O czasopiśmie

Studia Prawnicze KUL', periodyk afiliowany przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wydawany jest od roku 2007. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika 'Prawo-Administracja-Kościół', w związku z czym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów. Wraz ze zmianą nazwy zmieniła się również formuła czasopisma. Wprowadzono stałe działy: Studia i artykuły, Materiały i glosy, Materiały źródłowe do studiów nad prawem, Recenzje, Sprawozdania, Z życia Wydziału. Na łamach periodyku studia i artykuły mogą publikować osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.

Na łamach kwartalnika są publikowane opracowania o różnej tematyce z zakresu prawa, prawa kanonicznego i administracji. Kwartalnik zawiera dział obejmujący materiały źródłowe do studiów nad prawem, w którym są umieszczane między innymi polskie przekłady tekstów prawnych i prawniczych. W części prezentującej studia i artykuły, teksty publikowane są wraz ze streszczeniami tych opracowań w językach angielskim i rosyjskim. Uzupełnieniem czasopisma jest kronika, w której zamieszczane są sprawozdania z życia Wydziału i jego pracowników. Dodatkowo publikowana jest bibliografia publikacji pracowników Wydziału.