Etyka publikacji

Etyka publikacji w kwartalniku „Studiów i Analiz Nauk o Polityce" opiera się przede wszystkim na zaleceniach Elsevier.Etyka publikacji w kwartalniku „Studiów i Analiz Nauk o Polityce" opiera się przede wszystkim na zaleceniach Elsevier.Obowiązki Autorów:1. Dostęp do danych i ich przechowywanieAutor publikujący w półroczniku swoje wyniki badań jest zobowiązany do ich przechowywania przez określoną liczbę lat po publikacji oraz, jeżeli jest to wykonalne – do publicznego dostępu do takich danych. Autor może zostać poproszony przez Redakcję o udostępnienie w/w danych w celu ich wykorzystania w procesie wydawniczym.2. Oryginalność i potwierdzenie źródełPublikowany przez Autora tekst powinien być całkowicie oryginalny. Jeżeli Autor wykorzystał prace innych osób – powinno to zostać przez niego w odpowiedni sposób zacytowane, w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości co do autorstwa utworu lub jego części. Autor powinien cytować publikacje, które wpłynęły na jego utwór we właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie (np. w rozmowie, korespondencji, dyskusji) nie mogą zostać wykorzystane bez pisemnej zgody ich autora.3. PlagiatPlagiat niezależnie od swojej formy uznaje się za zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.4. Publikacja wielokrotna, jednoczesna lub nadmiarowaAutor nie powinien publikować tego samego tekstu w więcej niż jednym czasopiśmie. Zachowanie takie uznaje się za niedopuszczalne i nieetyczne. Zasadniczo Autor nie powinien przesyłać do redakcji innych czasopism propozycji publikacji artykułu, który był wcześniej opublikowany. Autor potwierdza powyższe wymogi w składanym przez siebie pisemnym oświadczeniu.5. AutorstwoAutorstwo utworu powinno zostać ograniczone wyłącznie do osób, które wnoszą znaczny wkład w powstanie zgłaszanego tekstu. Wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład w stworzenie tekstu, powinny zostać wymienione jako jego współautorzy. Autorzy wskazują w pisemnym oświadczeniu swój wkład w stworzenie zgłaszanego utworu. Wszyscy autorzy muszą zatwierdzić ostateczną wersję utworu i wyrazić zgodę na jej publikację. Należy wskazać wszystkie osoby, które uczestniczyły w określonych, istotnych aspektach tworzenia utworu (np. weryfikacja językowa). Autorzy biorą odpowiedzialność zbiorową za swoją pracę.6. Konflikt interesówWszyscy Autorzy są zobowiązani do zgłoszenia wszelkich relacji finansowych i osobistych z innymi osobami bądź organizacjami, które mogłyby być uznane za wpływające w sposób niewłaściwy na ich pracę.7. Ujawnienie źródeł finansowaniaAutorzy są zobowiązani do ujawnienia w pisemnym oświadczeniu wszystkich źródeł finansowania zgłaszanego do publikacji utworu, a także wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.8. Powiadomienie o zasadniczych błędachAutor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Redakcji o znaczących błędach lub niedokładnościach w przesłanym utworze - w celu jego poprawienia, sprostowania lub wycofania.Obowiązki Redakcji1. Decyzje dotyczące publikacji Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji co do tego, który z utworów powinien zostać opublikowany lub niedopuszczony do druku. Ograniczenia w zakresie publikacji mogą być uzasadnione względami prawnymi, związanymi m.in. z zniesławieniem lub naruszeniem praw autorskich. Redaktor naczelny może konsultować się w tej sprawie z pozostałymi redaktorami i członkami redakcji.2. RecenzjaRedakcja zapewnia, że wskazane teksty podlegają postępowaniu recenzyjnemu. Artykuły podlegają sprawiedliwej, bezstronnej i terminowej recenzji, dokonywanej przez dwóch niezależnych recenzentów. Wyjątkowo Redakcja może zasięgnąć ponadto dodatkowej opinii. Redakcja wybiera recenzentów, posiadających właściwą wiedzą we wskazanej dziedzinie.3. Fair playOcena przesłanych utworów ma miejsce w oparciu o ich treść i wartość intelektualną. Nie są one natomiast oceniane przez pryzmat rasy, płci, przekonań religijnych, pochodzenia, obywatelstwa, etc.4. Poufność Redakcja jest zobowiązana do ochrony poufności wszystkich materiałów przesłanych do czasopisma. Redakcja gwarantuje anonimowość recenzentów poszczególnych tekstów.5. Konflikt interesów Redaktor naczelny nie może brać udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących utworów, które sam napisał lub które zostały napisane przez członków jego rodziny bądź współpracowników. Utwór taki podlega normalnej procedurze recenzyjnej.6. Badanie niewłaściwego postępowaniaRedakcja podejmuje właściwe kroki w przypadku wykrycia lub podejrzenia wystąpienia niewłaściwego, nieetycznego zachowania w zakresie publikacji tekstów (np. plagiatu).Obowiązki Recenzentów1. Wkład w decyzje redakcyjneRecenzent pomaga w podjęciu decyzji redakcyjnych, poprzez stworzenie niezależnej recenzji. Zgłaszając w recenzji uwagi może on również pomóc Autorowi w poprawieniu przesłanego utworu.2. PoufnośćRecenzje traktowane są jako dokumenty poufne. Recenzenci nie mogą udostępniać recenzji ani informacji na temat utworu. Recenzenci nie mogą kontaktować się bezpośrednio z Autorami w sprawach związanych z publikacją artykułów.3. RzetelnośćRecenzent jest zobowiązany zwracać uwagę na wszelkie zastrzeżenia co do etycznej strony przesłanego utworu. W szczególności powinien wskazać wszystkie istotne podobieństwa z innym, znanym Recenzentowi utworem – potwierdzone stosownym cytatem.4. ObiektywizmWszystkie recenzje powinny być obiektywne – powinny zawierać poglądy Recenzenta, poparte odpowiednimi argumentami. Recenzent nie powinien kierować się osobistymi uprzedzeniami podczas tworzenia recenzji. Osobistą krytykę Autora w ramach recenzji należy uznać za niewłaściwą.5. Konflikt interesówRecenzent powinien zgłosić Redakcji. Przed podjęciem się recenzji utworu, wszystkie potencjalnie występujące w związku z tym konflikty interesów.