Rozmowy ponad czasem. Józef Łobodowski "Pamięci Sulamity"

Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. dr hab.

Uniwersytet Rzeszowski , Polska

Abstrakt

Tekst dotyczy wierszy emigracyjnego poety Józefa Łobodowskiego poświęconych zamordowanej tuż przed zakończeniem wojny poetki – Zuzanny Ginczanki. Była autorką jednego tomiku poezji O centaurach, który ukazał się jeszcze przed wojną i zapowiadał niezwykle ciekawą twórczość. Łobodowski swój tomik-epitafium zatytułował Pamięci Sulamity, jest to osiemnaście wierszy, w których znajdujemy wspomnienia o nieżyjącej.  Autor tworzy swoiste poetyckie epitafium, w którym postać zamordowanej Żydówki zajmuje miejsce szczególne. Wiersze poświadczają szczególną więź obojga poetów wynikającą przede wszystkim z pokrewieństwa dusz, miłości do słowa. Wszystkie teksty zawierają partie mające charakter rozmowy, która toczy się na różnych poziomach i dotyczy różnych zakresów relacji – od wspomnienia spotkań, rozmów, po projekcję sytuacji o erotycznym nacechowaniu.

Słowa kluczowe:

wspomnienie, epitafium, poetyckie obrazowanie, poetka-kochanka, ofiara, symbol

Araszkiewicz A., Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, Warszawa 2001.

Ginczanka Z., Mądrość jak rozkosz. Wiersze wybrane, wybór i posłowie Agata Araszkiewicz, Warszawa 2017.

Kiec I., Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość, Poznań 1994.

Łobodowski J., Pamięci Sulamity, Toronto 1987.

Szypowska I., Rozmowa z Józefem Łobodowskim, „Scriptores” (W stulecie urodzin Józefa Łobodowskiego) nr 35, t.1, Lublin 2009.

Słowianie – wiara przyrodzona. Mitologia Słowian – Boginie i Bogowie Słowiańscy – Cywilizacja Słowiańska. W: https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2016/02/19/bog-bozyc-bodnyjak/

Śpiewak J., Zuzanna, Gawęda tragiczna, [w:] Przyjaźnie i animozje, Warszawa 1965, s. 189.

Wojda D., „Sprawy korzenne”. Fenomenologia Zuzanny Ginczanki. W: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/12605/12424


Opublikowane
2020-12-23Alicja Jakubowska-Ożóg, prof. dr hab.  ajakubowskaozog@gmail.com
Uniwersytet Rzeszowski https://orcid.org/0000-0003-2593-6676