Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Przesyłając tekst, Autor udziela tym samym "Teologii w Polsce" licencji niewyłącznej na przesłany tekst.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.


Informacje dla autorów przygotowujących materiały dla czasopisma Towarzystwa Teologów Dogmatyków „Teologia w Polsce”

Cykl wydawniczy Teologii w Polsce:
Zeszyt 1 (wiosna): nadsyłanie artykułów: do 31. marca; nadsyłanie recenzji, sprawozdań, ogłoszeń: do 15. kwietnia; druk oraz publikacja w Internecie: nie później niż do końca lipca.
Zeszyt 2 (jesień): nadsyłanie artykułów: do 31. października; nadsyłanie recenzji, sprawozdań, ogłoszeń: do 15. listopada; druk i publikacja w Internecie: nie później niż do końca grudnia.

Zasady ogólne:
Materiały należy przesyłać zgodnie z podanymi terminami w formie elektronicznej (formaty .doc lub .rtf) na adres e-mail Sekretarza Redakcji TwP (lub na nośniku na adres pocztowy; Redakcja TwP nie zwraca nośników).

Materiały bez danych kontaktowych autora (adresy – konwencjonalny i e-mail; ewentualnie numer telefonu) nie będą przyjmowane. Autor, przedkładając tekst do publikacji, deklaruje tym samym, że posiada do niego prawa autorskie (zgodnie z normami polskiego prawa) oraz że tekst nie był wcześniej publikowany (w razie ponownej publikacji należy o tym powiadomić Redakcję TwP, wskazując racje przemawiające za ponowną publikacją). Artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie decyzji Redakcji TwP i zewnętrznej recenzji; pozostałe materiały na podstawie decyzji Redakcji TwP. Wszystkie nadsyłane materiały powinny być dopracowane pod względem językowym (Redakcja TwP nie zapewnia wsparcia filologicznego). Teksty obcojęzyczne powinny być przed przedłożeniem do TwP przejrzane przez native speakera. Redakcja TwP zastrzega sobie prawo do odrzucania materiałów niespełniających tych wymagań.

Artykuły zgłaszane do TwP powinny zawierać:
- określenie ośrodka, z którym związany jest autor (np.: WT KUL, Lublin; WT UKSW, Warszawa);
- bardzo krótki biogram naukowy autora (ew. z adresem kontaktowym);
- numer ORCID Autora;
- streszczenie w języku polskim (do ok. 100 słów) i słowa kluczowe;
- streszczenie w języku angielskim z przetłumaczonym tytułem artykułu (do około 100 wyrazów) oraz keywords.
- bibliografia końcowa, uporządkowana alfabetycznie, a przy publikacjach tego samego autora, chronologicznie;
- w przypadku użycia niestandardowych czcionek (np. w cytatach w językach starożytnych) wskazane jest również dołączenie pliku czcionki oraz przesłanie wydruku tekstu na adres redaktora prowadzącego.
Uwagi redakcyjne:
- nie należy stosować innych wyróżnień poza kursywą i pogrubieniem;
- należy stosować wyłącznie polskie cudzysłowy: „-”, a wewnątrz nich <<apostrofy>> ‘-’;
- nie należy stosować ręcznego podziału słów między wersami;
- należy stosować skróty nazw ksiąg biblijnych, literatury qumrańskiej i nazw zakonów za: Encyklopedia katolicka. Wykaz skrótów, Lublin 1993;
- inne skróty mogą być wprowadzane przez autora przy pierwszym odwołaniu się do pracy w przypisie, np. R. Haight, Jesus Symbol of God (tytuł kursywą), Maryknoll, - New York 1999 [dalej: JSG].
- w przypadku ponownego odwoływania się do wcześniej cytowanej pozycji należy stosować zapis skrócony tytułu, np. K. Rahner, Kościelna chrystologia…), który stosujemy zarówno dla książek, jak i artykułów.

W opisach bibliograficznych stosujemy prostą wersję zapisu przecinkowego, zgodnie z przykładami podanymi poniżej. Tytuły czasopism należy zapisać bez cudzysłowu (nie stosujemy skrótów). Numerację należy podawać następująco: 3 (2001) [numer_rocznika (rok)], a w przypadku konieczności wskazania na zeszyt w ramach rocznika: 3,2 (2001) [numer_rocznika,numer_zeszytu (rok)]. Jeśli zeszyty zachowują numerację ciągłą w ramach rocznika, podawanie numeru zeszytu jest zbędne. W opisach prac zbiorowych tytuł (kursywą) poprzedza redaktorów, których nazwisko podajemy w mianowniku po skrócie red., np.: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden 1997.

Przykłady opisów bibliograficznych (tytuły kursywą):
1. Por. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 1983, s. 11, 14.
2. E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 17-18.
3. K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, tł. G. Bubel, Kraków 2005, s. 251-283.
4. Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7 (1976), s. 1-23, 155-170.
5. L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003), s. 128.
6. Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.
7. Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. tenże, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.
8. Por. tamże, s. 205-212.