PROCES RECENZJI

 1. Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie naukowym „Teologia w Polsce” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, oraz Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.
 2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.
 3. Nadesłane teksty są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.
 4. Następnie teksty artykułów zakwalifikowanych do procesu ewaluacyjnego są przekazane do recenzji dwóm niezależnym recenzentom, którzy posiadają co najmniej stopień doktora.
 5. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki naukowej, z której pochodzą autorzy oraz do osób mogących pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zależność służbową (podległość zawodową), bezpośrednią współpracę naukową (w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji) oraz bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński) występujące pomiędzy recenzentem a autorem recenzowanego tekstu.
 6. Zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu (double-blind review process).
 7. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nie będą brane pod uwagę recenzje ewidentnie niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzje zdominowane przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzje zdecydowanie krytyczne, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 8. Decyzja Recenzenta ograniczona jest do poniższych możliwości:
  - Artykuł może zostać opublikowany bez konieczności wprowadzania zmian.
  - Artykuł może zostać opublikowany po wprowadzeniu sugerowanych przez Recenzenta zmian.
  - Artykuł w obecnej formie nie może zostać opublikowany. Tekst wymaga poważnej korekty, która winna uwzględnić uwagi Recenzenta. Po poprawie, artykuł będzie wymagał ponownej recenzji i decyzji o jego publikacji.
  - Artykuł nie może zostać opublikowany. Nie istnieją także realne szanse jego rewizji.
  - Artykuł mógłby zostać opublikowany, ale w innym czasopiśmie.
 9. Racjonalne i umotywowane opinie przedstawione w recenzji są wiążące dla autora recenzowanego artykułu. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w określony sposób poprawić artykuł. Gdy dochodzi do zalecenia autorowi naniesienia poprawek, wszystkim recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy.
 10.  Recenzent winien zaalarmować Redakcję wobec zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego artykułu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści.
 11. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są cztery tygodnie.
 12. Recenzenci są zobowiązani do poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez Redakcję. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 13. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora. W przypadku rozbieżności dwóch recenzji ostateczną decyzję również podejmuje Redaktor Naczelny.
 14. W każdym numerze pisma ukazuje się lista recenzentów.
 15. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy drukowany egzemplarz tomu czasopisma, w którym ukazał się recenzowany przez nich tekst.