Biografia edukacyjna malgaskich uczniów – badania wstępne

Kinga Lendzion

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Polska
https://orcid.org/0000-0003-2809-0565


Abstrakt

W artykule autorka podejmuje próbę spojrzenia na etap edukacji szkolnej oczami młodych Malgaszy. W tym celu prezentuje wyniki wstępnych badań biograficznych, osadzonych w nurcie metodologii indygenicznej, przeprowadzonych wśród malgaskich maturzystów w dwóch wybranych liceach na Madagaskarze. Uczniowie zostali poproszeni o napisanie esejów na temat historii ich edukacji. Z esejów biograficznych młodych Malgaszy wyłania się wspólna narracja zogniskowana wokół trzech etapów edukacji – szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W narracjach młodzieży, obok trudnych doświadczeń związanych z edukacją i życiem rodzinnym, jako szczególnie trudny ukazywany jest okres dojrzewania przypadający zazwyczaj na okres nauki w gimnazjum.

Słowa kluczowe:

metoda biograficzna, biografia edukacyjna, metodologia indygenicza, malgascy maturzyści, Madagaskar

Achtelik A., Niesporek-Szmburska B., Dialog kultur, czyli o podręczniku dla dzieci do nauczania języka polskiego jako drugiego, „Postscriptum Polonistyczne” 2012, nr 2 (10), s. 199–218.

Akom A.A., Cammarota J., Ginwright S., Youthtopias: Towards a New Paradigm of Critical Youth Studies, “Youth Media Reporter” 2008, no. 2 (4), s. 1–30.

Andriariniaina F.R., The Trajectory of Children in the Rural Areas of Madagascar: Aspirations and Opportunities from School to Work, “Africa Educational Research Journal” 2017, vol. 8, s. 129–145.

Atif A., From school to employment; the dilemma of youth in Sub–Saharan Africa, “International Journal of Adolescence and Youth” 2020, no. 25 (1), s. 945–964. (Crossref)

Awiti O.A., Orwa C., Identity, Values and Norms of East Africa’s Youth, “International Journal of Adolescence and Youth” 2019, no. 24 (4), s. 421–437. DOI: 10.1080/02673843.2018.1554498. (Crossref)

Barnes B., Decolonising Research Methodologies: Opportunity and Caution, “South African Journal of Psychology” 2018, no. 48 (3), s. 379–387. (Crossref)

Becker J., Refugees, Migration and the Tightening Borders in the Middle East. A Perspective From Biographical Research on the Re-Figuration of Spaces and Cross-Cultural Comparison, “Forum: Qualitative Social Research” 2021, no. 22 (2). DOI: 10.17169/fqs-22.2.3598.

Benolo F., Évangélisation des funérailles, base de l’inculturation a Madagascar, „Aspects du Christianism á Madagascar” 2001, no. 3, s. 11–27.

Boehmer E., Davies A., Kawanu Z., Interventions in Adolescent Lives in Africa Through Story, “International Journal of Postcolonial Studies” 2022, no. 24 (6), s. 821–840. (Crossref)

Bron A., O badaniach biograficznych krytycznie, „Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2017, nr 4 (1), s. 16–34. (Crossref)

Choudhury S., Culturing the Adolescent Brain: What Can Neuroscience Learn from Anthropology?, “Social Cognitive and Affective Neuroscience” 2010, no. 5 (2–3), s. 159–167. (Crossref)

Choudhury S., McKinney K.A., Merten M., Rebelling Against the Brain: Public Engagement with the ‘Neurological Adolescent’, “Social Science & Medicine” 2012, no. 74 (4), s. 565–573. DOI: 10.1016/j. socscimed.2011.10.029. (Crossref)

Chumbow B.S., Mother Tongue-Based Multilingual Education: Empirical Foundations, Implementation

Strategies and Recommendations for New Nations, w: Multilingual Education in Africa: Lessons from the Juba Language-in-Education Conference Edited, ed. H. McIlwraith, British Council, London 2013, s. 37–56.

Coetzee J.K., Elliker F., Rau A., Training for Advanced Research in the Narrative Study of Lives Within the Context of Political and Educational Transformation: A Case Study in South Africa, “Forum: Qualitative Social Research” 2013, no. 14 (2). DOI: 10.17169/fqs-14.2.1972.

Czyżewski M., Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, nr 9 (4), s. 14–27. (Crossref)

Dahl Q., Linguistic Policy Challenges in Madagascar, w: North-South contributions to African languages, eds. Ch. Thornell, K. Legere, Rüdiger Köppe Verlag, Köln 2011, s. 51–80.

Deleigne M.Ch., Vers «l’institutionnalisation» de l’École dans l’Androy (Madagascar)?, “Cahiers de la recherche sur l’éducation et les saviors” 2019, vol. 8, s. 171–190.

Estrade J.M., Aina – La vie. Mission, culture et développement á Madagascar, L’Harmattan, Paris 1996.

Glick P.J., Sahn D.E., Walker T.F., Household Shocks and Education Investment in Madagascar, GLM|LIC Working Paper No. 19 | August 2016.

Golczyńska-Grondas A., Wywiady biograficzne z osobami ze środowisk wykluczenia społecznego – refleksja nad wybranymi problemami metodologicznymi i etycznymi, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2019, nr 15 (2), s. 178–180. (Crossref)

Gouleta E., Language Learning and Linguistic Policy in Education: Considerations for Successful Bilingual Programs in Madagascar, Unpublished report. Washington, DC: World Bank 2006,

norad.no/globalassets/import-2162015-80434-am/www.norad.no-ny/filarkiv/language-learning- and-linguistic-policy-in-education-final-report.pdf?id=5472 (dostęp: 19.05.2017).

Hoppers C.A.O., Culture, Indigenous Knowledge and Development: The Role of the University, Centre for Education Policy Development (CEPD), Braamfontein Johannesburg 2017.

IIPE-UNESCO, Diagnostic des pratiques de pilotage de la qualité de l’éducation a Madagascar, Dakar 2022.

Kaliszewska M., Pedagogical Essay in Academic Teaching. Genesis, Humanist Values, and Didactic Expectations, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2018, nr 18, s. 61–72.

Kaźmierska K., Badania biograficzne w naukach społecznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, nr 9 (3), s. 6–10. (Crossref)

Kaźmierska K., Od redaktorki: Badania biograficzne – metoda, etyka, praktyka, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2019, nr 15 (2), s. 6–11. (Crossref)

Kovach M., Conversational Method in Indigenous Research, “First Peoples Child & Family Review” 2010, no. 5 (1), s. 40–48. (Crossref)

Krzyżostoniak G., Inkulturacja obrzędów przejścia na Madagaskarze, Wydawnictwo Missio-Polonia, Warszawa 2011.

Kurcz I., Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 184–187.

Languages and Education in Africa a Comparative and Transdisciplinary Analysis, eds. B. Brock-Utne, I. Skattum, Cambridge University Press, Oxford 2009.

Leibowitz B., Booi K., Daniels S., Loots A., Richards R., van Deventer I., The Use of Educational Biographies to Inform Teaching and Learning in an African University, “South African Journal of Higher Education” 2010, no. 19 (7), s. 1220–1237. (Crossref)

Leibowitz B., Mgqwashu E.M., Kasanda C., Lefoka P., Lunga V., Kavena Shalyefu R., Decolonising Research: The Use of Drawings to Facilitate Place-Based Biographic Research in Southern Africa, “Journal of Decolonising Disciplines” 2019, no. 1 (1), s. 27–46.

Lendzion K., Dialog kultur? Edukacja w językach europejskich w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie Madagaskaru, ”Fides et Ratio” 2020, nr 2(42), s. 381–394.

Lendzion K., Dwa języki – dwa światy. Język francuski i malgaski w edukacji szkolnej na Madagaskarze, Wyd. UKSW, Warszawa 2019.

Lendzion K., Madagaskar – demokracja i liberalny kapitalizm a rozwój kraju, w: Obywatele wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?, red. G. Chimiak, W. Misztal, IFIS PAN, Warszawa 2015, s. 211–230.

Lendzion K., Społeczno-religijna rola kapłana misjonarza na Madagaskarze, Wydawnictwo Missio-Polonia, Warszawa 2012.

Makaruk K., Włodarczyk J., Wójcik S., Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych w kontekście badań dotyczących problemu przemocy, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2013, nr 12 (3), s. 7–20.

Ndongmo N., Éducation scolaire et lien social en Afrique noire, L’Harmattan, Paris 2006.

Nygreen K., Kwon, S.A., Sánchez P., Urban Youth Building Community: Social Change and Participatory Research in Schools, Homes and Community-Based Organizations, w: Youth Participation and Community Change, eds. B.N. Checkoway, L.M. Gutiérrez, Taylor and Francis, 2006, s. 107–124. (Crossref)

PASEC, Performances du systeme éducatif malgache: Compétences et facteurs de réussite au primaire, CONFEMEN, Dakar 2017.

Piorunek M., Metoda biograficzna w badaniu karier zawodowych. Egzemplifikacja badawczego zamysłu. Otwarte pola eksploracji, w: Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej Aplikacje – Egzemplifikacje – Dylematy metodologiczne, red. taż, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 99–118.

Ralibera R., La Formation des élites a Madagascar depius l’Indéendance, w: Madagascar Fenetres. Aperçus sur la culture malgache vol. 2, ed. L. Ink, CITE, Antananarivo 2006, s. 144–154.

Randriamarotsimba V., Des politiques linguistiques aux politiques lingustiques eductives malgaches. État des lieux et perspectives, w: Enseigner et apprendre les langues a Madagascar: quelle(s) entrée(s) au XXI eme siecle?, eds. D.T. Razafindratsimba, V. Ranaivo, Actes du Séminaire Universitaire National 9-10 juillet 2014, Antananarivo 2014, s. 136–137.

Randriamasitiana G.D., Cultures familiales et scolaires: réalités locales de familles défavorisées a Madagascar, „La revue internationale de l’éducation familiale” 2015, no. 38 (2), s. 49–71. (Crossref)

Randriamasitianas G.D., Ecoliers malgches, espace urbain et rencontre de l’autre, w: Enseigner et apprendre les langues a Madagascar: quelle(s) entrée(s) au XXI eme siecle?, eds. D.T. Razafindratsimba,

V. Ranaivo, Actes du séminaire universitaire national 9-10 juillet 2014, l’Université d’Antanananrivo, Antananarivo: Ambassade de France a Madagascar, Institut Français de Madagascar, s. 69–83.

Reuter K.E., Venart L.C., Education in Madagascar: A Guide on the State of the Educational System, Needed Reforms and Strategies for Improvement, “University of Mauritius Research Journal” 2014, vol. 20, s. 196–235.

Rianasoa A.F., Exploring Parental Involvement in School to Work Transition in Rural Madagascar:

Focusing On Parents’ Expectations of Education Outcomes, „Journal of Kyosei” 2022, vol. 6, s. 1–22.

UNESCO Institute of Statistics, uis.unesco.org/en/country/mg (dostęp: 01.06.2023). von Oppen A., Strickrodt S., Introduction: Biographies Between Spheres of Empire, „The Journal of

Imperial and Commonwealth History” 2016, no. 44 (5), s. 717–729. (Crossref)

Vorbrich R., Systemy edukacji w pluralistycznym społeczeństwie Afryki, w: Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce Subsaharyjskiej, red. J. Różański, A. Halemba, Wyd. Missio-Polonia, Warszawa 2003.

Waniek K., Lekceważone potencjały i narosłe nieporozumienia: kilka uwag o metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schützego, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2019, nr 15 (Crossref)

(2), s. 132–163.

Wendland M., Konstruktywizm komunikacyjny, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2015.

Wilson S., Research Is Ceremony: Indigenous Research Methods, Fernwood Publishing, Halifax-Winnipeg 2008.

Wilson S., What Is an Indigenous Research Methodology?, ”Canadian Journal of Native Education” 2001, no. 25 (2), s. 175–179.

Żydek-Bednarczuk U., Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

Pobierz

Opublikowane
10.10.2023


Lendzion, K. (2023). Biografia edukacyjna malgaskich uczniów – badania wstępne. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 66(3), 83–105. https://doi.org/10.31743/znkul.16465

Kinga Lendzion  k.lendzion@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego https://orcid.org/0000-0003-2809-0565Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.
Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).