Posłuszeństwo Ojcu w misji Jezusa Chrystusa

Janusz Królikowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Pełnienie woli Ojca stanowi rację bytu Jezusa Chrystusa i określa treść całej Jego misji zbawczej. Z tej zasadniczej racji chrystologia, która chce pozostać wierna swoim źródłom, musi z należytą uwagą zajmować się posłuszeństwem Jezusa i starać się wyrazić jego znaczenie zbawcze. Chrystologia posłuszeństwa jawi się jako konieczny i decydujący element oraz kluczowa perspektywa każdego autentycznego namysłu nad osobą i misją Jezusa Chrystusa.

Słowa kluczowe:

Jezus Chrystus, Abraham, posłuszeństwo, wolność, stare przymierze, nowe przymierze

Balthasar H.U. von, Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie, t. 2, Einsiedeln 1961.

Balthasar H.U. von, Nuovi punti fermi, Milano 1980.

Balthasar H.U. von, Teologia dziejów. Zarys, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1996.

Balthasar H.U. von, Burzenie bastionów, tłum. J. Zakrzewski, E. Marszał, Kraków 2000.

Balthasar H.U. von, Teologia misterium paschalnego, tłum. E. Piotrowski, Kraków 2001.

Bordoni M., Cristologia e antropologia, w: Cristologia e antropologia. In dialogo con Marcello Bordoni, red. C. Greco, Roma 1994, s. 15–62.

Chudy W., Refleksje Heglowskie na początek trzeciego tysiąclecia, Warszawa 2012.

Deneken M., Pour une chrystologie de la pro-existence, „Revue des Sciences Religieuses” 62 (1988), s. 265–290. DOI: https://doi.org/10.3406/rscir.1988.3107

Dodd Ch.H., L’interpretazione del quarto Vangelo, Brescia 1974.

Ferraro G., Mio-Tuo. Teologia del possesso reciproco del Padre e del Figlio nel vangelo di Giovanni, Città del Vaticano 1994.

Flis J., List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament, t. XI), Częstochowa 2001, s. 212–275.

Gnilka J., Der Philipperbrief. Der Philemonbrief (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament), Freiburg–Basel–Wien 2002.

Hengel M., Nachfolge und Charisma. Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu Mt 8,21 f. und Jesu Ruf in die Nachfolge, Tübingen 1990.

Ippoliti S., La soteriologia liturgica sullo sfondo della teologia drammatica di Hans Urs von Balthasar, Roma 2018.

Jeremias J., Neutestamentliche Theologie, t. 1: Die Verkündigung Jesu, Gütersloh 1971.

Kasper W., Rzeczywistość wiary, tłum. J. Piesiewicz, Warszawa 1979.

Käsemann E., Exegetische Versuche und Besinnungen, t. 1, Göttingen 1976.

Królikowski J., Wiara, teologia i polityka. Studia z teologii politycznej (Ministerium Expositionis, t. 7), cz. 1, Kraków 2020. DOI: https://doi.org/10.15633/9788374389365

Królikowski J., Posłuszeństwo Jezusa Chrystusa w tajemnicy przymierza, „Teologia w Polsce” 16 (2022) 1, s. 7–23.

Lohmeier E., Kyrios Jesus. Eine Untersuchung zu Phil. 2,5-11, Darmstadt 1961.

Lubac H. de, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, tłum. M. Stokowska, Kraków 1988.

Marchesi G., La cristologia di Hans Urs von Balthasar. La figura di Gesù Cristo espressione visibile di Dio, Roma 1977.

Martinelli P., La morte di Cristo come rivelazione dell’amore trinitario nella teologia di Hans Urs von Balthasar, Milano 1995.

Müller G. L., Dogmatyka katolicka, tłum. W. Szymona, Kraków 2015.

Nossol A., Teologia na usługach wiary. Wokół zagadnień odnowionej teologii, Opole 1978.

Nossol A., Teologia bliższa życiu. Wpływ teologii na egzystencję chrześcijańską, Opole 1984.

Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Jana (Źródła Myśli Teologicznej, t. 27), tłum. S. Kalinkowski, Kraków 2003.

Piazzola F., Il Cristo di Giovanni. Titoli di Gesù nel quarto Vangelo, Bologna 2018.

Pili E., Il taedium tra relazione e non-senso. Cristo crocifisso in Tommaso d’Aquino, Roma 2014.

Potterie I. de la, La vérité dans saint Jean, t. 1: Le Christ et la vérité, L’Esprit de la vérité, Rome 1977.

Renczes Ph.G., Agir de Dieu et liberté de l’homme. Recherché sur l’anthropologie théologique de saint Maxime le Confesseur, Paris 2003.

Schlier H., Amen, w: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, red. G. Kittel, t. 1, Stuttgart 1933, s. 339–342.

Schlier H., Riflessioni sul Nuovo Testamento, Brescia 1976.

Schooyans M., La dérive totalitaire du liberalisme, Paris 1994.

Segalla G., La cristologia del Nuovo Testamento. Un saggio, Brescia 1985.

Vanhoye A., Gesù, modello di preghiera, Roma 2009.

Vanhoye A., L’Epistola agli Ebrei. „Un sacerdote diverso”, Bologna 2010.

Verwilghen A., Christologie et spiritualité selon saint Augustin. L’hymne aux Philippiens, Paris 1985. DOI: https://doi.org/10.14375/NP.9782701010878

Pobierz

Opublikowane
2022-12-29Janusz Królikowski 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-3929-6008Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.