Sketches on the Necessity of Studying Contemporary/Class ic Themes of the Basis of Criminology

Miomira Kostić

University of Niš , Serbia

Abstrakt

Zajmowanie się kryminologią, podobnie jak innymi naukami społecznymi czy dyscyplinami naukowymi, wymaga doprecyzowania dokładnej i czytelnej definicji przedmiotu oraz celu teoretycznego i empirycznego badania, jak również zastosowania odpowiednich procedur metodologicznych po to, aby dojść do wie­dzy o zjawisku będącym przedmiotem badania. Artykuł przypomina rozwój kry­minologii jako odrębnej nauki oraz podstawowe jakościowe i ilościowe procedury metodologiczne. Szczególną część pracy stanowi podrozdział prezentujący zna­czenie i rolę udziału nauk społecznych i humanistycznych oraz ich rozróżnienie.

Słowa kluczowe:

nauki społeczne i humanistyczne, kryminologia, metodologia, badania

Aranudovski L., Kriminologija, Štip 2007.

Aschaffenburg G., Crime and Its Repression, Montclair, 1968.

Babić J., Sluškinje vlasti, Kultura umetnost nauka, Politika, 30 April 2016, LX, no. 3.

Criminology and Criminal Justice Research: Methods – Quantitative Research Methods, http://law.jrank.org/pages/923/Criminology-Criminal-Justice-Research-Methods-Quantitative-research-methods.html [access: 31.10.2011].

Dimitrijević D., Predgovor, in: Ž. Pinatel, Kriminologija, Sarajevo 1964.

Durić M., Problemi sociološkog metoda, Belgrade 1962.

Gidens E., Sociologija, Belgrade 2005.

Horvatić Ž., Elementarna kriminologija, Rijeka 1981.

Konstantinović-Vilić S., Nikolić-Ristanović V., Kostić M., Kriminologija, Niš 2009.

Kostić M., Bavljenje kriminologijom – prilog rasvetljavanju pitanja primene adekvatne metodologije, in: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova, Book 1, Niš 2011.

Kostić M., Contemporaneity of the learning of Enrico Altavilla, in: “Archibald Reiss Days”. Thematic conference proceedings of international significance, Belgrade, 7–9 November 2017, vol. 1, issue 1, Belgrade 2017.

Milutinović M., Kriminologija, Belgrade 1989.

Pinatel Ž., Kriminologija, Sarajevo 1964.

Veljković J., Đurić, Z., Psihodrama i sociodrama, Belgrade 2003.

Vuković I., Hobi fakulteti, Kultura umetnost nauka, Politika, 30 April 2016, LX, no. 3.

Wetzell, F.R., Inventing the Criminal: A History of German Criminology 1880–1945, Chapel Hill 2000.

Oldroyd D., The Arch of Knowledge, New York 1986, http://books.google.com/books?, [access: 17.10.2011].

Sutherland E.H., Cressey D.R., Luckenbill D.F., Principles of Criminology, New York 1992, https://books.google.rs/books?id=wqRQqXKuU7sC&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=-

false [access: 21.08.2016].

Tewksbury R., Qualitative Versus Quantitative Methods: Understanding Why Qualitative Methods are Superior for Criminology and Criminal Justice, Journal of Theoretical and Philosophical Criminology 2009, vol. 1(1), http://www.jtpcrim.org/January_Articles/Qualitative_Vs_Quantitave_Richard_Tewksbury.pdf [access: 25.10.2011].

Qualitative Social Science Research Methodologies, http://www.drtomoconnor.com/3760/3760lect06.htm [access: 25.10.2011].


Opublikowane
30-12-2020


Kostić, M. (2020). Sketches on the Necessity of Studying Contemporary/Class ic Themes of the Basis of Criminology. Studia Prawnicze KUL, (2), 175–192. https://doi.org/10.31743/sp.6179

Miomira Kostić  kosticm@prafak.ni.ac.rs
University of NišLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.