Duch Święty kształtujący osobowość chrześcijanina

Michał KoscheAbstrakt

Celem artykułu jest próba ukazania tego, w jaki sposób Duch Święty kształtuje osobowość chrześcijanina. Pojęcie „osobowości” zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ posługuje się nim wiele współczesnych nauk o człowieku. Dlatego też bardzo dobrze nadaje się do multidyscyplinarnego dyskursu o osobie ludzkiej. Oczywiście fenomen osobowości ma nieco inne pole semantyczne w psychologii, socjologii, etyce czy pedagogice. W niniejszym opracowaniu terminy: „osobowość” oraz „osobowość chrześcijańska” będą rozumiane personalistycznie, zgodnie z intuicjami zaczerpniętymi od Wincentego Granata. Próba odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób Duch Święty kształtuje osobowość człowieka, będzie prowadzona zgodnie z zaproponowaną przez Granata hermeneutyką osoby przez osobowość. Zdaniem lubelskiego personalisty można mówić o trzech płaszczyznach (rodzajach) osobowości ludzkiej: psychicznej, etycznej i społecznej. Jednakże należy pamiętać o tym, że za każdym razem chodzi o „osobę integralną”, ujmowaną wszakże w perspektywie pewnego wyodrębnionego spektrum jej bytowania i działania.

Słowa kluczowe:

Duch Święty, osoba, osobowość, osobowść chrześcijańska, Wincenty Granat

Barth G., Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny, (Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL), Lublin 2009.
Granat W., Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, (Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL), Lublin 2007.
Granat W., Osoba ludzka, (Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL), Lublin 2006.
Granat W., Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985.
Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et vivificantem”, Rzym 1986.
Kowalczyk S., Integralny personalizm ks. Wincentego Granata, w: W. Granat, Osoba ludzka, (Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL), Lublin 20062, s. 5–14.
Krajewski K., Etyczny status osoby. Propozycje Wincentego Granata i Karola Wojtyły, w: Współczesny fenomen osoby. W kręgu myśli personalistycznej Wincentego Granata, red. K. Guzowski, G. Barth, Lublin 2011, s. 139–148.
Pobierz

Opublikowane
2021-08-17