Od przestępstwa bluźnierstwa do prawnokarnej ochrony przekonań religijnych we francuskim prawie karnym

Michał Jacek Zawiślak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Najważniejszy akt prawny rewolucji francuskiej nie odnosił się do bluźnierstwa, całkowite zaś usunięcie tego przestępstwa z sytemu francuskiego prawa karnego nastąpiło na mocy przepisów ustawy z 29 lipca 1881 r. o wolności prasy. Szczególną ochroną prawną, na mocy przepisów tej ustawy, została objęta wolność słowa. Przepisy karne ustawy o wolności prasy przewidują ochronę osób wierzących, jak i niewierzących przed wszelkimi formami dyskryminacji, także religijnej. Konstytucyjna zasada świeckości państwa nie uchyliła lokalnego prawa karnego, w tym bluźnierstwa, obowiązującego w trzech departamentach: Górnym Renie, Dolnym Renie, Mozeli do 2017 r. Usunięcie bluźnierstwa z lokalnego prawa karnego to element konsekwentnie wdrażanej aksjologii republikańskiej formy rządów z podporządkowaniem prawa idei państwa świeckiego. Francuski Kodeks karny zaostrzył sankcje karne za popełnienie przestępstw zniesławienia religijnego oraz zniewagi, jakiej można dopuścić się przeciwko osobie lub grupie osób z powodu przynależności religijnej. Aktualnie we francuskim prawie karnym przedmiotem ochrony jest wolność słowa, a także przekonania religijne.

Słowa kluczowe:

francuskie prawo karne, bluźnierstwo, lokalne prawo karne Alzacji-Mozeli, świeckość, przekonania religijne

Draguła A., Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Warszawa 2013.

Malaurie M., Cours de droit civil, les personnes, les incapacites, Paris 1989.

Massis T., La liberté de conscience, le sentiment religieux et le droit pénal, Chron. XXII, Dalloz 1992.

Messner F., Code pénal local (Alsace-Moselle), w: Droit des religions en France et en Europe: Recueil de textes, red. F. Curtit, F. Messner, Bruxelles 2008.

Okrzesik A., Bluźnierstwo. W prawie świeckim, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszczyk, Z. Sułowski, Lublin 1995.

Riassetto I., Religion et droit penal en France, in Religion and criminal law, red. M. Kotiranta, N. Doe, Leuven 2013.

Sacquin M., Entre Bossuet et Maurras: l’antiprotestantisme en France de 1814 à 1870, Mémoires et Documents de L’École des Chartes, Paris 1998.

Stachowiak L., Bluźnierstwo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszczyk, Z. Sułowski, Lublin 1976.

Wasil W., Od bluźnierstwa do przestępstwa, czyli co tak naprawdę chroni państwo: Boga czy uczucia religijne? Studium historyczno-prawne, Kościół i Prawo 8(21)2019, nr 1.

Pobierz

Opublikowane
30-12-2020


Zawiślak, M. J. (2020). Od przestępstwa bluźnierstwa do prawnokarnej ochrony przekonań religijnych we francuskim prawie karnym. Studia Prawnicze KUL, (2), 377–400. https://doi.org/10.31743/sp.5448

Michał Jacek Zawiślak  lexis@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-0824-5489Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.