O czasopiśmie

Kwartalnik Studia Prawnicze KUL (ISSN 1897-7146) to periodyk afiliowany przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wydawany od roku 2007. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika Prawo-Administracja-Kościół, z którym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów.

Na łamach kwartalnika są publikowane opracowania obejmujące swym zakresem nauki prawne i prawo kanoniczne. Umożliwiają one wymianę wiedzy i doświadczeń prawniczych odnoszących się zarówno do nowych zjawisk społeczno-gospodarczych, jak i szczegółową analizę historycznoprawną i prawnoporównawczą tych zjawisk, z uwzględnieniem prawnego dorobku cywilizacyjnego Zachodniej i Wschodniej Europy, wyrastającego ze wspólnych korzeni prawa rzymskiego i kultury judeo-chrześcijańskiej. Prawo jako fenomen społeczny zmienia się, co musi skłaniać do szczegółowej oceny jego funkcjonowania i obserwowanych zmian oraz formułowania propozycji doskonalenia przyjętych rozwiązań.

Kwartalnik grupuje publikacje naukowe w kilku działach. Dział Studia i artykuły obejmuje artykuły problemowe, przeglądowe i recenzyjne przygotowane przez osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Opracowania naukowe publikowane są w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim i rosyjskim, po uprzedniej recenzji i zaopatrzeniu w streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych.

W dziale Materiały i glosy prezentowane są materiały o charakterze dydaktycznym lub szkoleniowym, artykuły poglądowe oraz komentarze do orzeczeń sądowych.

Materiały źródłowe do studiów nad prawem grupują teksty mogące stanowić istotny wkład w rozwój badań komparatystycznych nad prawem, w tym zwłaszcza przekłady prawa obcego. W dziale Recenzje umieszczane są recenzje publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych i prawa kanonicznego wydawanych w języku polskim i językach obcych. W dziale Sprawozdania publikowane są sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, konferencji, seminariów, warsztatów itp. grupujących zwłaszcza naukowców uprawiających nauki prawne i prawo kanoniczne.

Uzupełnieniem czasopisma jest kronika z życia Wydziału, bibliografia publikacji naukowych pracowników oraz wspomnienia o zmarłych współpracownikach i przyjaciołach Wydziału.

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate, umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Studia Prawnicze KUL: http://www.ithenticate.com/

Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja elektroniczna.