Praktyczny kurs języka ukraińskiego jako obcego oraz kształtowanie umiejętności pracy z tekstami specjalistycznymi

Olga Barabasz-Rewak, dr

Uniwersytet Wrocławski , Polska

Abstrakt

W artykule omówiono specyfikę intensywnej nauki języka ukraińskiego jako języka obcego w oparciu o pedagogiczne doświadczenie autorki. Jako jedna z najważniejszych została wymieniona kwestia uwzględnienia rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych i zawodowych studentów podczas układania programu nauczania języka ukraińskiego jako obcego. Poruszono temat wykorzystania materiałów edukacyjnych wspomagających aktywne poznawanie lokalnej historii oraz historii Ukraińców w Polsce, jak również tekstów z dziedziny edukacyjnej, zawodowej i społeczno-kulturalnej. Autorka zwraca szczególną uwagę na konieczność analizy tekstów specjalistycznych jako ważny etap w procesie przygotowania studentów do działalności zawodowej, w związku z czym porusza również problem brakujących programów i podręczników o tematyce ściśle terminologicznej. 

Słowa kluczowe:

system terminologiczny, intensywna nauka języka, wypowiedź dialogowa i monologowa, teksty specjalne

Burak Mar`âna. 2015. Âbluko: pìdručnik z ukraïnsʹkoï movi âk ìnozemnoï (bazovij rìvenʹ, viŝij rìvenʹ). Lʹvìv: Vidavnictvo UKU [Бурак Мар’яна. 2015. Яблуко: підручник з української мови як іноземної (базовий рівень, вищий рівень). Львів: Видавництво УКУ].

Leŝak O. ta ìn. 1996. Programi vikladannâ kursu sučasnoï ukraïnsʹkoï lìteraturnoï movi v umovah dìaspori ta âk ìnozemnoï. „Laboratorìâ slavìstičnih studìj, serìâ ukraïnìstiki” vip. 4. [Лещак О. та ін. 1996. Програми викладання курсу сучасної української літературної мови в умовах діаспори та як іноземної. „Лабораторія славістичних студій, серія україністики” вип. 4].

Palìnsʹka Olesâ, 2014. Krok 2 (ukraïnsʹka mova âk ìnozemna, B1). Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki [Палінська Олеся, 2014. Крок 2 (українська мова як іноземна, В1). Львів: Видавництво Львівської політехніки].

Palìnsʹka Olesâ, Turkevič Oksana. 2014. Krok 1 (ukraïnsʹka mova âk ìnozemna, A1-A2). Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki [Палінська Олеся, Туркевич Оксана. 2014. Крок 1 (українська мова як іноземна, А1-А2). Львів: Видавництво Львівської політехніки].

Sokìl B. 2007. Metodi vivčennâ ukraïnsʹkoï movi âk ìnozemnoï ta ïh harakteristika. „Teorìâ ì praktika vikladannâ ukraïnsʹkoï movi âk ìnozemnoï: zbìrnik naukovih pracʹ” vip. 2: 14-18. [Сокіл Б. 2007. Методи вивчення української мови як іноземної та їх характеристика. „Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць” вип. 2: 14-18].

Solodar L. 2010. Dìalogìsne movlennâ – osnovnij vid movlennêvoï dìâlʹnostì pri vivčennì ukraïnsʹkoï movi âk ìnozemnoï. „Zb. Materìalìv Х mìžnar. nauk.-prakt. konf. „Gumanìzm ta osvìta”: 350-354. [Солодар Л. 2010. Діалогічне мовлення – основний вид мовленнєвої діяльності при вивченні української мови як іноземної. „Зб. матеріалів Х міжнар. наук.-практ. конф. „Гуманізм та освіта”: 350-354].

Zozulâ Ì. Ê. 2012. Vivčennâ ukraïnsʹkoï movi ta kraïnoznavstva âk odin z naprâmkìv formuvannâ polìkulʹturnoï vihovanostì ìnozemnih studentìv (dosvìd Vìnnicʹkogo nacìonalʹnogo tehnìčnogo unìversitetu). „Viŝa osvìta Ukraïni: Tematičnij vipusk „Ìntegracìâ viŝoï školi Ukraïni do êvropejsʹkogo ta svìtovogo osvìtnʹogo prostoru” nr 1: 504-511. [Зозуля І. Є. 2012. Вивчення української мови та країнознавства як один з напрямків формування полікультурної вихованості іноземних студентів (досвід Вінницького національного технічного університету). „Вища освіта України: Тематичний випуск „Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору” № 1: 504-511].


Opublikowane
2020-12-23


Barabasz-Rewak, O. (2020). Praktyczny kurs języka ukraińskiego jako obcego oraz kształtowanie umiejętności pracy z tekstami specjalistycznymi. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(14), 225–233. https://doi.org/10.31743/teka.11912

Olga Barabasz-Rewak, dr  olga.barabasz-rewak@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski https://orcid.org/0000-0001-5418-3947