Normy komplementarne Konferencji Episkopatów Stanów Zjednoczonych i Kanady do Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. w zakresie księgi II

Ks. Jerzy Adamczyk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia wydania przez konferencje biskupów Stanów Zjednoczonych i Kanady norm uzupełniających do Kodeksu prawa kanonicznego w z 1983 r. w zakresie księgi II. Autor przytacza i ocenia poszczególne normy komplementarne wydane przez te konferencje episkopatu. Najpierw omawia się normy obligatoryjne, a następnie fakultatywne. Całość artykułu zamykają wnioski i bibliografia.

Słowa kluczowe:

Kodeks prawa kanonicznego, normy komplementarne, prawo partykularne, lud Boży, konferencja episkopatu

Burkard D., Die Domkapitel und das „regimen ecclesiasticum”. Thesen zu Wandel und Kontinuität einer alten Institution, Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 2014, t. 33.

Cunningham R., Commentary on canon 284, w: New Commentary on the Code of Canon Law, red. J. Beal, New York 2000.

De Santi M., L’abito ecclesiastico. Sua valenza e storia, Ravenna 2004.

Ditewig W., 101 Questions and Answers on Deacons, New York 2004.

Donovan W., National Directory for the Formation, Ministry, and Life of Permanent Deacons in the United States (review), The Jurist. Studies in Church Law and Ministry 2008, t. 68, nr 1.

Fanning W., Chapter, w: The Catholic Encyclopedia, t. 3. Brownson-Clairvaux, New York 1913.

Gerosa L., Canon Law, Münster 2002.

Góralski W., Lud Boży. Kościelne prawo osobowe, Częstochowa 1996.

Krukowski J., Komentarz do kan. 522–523, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2, ks. II (1). Lud Boży, red. J. Krukowski i in., Poznań 2005.

Martín de Agar J., Estudio comparado de los decretos generales de las conferencias episcopales, Ius Canonicum 1992, t. 32, nr 63.

Models of Priestly Formation. Assessing the Past, Reflecting on the Present, and Imagining the Future, red. D. Marmion, M. Mullaney, S. Ryan, Collegeville 2019.

Onyems Okwuru Ch., The Responsibilities and Significance of the Congregatio pro Clericis in the life and ministry of the diocesan clergy, Bloomington 2012.

Porter L., The assault on priesthood. A biblical and theological rejoinder, Eugene 2012.

Pobierz

Opublikowane
30-09-2020


Adamczyk, K. J. (2020). Normy komplementarne Konferencji Episkopatów Stanów Zjednoczonych i Kanady do Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. w zakresie księgi II. Studia Prawnicze KUL, (3), 7–27. https://doi.org/10.31743/sp.6876

Ks. Jerzy Adamczyk  jerzy.adamczyk@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-1415-7378Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.