Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i prawie polskim

Jarosław Kocot

Uniwersytet Śląski , Polska

Abstrakt

Wraz z rozwojem technologicznym i gospodarczym na rynek europejski i polski trafia coraz więcej produktów, których głównym zadaniem jest usprawnienie życia codziennego społeczeństwa, lecz jakość tych produktów jest zróżnicowana, co skutkuje sporadycznie powstaniem szkody u osób, używających dany produkt. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie odpowiedzialności prawnej producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z uwzględnieniem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądów polskich. Na początku, został przedstawiony zarys historyczny dotyczący dyrektywy 85/374/EWG wraz z uwzględnieniem jej implementacji do kodeksu cywilnego. W kolejnych rozdziałach została dokonana analiza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, z uwzględnieniem przepisów polskiego prawa. Na zakończenie zostały przedstawione wnioski końcowe podsumowywujące analizę orzeczeń Trybunału.

Słowa kluczowe:

produkt niebezpieczny, dyrektywa 85/374/EWG, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C. (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2011.

Chajda M., Przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez leki jako produkty niebezpieczne [w:] M. Załucki (red.) Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, Warszawa 2010.

Chańko P., Przesłanki odpowiedzialności deliktowej producenta za produkt niebezpieczny – orzecznictwo SN, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 16.

Dąbrowska P., Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2004.

Drabik L., Sobol E., Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2014.

Gęsicka D., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkty lecznicze – zagadnienia wybrane, „Prawo i Medycyna” 2013, nr 3 - 4.

Gnela B., Odpowiedzialność Przedsiębiorców za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny [w:] A. Śmieja (red.) Odpowiedzialność cywilna w obrocie gospodarczym [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, nr 203.

Jagielska M., Odpowiedzialność za produkt, Kraków 1999.

Jagielska M., Podstawy odpowiedzialności za produkt, Warszawa 2004.

Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2010.

Konarska P., Tryb prejudycjalny jako forma współpracy sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości [w:] Prawo europejskie w praktyce, 2014, nr 12.

Koszowski M., Granice związania orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] S.M. Grochalski (red.) Granice państwa jako granice jurysdykcji

w Unii Europejskiej, Dąbrowa Górnicza 2012.

Kuźmicka – Sulikowska J., Pojęcie produktu niebezpiecznego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ten produkt, [w:] J. Mazurkiewicz (red.), Księga dla naszych kolegów, Wrocław 2013.

Łazowski A., Bezpieczeństwo produktu, „Gazeta Prawna” 1999, nr 41.

Łazowski A., Ogólne bezpieczeństwo i odpowiedzialność za produkt wadliwy, Warszawa 2001.

Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2001.

Marszałkowska – Krześ E. (red.), Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz, Warszawa 2015.

Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez leki, [w:] Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, Kraków 2000.

Osajda K. (red.) Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania, Warszawa 2014.

Rączka G., Komentarz do art. 51 ustawy prawo farmaceutyczne [w:] L. Ogiegło (red.) Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2015.

Strus Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, „Palestra” 2001, nr 1 – 2.

Tuchołka H., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wytwarzane, importowane i wprowadzane na Polski rynek środki farmaceutyczne, „Prawo

i Medycyna” 2001, nr 9.

Pobierz

Opublikowane
2016-06-26


Kocot, J. (2016). Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i prawie polskim. Studia Prawnicze KUL, (2), 141–166. https://doi.org/10.31743/sp.5044

Jarosław Kocot 
Uniwersytet ŚląskiLicencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.