Wybrane portrety kobiet beatyfikowanych za pontyfikatu papieża Franciszka

Lidia Fiejdasz-Buczek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Papież Franciszek w swoim nauczaniu podkreśla, że powołanie do święto­ści jest powołaniem normalnym. Bardzo mocno akcentuje uświęcanie się w zwy­czajnych okolicznościach codziennego życia, co wyraził w adhortacji apostolskiej Gaudete et exsultate o powszechnym powołaniu do świętości w świecie współ­czesnym. Franciszek pisze w niej o „świętych z sąsiedztwa”, czyli ludziach ży­jących wokół nas, którzy z wielką miłością realizują swoje obowiązki. Zachęca, by czerpać wzory do naśladowania ze świętych i błogosławionych. Wśród nich zwraca szczególną uwagę na „«geniusz kobiecy» przejawiający się w kobiecych stylach świętości, niezbędnych do odzwierciedlenia świętości Boga na tym świe­cie”. Dopełnieniem artykułu jest charakterystyka wybranych portretów niewiast beatyfikowanych z mandatu papieża Franciszka.

Słowa kluczowe:

„święci z sąsiedztwa”, papież Franciszek, beatyfikacja, „geniusz kobiety”, walor eklezjalny sprawy

Borghesi M., Jorge Mario Bergoglio: biografia intelektualna: dialektyka i mistyka, Kraków 2018.

Fiejdasz-Buczek L., Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne, Lublin 2019.

Franciszek – imię, które jest programem pontyfikatu, Niedziela 2013, nr 26. Gli esordi di una missione straordinaria, Andare alle Genti: la rivista delle Missionarie della Consolata di informazione missionaria 69(2015), nr 9–10.

Herb i motto Papieża Franciszka, OR 34(2013), nr 5(352).

Inglot M., Ofiarowanie życia jako droga do świętości kanonizowanej według motu proprio papieża Franciszka Maiorem hac dilectionem z 11 lipca 2017 r., w: Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka, red. L. Fiejdasz-Buczek, Lublin 2019.

Ivereigh A., Tempo di misericordia: vita di Jorge Mario Bergoglio, Milano 2014.

Mariani A., Papa Francesco: misericordia, povertà e servizio: per una vita buona in compagnia di Maria, presentazione di Egidio Chiarella, Roma 2014.

Jorge Mario Bergoglio, OR 34(2013), nr 5(352).

Montonati A., Il Vangelo del sorriso. Suor Irene Stefani missionaria della Consolata, Milano 2003.

Papież, który przyjął imię Franciszek, OR 34(2013), nr 5(352).

Valente G., Francesco, un papa dalla fine del mond: la persona, le idee, lo stile, Bologna 2013.

Vi chiedo di pregare per me: inizio del ministero petrino di papa Francesco, Città del Vaticano 2013.

Bilbao, 29 października 1945 roku, w: M. Del Rincón, M.T. Escobar, Listy do Świętego, za: https://opusdei.org/pl-pl/document/listy-do-swietego/ [dostęp: 1.05.2020 r.].

Del Rincón M., Escobar M.T., Listy do Świętego, https://opusdei.org/pl-pl/document/listy-do-swietego/ [dostęp: 1.05.2020 r.].

Kard. Becciu: nowa błogosławiona wskazuje na niebo, https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2019–06/beatyfikacja-edwige-carboni.html [dostęp: 5.05.2020 r.].

List Papieża Franciszka z okazji beatyfikacji Guadalupe, Watykan, 12 kwietnia 2019 r., https://opusdei.org/pl-pl/article/list-papieza-franciszka-z-okazji-beatyfikacji-guadalupe/ [dostęp: 1.04.2020 r].

Nuova beata. Edvige Carboni, la mistica che lottava per le anime del Purgatorio, https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/la-beatificazione-di-edvige-carboni-la-mistica-sarda [dostęp: 3.01.2020 r.].

Wszystko z miłości do Pana Boga. Biografia, za: https://opusdei.org/pl-pl/article/wszystko-z-milosci-do-pana-boga/ [dostęp: 1.05.2020 r.].

Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Fiejdasz-Buczek, L. (2020). Wybrane portrety kobiet beatyfikowanych za pontyfikatu papieża Franciszka. Studia Prawnicze KUL, (2), 129–145. https://doi.org/10.31743/sp.9733

Lidia Fiejdasz-Buczek  lfiejda@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0001-6252-4027Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access