„Przecież ja nie jestem taki głupi, jak wyglądam”

Listy Stanisława Vincenza do Iwana (Jana) Sen’kiwa

Zofia Małgorzata Bembenek

Uniwersytet Wrocławski , Polska

Abstrakt

Przedmiotem pracy jest opracowanie edytorskie korespondencji Stanisława Vincenza i Iwana Senʹkiwa. Jego podstawą są skany mikrofilmów pochodzące z Archiwum Stanisława Vincenza w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Stanisław Vincenz (1888–1971) był pochodzącym z Huculszczyzny pisarzem i eseistą. Ukraiński etnograf – Iwan Senʹkiw (1913–?) poznał go w 1934 roku w Słobodzie Rungurskiej w czasie spotkania pasjonatów panidealizmu szwajcarskiego filozofa i psychologa Rudolfa Marii Holzapfla. Wspólne zainteresowania stały się spoiwem przyjaźni korespondentów. Łączyła ich także bliska więź z Jerzym Stempowskim.

Pierwszą część pracy poświęcono opisowi relacji korespondentów, a zwłaszcza roli, jaką w życiu Iwana Senʹkiwa odegrał Stanisław Vincenz. Podjęto próbę scharakteryzowania najważniejszych wątków poruszanych w listach oraz stylu epistolograficznego Stanisława Vincenza. W nocie edytorskiej przedstawiono podstawowe problemy, jakie stwarzają listy Stanisława Vincenza.

Kolejna część pracy zawiera transkrypcję korespondencji z lat 1951–1965. Listy opatrzono niezbędnymi objaśnieniami.

Słowa kluczowe:

Stanisław Vincenz, Iwan Senʹkiw, korespondencja, polsko-ukraińskie relacje

Auerbach R., W 70-lecie doktora Stanisława Vincenza, Archiwum Stanisława Vincenza, rkpsZNiO, sygn. 17270.

Bartelski Lesław M. 1995. Polscy pisarze współcześni, 1939–1991. Leksykon. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Choroszy Jan A. Kresowa dusza Stanisława Vincenza [maszynopis].

Garbal Łukasz. 2011. Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kowalczyk Andrzej S. 2002/2003. Jerzy Stempowski – Iwan Senkiw. Dzieje przyjaźni. „Archiwum Emigracji” z. 5/6: 85–118.

Matwijów Maciej, Ostromęcka Elżbieta, Sonnak Wanda. 1998. Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. t. XVI: Rękopisy 17261–17708, Archiwum Stanisława Vincenza. Red. Sonnak W. Wrocław: Zakład Narodowy Im. Ossolińskich.

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława. 2015. O korespondencji Stanisława Vincenza. W: Zatrudnienie: literat. Materiały, studia i szkice o Stanisławie Vincenzie. Red. Choroszy J. A. Wrocław: Agencja Wydawnicza A linea: 55–65.

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława. 2006. Stanisław Vincenz – pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Senʹkiw Iwan. Listy do S. Vincenza, Archiwum Stanisława Vincenza. rkpsZNiO. sygn. 17641.

Sokolewicz Zofia. 2016. Cezaria Anna Baudouin de Courtenay-Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa 1885–1967. W: Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945, A−Ł. Red. Salwa P., Wróblewski A. K. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 72–80. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323523376.pp.72-81

Vincenz Stanisław. Listy do I. Senʹkiwa. Archiwum Stanisława Vincenza. rkpsZNiO. sygn. 17659.

Wolański Adam. 2008. Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Opublikowane
2021-12-23


Bembenek, Z. M. (2021). „Przecież ja nie jestem taki głupi, jak wyglądam”: Listy Stanisława Vincenza do Iwana (Jana) Sen’kiwa. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(16), 137–172. https://doi.org/10.31743/tkpuzk.13108

Zofia Małgorzata Bembenek  270955@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski