Wdrożenie dyrektywy INSPIRE do krajowego porządku prawnego w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej

Małgorzata Ganczar

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0003-0880-4647


Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania na temat infrastruktury informacji przestrzennej. Celem publikacji jest wskazanie, w jakim stopniu wdrożono przepisy unijne w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. W zasadzie wszystkie obszary działalności administracji publicznej na szczeblu krajowym, jak i samorządowym wiążą się w mniejszym lub większym stopniu z wykorzystaniem danych przestrzennych. W artykule omówiono pojęcia: dane przestrzenne, system informacji przestrzennej. Ponadto zwrócono uwagę na prace Unii Europejskiej nad zwiększeniem integracji systemów informacji przestrzennej, a także dokonano analizy polskich przepisów prawnych w tym zakresie. Przedstawiono i oceniono stan obecny w zakresie wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej.

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej, system informacyjny, usługi sieciowe

Bober J., Hausner J., Izdebski H. i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013, http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf [dostęp: 10.12.2019 r.].

Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. Harmonizacja baz danych referencyjnych, red. D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski, Wrocław 2006.

Chmielarz W., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów, Warszawa 1996.

Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2007.

Ficoń K., Logistyczne systemy informacyjne podstawą budowy informatycznych systemów zarządzania, w: Systemy Logistyczne Wojsk, Warszawa 1998.

Fajfer P., Wdrożenie systemu informatycznego – korzyści płynące z użytkowania systemu ERP, Organizacja i Zarządzanie 2011, nr 2.

Feltynowski M., System informacji przestrzennej jako narzędzie podejmowania decyzji w gminach – badania wśród pracowników urzędów miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Acta Scientiarum Polonorum Geodesia Descriptio Terrarum 2012, nr 11 (1).

Flaga-Gieruszyńska K., Status danych przestrzennych jako środka dowodowego w postępowaniu cywilnym, w: Internet. Informacja przestrzenna. Spatial information, red. G. Szpor, K. Czaplicki, Warszawa 2018.

Ganczar M., Interoperacyjność systemów informacji przestrzennej, w: Misja publiczna – Wspólnota – Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. 2, red. A. Mednis, Warszawa 2016.

GIS – platforma integracyjna geografii, red. Z. Zwoliński, Poznań 2009.

Gorzym-Wilkowski W.A., Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Lublin 2006.

Haładyj A., Szersze zastosowanie technologii informatycznych jako przykład globalizacji w prawie ochrony środowiska, w: Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, red. M. Rudnicki, M. Jabłoński, Warszawa 2011.

Jałowiecki B., Socjologia w gospodarce przestrzennej, w: Polskie badania gospodarki przestrzennej, red. Z. Chojnicki, R. Domański, Biuletyn KPZK PAN, z. 146, Warszawa 1990.

Jankowska M., Charakter prawny mapy cyfrowej, Warszawa 2017.

Jankowska M., Felchner K., Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Komentarz, Warszawa 2013 [wyd. el. LEX].

Kistowski M., Iwańska M., Systemy informacji geograficznej. Podstawy techniczne i metodyczne. Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowań w badaniach środowiska przyrodniczego, Poznań 1997.

Kołodziejski J., O przyszły kształt polskiej przestrzeni, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.

Kuck J., Nowoczesne technologie w logistyce, Warszawa 2013.

Kukliński A., Gospodarka przestrzenna i studia regionalne. Problemy dyskusyjne, Biuletyn KPZK PAN, z. 111, Warszawa 1980.

Kuraś M., System informacyjny a system informatyczny – co oprócz nazwy różni te dwa obiekty?, Zeszyty Naukowe UEK 2009, nr 770.

Linsenbarth A., Ney B., Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej w Polsce – stan prac, w: Informacja przestrzenna w gospodarce regionalnej, Warszawa 1999.

Malisz B., Gospodarka i polityka przestrzenna, w: Planowanie przestrzenne, red. J. Regulski, Warszawa 1985.

Miś R., Strzeliński P., Węgiel A., Systemy informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie środowiska leśnego, Poznań 2001.

Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2002.

Parysek J.J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Poznań 2006.

Przybył D., Informatyczne systemy zarządzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2006, nr 3.

Stec M., Grzebyk M., Systemy informacji przestrzennej w administracji publicznej – ocena realizacji zadań ustawowych, Modern Management Review 2017, t. 22, nr 24 (4).

Szpor G., Europeizacja prawa w sferze zagospodarowania przestrzennego (Implementacja dyrektywy INSPIRE), w: Europeizacja administracji publicznej, red. I. Lipowicz, Warszawa 2008.

Szpor G., Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia administracyjnoprawne, Katowice 1998.

Tomlinson R., Rozważania o GIS, Warszawa 2008.

Walasek J., Projektowanie systemu informacyjnego organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport 2015, z. 87.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, Warszawa 2010.

Wysocka E., Koziński J. i in., Wpływ społeczeństwa informacyjnego na zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 2003.

Zacharczuk P., Prawo zagospodarowania przestrzennego, w: Encyklopedia prawa administracyjnego, red. S. Wrzosek, M. Domagała, A. Haładyj, Warszawa 2010.

Zawadzki S.M., Podstawy planowania regionalnego, Warszawa 1969.

Pobierz

Opublikowane
30-09-2020


Ganczar, M. (2020). Wdrożenie dyrektywy INSPIRE do krajowego porządku prawnego w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej. Studia Prawnicze KUL, (3), 91–115. https://doi.org/10.31743/sp.7327

Małgorzata Ganczar  mganczar@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego, prawa nowych technologii, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe obejmują również informatyzację procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, wpływ globalizacji i środków komunikacji elektronicznej na prowadzenie działalności gospodarczej, istotę gospodarki opartej na wiedzy.

https://orcid.org/0000-0003-0880-4647Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.