Zasady i zakres wykonywania przez Narodowy Bank Polski nadzoru nad systemami płatniczymi

Ewa Kowalewska

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Abstrakt

Przedmiotem rozważań są rozwiązania prawne w odniesieniu do nadzoru systemowego w obszarze funkcjonującego w Polsce systemu płatniczego. Obowiązujące w powyższym zakresie przepisy, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, cechują się dużym rozproszeniem. Obejmują one kwestie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności sektora finansowego. Celem dokonanej analizy jest pokazanie infrastruktury systemu płatniczego nadzorowanego przez Prezesa NBP oraz zwrócenie uwagi na zasady podejmowania przez bank centralny działań w omawianym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2018 r., opublikowany przez NBP w grudniu 2019 r.

Przyjęta w opracowaniu metodologia badań została oparta na analizie kluczowych dla tytułowego zagadnienia tekstów aktów prawnych z odniesieniem do wybranych poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu. Posłużono się metodą prawno-porównawczą oraz dogmatyczno-prawną.

Omawiana problematyka dotyczy ważnego i stosunkowo nowego obszaru funkcjonowania banku centralnego, gdzie kluczowe cele wyznacza prawodawstwo unijne. Jednakże obszar funkcjonowania systemu płatniczego jest wyznaczony przez wewnętrzne przepisy kształtujące rynek finansowy. Zadania wypełniane w tym zakresie przez NBP determinują nowy kierunek działalności banku centralnego. Ponadto na uwagę zasługuje współpraca pomiędzy NBP a KNF. Jest to niezwykle ważne z uwagi na odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa finansowego.

Słowa kluczowe:

bank centralny, nadzór, bezpieczeństwo finansowe, system płatniczy

Bajor B., w: Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, red. A. Zalcewicz, Warszawa 2016.

Górka J., Ryzyko w systemie płatniczym, Problemy Zarządzania 2013, t. 11, nr 2.

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012.

Koleśnik J., Obal T., Zaleska M., Budowa zintegrowanego systemu ochrony klientów instytucji finansowych w Polsce, Bezpieczny Bank 2007, nr 2–3.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Sotomska-Krzysztofik P., Szczepańska O., Przejrzystość banków centralnych we wspieraniu stabilności finansowej, Bank i Kredyt 2006, nr 11–12.

Szczepańska O., Rola banku centralnego w sieci bezpieczeństwa finansowego, Bezpieczny Bank 2007, nr 2–3.

Pobierz

Opublikowane
30-09-2020


Kowalewska, E. (2020). Zasady i zakres wykonywania przez Narodowy Bank Polski nadzoru nad systemami płatniczymi. Studia Prawnicze KUL, (3), 213–235. https://doi.org/10.31743/sp.6208

Ewa Kowalewska  ewa.kowalewska@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński http://orcid.org/0000-0001-8167-6579Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.