Praca socjalna i służby społeczne w Polsce. Jakich kompetencji potrzebujemy?

Mirosław Grewiński

Uczelnia Korczaka w Warszawie , Polska

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem kompetencji służb społecznych i rozwoju profesji społecznych odpowiadających wyzwaniom przyszłości. Zmiany społeczne i cywilizacyjne oraz rosnące aspiracje społeczeństwa wymagają nowych usług społecznych, a także nowych profesji społecznych. Kompetencje pracowników sektora usług społecznych muszą być dostosowane do współczesnych wyzwań demograficznych i społecznych. Prowadzone analizy wskazują, jakich kompetencji brakuje w dzisiejszym systemie pomocy społecznej oraz jakie trzeba rozwijać.

Słowa kluczowe:

kompetencje profesji społecznych, praca socjalna, służby społeczne

Brenk M., Chaczko K., Pląsek R., Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, red. M. Rymsza, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

Gałązka-Sobotka M., Materiały konferencyjne Sektorowej Rady ds. Kompetencji w obszarze Zdrowia i Pomocy Społecznej, Warszawa 2018.

Grewiński M., Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej. Przegląd problemów i wizja przyszłości, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2021.

Grewiński M., Kaźmierczak T., Kromolicka B., Piątek K., Racław M., Rymsza M., Praca socjalna, zawody pomocowe, służby społeczne – jaka profesjonalizacja?, „Societas/Communitas” 2019, nr 2 (28), s. 25–41.

Grewiński M., Reis Jorge J., Ferreira M., Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych, tłum. K. Geletta, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Warszawa 2014.

Grewiński M., Zasada-Chorab A., System pomocy społecznej w Polsce. Wyzwania i kierunki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Toruń 2012.

Kozak M., Rozwój służb społecznych po 1989 r. oczami praktyka, w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 261–277.

Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013.

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Mapa kompetencji dla zawodów w obszarze pomocy społecznej, oprac. I. Krasiejko i in., Warszawa 2018, ekspertyza w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”.

Marzano G., Grewiński M., Kawa M., Lizut J., Towards Changes of Labor Market, Skills and Competences, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020.

Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Pracownicy socjalni. Pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, red. M. Dudkiewicz, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

Raich M., Perspectives and Challenges for Education in the Cyber-Age, keynote speech na Kongresie Polityków Społecznych „Polityka społeczna w Polsce i w Europie”, Warszawa 13 czerwca 2016 roku.

Re-generacja. Pokolenie smart, Ośrodek Dialogu i Analiz ThinkTank, Warszawa 2019.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiekunach społecznych i o komisjach opieki społecznej (Dz. U. z 1928 r. Nr 29, poz. 267).

Staręga-Piasek J., Pracownik socjalny w pomocy społecznej, „Polityka Społeczna” 1985, nr 11–12, s. 8–11.

Zastosowanie coachingu w polityce społecznej, red. M. Grewiński, S. Majewska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, Warszawa 2016.

Zarządzenie Ministra Oświaty z 4 listopada 1966 r. w sprawie zmiany nomenklatury zawodów i specjalności, do których przygotowują szkoły zawodowe (Dz. Urz. Min. Ośw. z 1966 r. Nr 16, poz. 193).

Zbyrad T., Pracownik socjalny – zawód czy powołanie?, „Praca Socjalna” 2007, nr 3, s. 17–38.

Zbyrad T., Pracownik socjalny w służbie drugiemu człowiekowi, „Praca Socjalna” 2008, nr 1, s. 49–67.

Pobierz

Opublikowane
22.12.2022


Grewiński, M. (2022). Praca socjalna i służby społeczne w Polsce. Jakich kompetencji potrzebujemy?. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 65(4), 23–37. https://doi.org/10.31743/znkul.14567

Mirosław Grewiński  mgrewinski@gmail.com
Uczelnia Korczaka w Warszawie https://orcid.org/0000-0002-2975-9075Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.
Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).