Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Artykuł respektuje zasadę praw autorskich.
  • Tekst zapisany w formacie Open Office, Microsoft Word, RTF lub Word Perfect.
  • Tekst został przygotowany i sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autorów, wymogami edytorskimi oraz technicznymi zasadami przygotowania prac [zob. zakładka: Zgłoszenia].
  • Jego układ zawiera obowiązujące elementy strukturalne [zob. Szczegółowe zasady opracowania tekstu].


W „Zeszytach Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” publikowane są artykuły naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych przede wszystkim z dyscypliny wiodącej, jaką są: nauki socjologiczne. Mogą być też nadsyłane teksty autorów reprezentujących inne nauki społeczne, ale pod warunkiem, że będzie w nich obecna problematyka z zakresu socjologii wartości i szeroko rozumianej aksjologii społeczno-kulturowej.
Złożone prace podlegają procedurze recenzji naukowej, przyjętej przez Redakcję i opisanej na niniejszej stronie (zob. Proces recenzji).
Redakcja nie pobiera opłat za złożenie tekstu, nie płaci też wynagrodzenia za publikację tekstu. Do publikacji mogą być przyjęte tylko takie teksty, przy których deponowaniu autor oświadczył, że wyraża zgodę na opublikowanie deponowanego tekstu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.

Autor powinien w pliku z tekstem artykułu przy swoim nazwisku podać, obok afiliacji i adresu korespondencyjnego, nr ORCID oraz pod tekstem zamieścić oświadczenie, że wyraża zgodę na publikację artykułu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.
Autor zobowiązany jest do poddania się procedurze Zapora ghostwritting.
Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
Do czasu ukazania się publikacji online należy przechowywać na dysku twardym lub innym nośniku pamięci zapasową kopię przekazanych materiałów.

Szczegółowe zasady opracowania tekstu:

Obowiązuje następujący układ pracy

1. Pełne imiona i nazwiska autora (autorów), nr ORCID.
2. Dane afiliacyjne (ok. 200-300 znaków): stopień naukowy, specjalizacja naukowa, nazwa katedry lub zakładu, nazwa uczelni, adres do korespondencji pocztowy i internetowy.
3. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim (oraz/lub innym języku kongresowym będącym językiem publikacji).
4. Tekst pracy, najlepiej z podziałem na paragrafy.
5. Bibliografia załącznikowa. Tam, gdzie to możliwe prosimy o podanie numeru DOI pozycji bibliograficznej.
6. Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (oraz/lub innym języku kongresowym będącym językiem publikacji), zawierające ok. 1000 znaków, oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

Wytyczne edytorskie

· formatowanie tekstu: czcionka tekstu głównego: Times New Roman 12, interlinia 1,5; czcionka tekstu w przypisach: Times New Roman 10; interlinia 1
· marginesy powinny mieć 2,5 cm
· stosowanie wersalików w zapisywaniu tytułu i podtytułu artykułu
· niestosowanie w tekście pogrubień i podkreśleń
· zapisywanie cytatów w cudzysłowach, a nie kursywą
· przypisy bibliograficzne należy umieszczać pod tekstem, w którym występują (tzw. przypis dolny)
· tytuły i podtytuły publikacji należy zapisywać kursywą
· należy unikać stosowania wielu przypisów w jednym zdaniu; jeśli nazwiska autorów występujące w tym samym zdaniu wymagają osobnych danych bibliograficznych, należy na końcu zdania umieścić jeden przypis, który będzie zawierał odpowiednie odnośniki bibliograficzne
· zapisywanie wyrazów obcojęzycznych kursywą, np. primo
· umieszczenie odsyłaczy do przypisów przed znakiem przestankowym
· podawanie po raz pierwszy pełnej nazwy organizacji lub instytucji, np. Organizacja Narodów Zjednoczonych
· podawanie po raz pierwszy osoby z pełnym imieniem, np. Lech Nowakowski
· zapisywanie w tekście polskojęzycznym nazw własnych w języku polskim, np. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki, a w tekście angielskojęzycznym w języku angielskim
· nieodmienianie skrótowców, np. PSL zamiast PSL-u
· zapisywanie dat: 25 października 2008 roku, w październiku 2008 r.
· zapisywanie dekad słownie, np. w latach osiemdziesiątych
· stosowanie półpauz bez spacji w zakresach, np. 1945-1989
· do tekstu należy dołączyć bibliografię załącznikową uporządkowaną alfabetycznie na bazie nazwiska pierwszego z wymienionych autorów względnie - jeśli pozycja jest pracą zbiorową - na bazie tytułu tej pracy

Przykład opisu bibliograficznego umieszczonego w przypisie dolnym:

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Wyd. KUL, Lublin 1982, s. 18.
D.L. Rosenhan, M.E. Seligam, Psychopatalogia, t. 1, PWN, Warszawa 1994, s. 59.
T. Szubka, Wprowadzenie, w: Metafizyka filozofii analitycznej, red. T. Szubka, TN KUL, Lublin 1995, s. 9.
T. Styczeń, Narodzić się, aby kochać. Jak ocalić tożsamość Europy?, „Roczniki Filozoficzne” 1994, z. 2, s. 45.
A.P. Wejland, Ukryte porównania, „Studia Socjologiczne” 1991, nr 1, s. 91 n.
K. Dobbelaere, Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy, tłum. R. Babińska, Wyd. Znak, Kraków 2008, s. 255 nn.
Tamże, s. 15.
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność..., s. 18 nn.
K. Dobbelaere, Sekularyzacja..., s. 255.
Zapis dokumentu elektronicznego w postaci tekstu naukowego: Skrót imienia i nazwisko autora, Tytuł publikacji naukowej zamieszczonej w Internecie, adres strony internetowej, na której znajduje się tekst, dzień pozyskania danych, np. dostęp: 23.06.2020.

Przykład opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej:

Dobbelaere K., Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy, tłum. R. Babińska, Wyd. Znak, Kraków 2008.
Rosenhan D.L., Seligam M.E., Psychopatalogia, t. 1, PWN, Warszawa 1994.
Styczeń T., Narodzić się, aby kochać. Jak ocalić tożsamość Europy?, „Roczniki Filozoficzne” 1994, z. 2, s. 45-53.
Szubka T., Wprowadzenie, w: Metafizyka filozofii analitycznej, red. T. Szubka, TN KUL, Lublin 1995, s. 5-9.
Wejland A.P., Ukryte porównania, „Studia Socjologiczne” 1991, nr 1, s. 91-108.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Wyd. KUL, Lublin 1982.

Techniczne przygotowanie prac

1. Teksty w wersji elektronicznej przesłane do Redakcji powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje) lub inne, obsługujące zapis w RTF.
2. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 1 ark. wyd. (36-40 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami) w wypadku artykułu. Obliczając objętość tekstu, należy wziąć pod uwagę, że obejmuje ona również wykaz cytowanej literatury (bibliografię), a także abstrakty w języku polskim i angielskim oraz tabele i ryciny. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 10 tys. znaków.
3. Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku.
4. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator itp.). Oprócz tego można je umieścić w dokumencie tekstowym w celu identyfikacji miejsca, w którym powinny się znaleźć.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.
6. W przypadku wykorzystywania publikacji w alfabetach niełacińskich należy je zapisywać w tekście głównym i w przypisach w językach oryginalnych, natomiast w bibliografii należy dokonywać latynizacji zapisu publikacji zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami.