Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu DUN

2020-06-15

Umiędzynarodowienie czasopisma Teologia w Polsce - zadanie finansowane w ramach umowy nr 646/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.