PROCES RECENZJI

Proces recenzji

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Redakcja „Zeszytów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, są zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U. 2015, poz. 2015) oraz wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Szczegółowe wytyczne procesu recenzowania:

 1. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję.
 2. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.
 3. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (w przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów
  jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy), którzy:
  a) nie są członkami Redakcji,
  b) nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
  c) nie pozostają z autorem w konflikcie interesów,
  d) nie są względem autorów z zależności służbowej,
  e) w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
  f) nie pozostają względem autorów w bliskich stosunkach osobistych (w przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedzinie jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od zasad wyrażonych w punktach b–f),
  g) są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,
  h) cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta.
 4. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość znaków lub stron znormalizowanych [1800 znaków]) oraz streszczenie tekstu, pozostawiając mu pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, ale proponując termin podjęcia decyzji.
 5. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
 6. Redakcja, zlecając recenzję, przekazuje recenzentowi formularz recenzji, za pomocą którego recenzent winien sporządzić recenzję. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 7. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji, podany na formularzu recenzji, oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Redakcji przez okres 5 lat.
 8. Redakcja nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, zdominowanych przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 9. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 10. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Redakcji.
 11. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, przy wsparciu członków Komitetu Redakcyjnego, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzji wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.
 12. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.
 13. Od 2012 roku Redakcja zamieszcza na swojej stronie internetowej listę tekstów, które uzyskały pozytywną opinię naukową i zostały przyjęte do publikacji, ale nie zmieściły się do żadnego z wydanych lub przygotowanych numerów.
 14. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.
 15. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji czasopisma przez okres pięciu lat.

 Zapora ghostwriting

Na bazie zaleceń opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja wdrożyła procedurę zapory ghostwritting:

 1. Autorzy publikacji proszeni są o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w tym informacji o ich afiliacji oraz o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp., które wykorzystano przy przygotowaniu publikacji), przy czym główna odpowiedzialność spada na autora zgłaszającego artykuł. W zasadnych przypadkach redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania powstałej pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów.
 2. Redakcja ostrzega przed przejawami nierzetelności naukowej – m.in. takimi jak ghostwriting i guest authorship – deklarując demaskowanie wszystkich wykrytych jej przypadków, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.). Wszystkie takie przejawy nierzetelności będą  przez redakcję dokumentowane.
 3. Nadrzędna zasada dotycząca autorstwa publikacji:

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem dobrych obyczajów.