O czasopiśmie

„Teologia w Polsce” to czasopismo naukowe przedstawiające wyniki badań w zakresie teologii systematycznej, w nawiązaniu do współczesnych wyzwań naukowych, kulturowych i społecznych. Pismo zostało założone przez ojca profesora Stanisława Celestyna Napiórkowskiego i początkowo miało charakter biuletynu środowiskowego. Od 2007 roku „Teologia w Polsce” jest periodykiem ściśle naukowym, ukazującym się dwa razy do roku. Od tego czasu czasopismo stało się oficjalnym periodykiem Towarzystwa Teologów Dogmatyków. „Teologia w Polsce” zawiera studia teologiczne głównie polskich dogmatyków, będąc platformą naukowej debaty głównie rodzimego środowiska. Oprócz bloku artykułów czasopismo zawiera także sprawozdania oraz recenzje. Teksty publikowane są w języku polskim, a także w języku angielskim i innych językach kongresowych. „Teologia w Polsce” ukazuje się dwa razy w roku, w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

Numer ISSN wersji drukowanej to 1732-4572.

Wersja elektroniczna: www.dogmatyka.pl/TwP. Teksty dostępne są na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl).

Cel i zakres tematyczny

Czasopismo zawiera studia z zakresu teologii dogmatycznej, będąc jednocześnie otwarte na inne dyscypliny teologiczne, a także na inne dziedziny humanistyki, związane z religijnością, jak choćby filozofia czy socjologia religii. Jako półrocznik Towarzystwa Teologów Dogmatyków „Teologia w Polsce” w dużej mierze przedstawia wyniki badań właśnie dogmatyków polskich, ale pojawiają się w niej także teksty autorów zagranicznych. Nasi autorzy to znani i cenieni teolodzy z Polski i zza granicy, ale także doktoranci nauk teologicznych, którzy dokonują na naszych łamach swoich debiutów naukowych. Wszystkie artykuły podlegają rzetelnemu procesowi recenzji, dzięki czemu uzyskujemy wysoki poziom naukowy przedstawianych przez nas treści. Dbamy także o zachowanie wysokich standardów etycznych oraz o to, by przyjmowane do druku opracowania były oryginalne i twórcze.
Celem „Teologii w Polsce” jest przedstawienie wyników najnowszych badań prowadzonych w teologii systematycznej, szczególnie w polskim środowisku. Pismo służy też jako platforma uczestnictwa polskich teologów w debacie międzynarodowej, ponieważ wiele artykułów ukazuje się w językach obcych. „Teologia w Polsce” ostatecznie chce zgłębiać treść Bożego Objawienia i przedstawiać tę treść w nawiązaniu do wyzwań współczesności.