Stereotyp mowy Ukraińca w świetle historii mówionej (na podstawie chrestomatii "Hołosy z Pidlaszszia i Hołosy z Berestejszczyny" Hryhorija Arkuszyna)

Feliks Czyżewski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , Polska

Abstrakt

W artykule przedstawiono, z wykorzystaniem metody socjolingwistycznej, obraz świadomości językowej ukraińskojęzycznych wspólnot zamieszkujących Podlasie południowe i Polesie białoruskie. Wskazano, wyzyskując wypowiedzi respondentów zawarte w dwóch tomach chrestomatii, na cechy zarówno łączące te dwie grupy użytkowników gwary ukraińskiej, jak i odróżniające oraz wyodrębniające je. Do elementów wspólnych tkwiących w świadomości lokalnych grup, a wynikających z doświadczeń historycznych respondentów, należą odniesienia do czasów II Rzeczypospolitej. Są to: wspólne terytorium państwowe i złożone relacje językowe oraz konfesyjne (por. „mowa prawosławna”). Inną cechą łączącą, jak pokazano w przywołanych wypowiedziach respondentów ukraińskojęzycznych, jest podobna sytuacja komunikatywna. Wspólnoty lokalne na Podlasiu południowym, podobnie jak na Polesiu białoruskim, funkcjonują w warunkach bilingwizmu (niekiedy nawet w warunkach wielojęzyczności). W artykule przedstawiono sytuacje „przełączania kodu językowego”. Opisano je z perspektywy socjolingwistycznej, uwzględniając m.in. kryteria wieku i wykształcenia respondenta.

Odrębnym i ważnym zagadnieniem – w świetle wypowiedzi respondentów – jest obserwacja świadomości językowej wspólnot usytuowanych poza granicami państwowymi w zakresie powiązań genetycznych gwary z językiem ogólnonarodowym. Poddane analizie wypowiedzi respondentów reprezentujących wspólnoty ukraińskojęzyczne w Polsce i na Białorusi pokazują zróżnicowany stan świadomości językowej owych społeczności. Jedni (nieliczni) wiążą język ze świadomością narodową, inni pojmują język jako wyznacznik identyfikacji ze wspólnotą lokalną. W artykule przywołano wypowiedzi respondentów uzasadniające zróżnicowanie stanu świadomości wspólnot ukraińskojęzycznych. Są to m.in.: wiek, wykształcenie, stopień mobilności użytkowników języka i zdolność jego obserwacji.

Słowa kluczowe:

dialekty, socjolingwistyka, Podlasie południowe i Polesie białoruskie

Arkušin Grigorìj. 2007. Golosi z Pìdlâššâ (Teksti). Lucʹk: Veža [Аркушин Григорій. 2007. Голоси з Підляшшя (Тексти). Луцьк: Вежа].

Arkušin Grigorìj. 2010. Golosi z Volinsʹkogo Polìssâ (Teksti). Lucʹk: Veža [Аркушин Григорій. 2010. Голоси з Волинського Полісся (Тексти). Луцьк: Вежа].

Arkušin Grigorìj. 2012. Golosi z Berestejŝini (Teksti). Lucʹk: Volinsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìm. Lesì Ukraïnki [Аркушин Григорій. 2012. Голоси з Берестейщини (Тексти). Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки].

Czyżewski Feliks. 2013. Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Część 1. Słownik nazwisk. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.

Konczewska Katarzyna. 2021. Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Pelcowa Halina. 2013. Gwara jako nośnik lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego. W: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródło – wartości – ochrona. Red. Adamowski J., Smyk K. Lublin – Warszawa: Wydawnictwo UMCS: 219–229.

Pelcowa Halina. 2016. Gwara – dziedzictwo ciągle żywe czy już zapomniane ? „Język Polski” r. 96: 5–14.

Pelcowa Halina. 2019. Dialektologia jako nauka i przedmiot dydaktyki. W: Język i kultura pogranicza. Red. Dudek-Szumigaj A. Warszawa: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód: 55–64.

de Saussure Ferdynand. 1991. Kurs językoznawstwa ogólnego. Wstęp i przypisy Polański K. Wyd. II, poprawione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żebrowska Anna. 2019. Komarowszczyzna. Język pogranicza białorusko-polsko- litewskiego. DOI: https://doi.org/10.14746/amup.9788323236955

Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu i. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Opublikowane
2021-12-23


Czyżewski, F. (2021). Stereotyp mowy Ukraińca w świetle historii mówionej (na podstawie chrestomatii "Hołosy z Pidlaszszia i Hołosy z Berestejszczyny" Hryhorija Arkuszyna). TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(16), 49–62. https://doi.org/10.31743/tkpuzk.13406

Feliks Czyżewski  feliks.czyzewski@poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej https://orcid.org/0000-0003-0899-1972