"Leksykon rzymskiego prawa karnego. Podstawowe pojęcia", red. Maciej Jońca, C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 327

Bartosz Zalewski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , Polska

Abstrakt

Recenzja książki: "Leksykon rzymskiego prawa karnego. Podstawowe pojęcia", red. Maciej Jońca, C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 327.


Pobierz

Opublikowane
21-02-2023


Zalewski, B. (2023). "Leksykon rzymskiego prawa karnego. Podstawowe pojęcia", red. Maciej Jońca, C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 327. Studia Prawnicze KUL, (1), 247–249. https://doi.org/10.31743/sp.14544

Bartosz Zalewski  bartosz.zalewski@mail.umcs.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie https://orcid.org/0000-0001-7508-354XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.