadelphia 1988.

Pobierz

Opublikowane
21-02-2023


Lis, A. (2023). Prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich. Studia Prawnicze KUL, (1), 39–59. https://doi.org/10.31743/sp.12788

Artur Lis  artur.lis@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-4613-0671Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.