Mitologiczny świat folkloru polsko-ukraińskiego pogranicza w poezji Józefa Łobodowskiego

Larysa Wachnina

Instytut Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy , Ukraina

Abstrakt

Artykuł poświęcono zagadnieniu oddziaływaniu folkloru ukraińskiego na twórczość znanego poety polskiego Józefa Łobodowskiego, dla którego Ukraina zawsze była drugą ojczyzną. Niestety w Ukrainie brakuje dogłębnych badań na temat jego metody twórczej. Malownicze pejzaże Wołynia oraz postacie mitologiczne folkloru ukraińskiego są bez wątpienia charakterystycznymi cechami jego utworów. Autorka zwraca uwagę na zagadnienia folkloryzmu twórczości poety w kontekście kategorii pogranicza polsko-ukraińskiego, poruszanym przez wielu badaczy polskich i ukraińskich. Twórczość Józefa Łobodowskiego, poświęcona Wołyniowi, odzwierciedla wpływ na świat jego wyobraźni przede wszystkim ukraińskich autentycznych tradycji ludowych, zwłaszcza poezji obrzędowej i okolicznościowej. Rozpatrzono formy ukraińskiej symboliki folklorystycznej, które wykorzystywał poeta. Folkloryzm twórczości Józefa Łobodowskigo jest zjawiskiem głęboko organicznym.

Słowa kluczowe:

фольклор, міфологічний світ, польсько-українське пограниччя, символіка

Kiïv: Naukova dumka [Кирчів Роман. 1971. Український фольклор у польській літературі. Київ: Наукова думка].

Kirčìv Roman. 1971. Ukraïnsʹkij folʹklor u polʹsʹkìj lìteraturì.

Siryk Ludmiła. 2002. Naznaczony Ukrainą. O twórczości Józefa Łobodowskiego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Skrzypek, Marcin, Zińczuk Aleksandra (red.). 2009. Łobodowski: życie, twórczość, publicystyka, wspomnienia. W stulecie urodzin Józefa Łobodowskiego. „Scriptores” 34. Lublin: Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”.


Opublikowane
2021-01-07Larysa Wachnina 
Instytut Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy http://orcid.org/0000-0002-1030-7140