Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza praw osób trzecich
  • Tekst nie był nigdzie wcześniej publikowany i nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego
  • Przesyłany tekst jest w formacie edytowalnym
  • Tekst został dostosowany do wszystkich wymogów edytorskich wskazanych przez Redakcję
  • Tekst zawiera streszczenia oraz słowa kluczowe (w językach: polskim i angielskim)
  • Autor wyraża zgodę na publikację niniejszego artykułu w obydwu wersjach kwartalnika „Studia Prawnicze KUL”, tj. wersji drukowanej oraz wersji on line


W kwartalniku "Studia Prawnicze KUL" publikuje się studia i artykuły z zakresu nauk prawnych. Tematyka artykułów pozostawiona jest w gestii Autorów.

Teksty składane do publikacji w "Studiach Prawniczych KUL" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Nie powinny też naruszać praw autorskich osób trzecich. Ewentualny wkład innych osób w powstanie publikacji oraz ewentualne źródła jej finansowania powinny zostać ujawnione. Praktyki określane jako ghostwriting i ghost authorship redakcja uważa za przejaw nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie przypadki takiej nierzetelności będą dokumentowane i ujawniane. Oryginalność publikacji naukowej Autor potwierdza złożeniem pisemnego oświadczenia w ramach podpisywanej umowy wydawniczej.

Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja drukowana.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Teksty do publikacji przygotowane w edytorze Microsoft Word w formacie opisanym w punkcie 3 należy przesłać na adres redakcji: Redakcja „Studiów Prawniczych KUL”, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: sp_red@kul.lublin.pl
Format dokumentu. Tekst główny powinien być napisany czcionką typu Times New Roman 12 pkt, interlinia: 1,5. Przypisy należy sporządzić czcionką typu Times New Roman 10 pkt, interlinia: 1,0; z odnośnikami w indeksie górnym.
Nie należy robić dodatkowych odstępów pomiędzy poszczególnymi akapitami.
Nie należy stosować docelowego formatowania tekstu.
Jeżeli Autor stosuje wewnętrzny podział artykułu, należy tego podziału dokonać tak, aby zawierał on: a) wstęp, b) właściwą treść artykułu, podzieloną na mniejsze jednostki redakcyjne opatrzone śródtytułami (dopuszczalny jest jedynie podział jednostopniowy); śródtytuły należy wyróżnić pogrubioną czcionką, c) zakończenie.
Pierwsza strona powinna zawierać: tytuł artykułu, imię i nazwisko autora wraz z pełną nazwą reprezentowanej instytucji, stopień (tytuł) naukowy, adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu.
Do artykułu należy dołączyć Bibliografię (wykaz cytowanej literatury); poszczególne pozycje powinny być ułożone alfabetycznie. Nie należy podawać numerów stron.
Ostatnia strona powinna zawierać: tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim oraz tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Streszczenie nie powinno przekraczać 20 linijek tekstu.
Redakcja nie weryfikuje stosowanych w pracach cytatów, ani ich tłumaczeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek stylistycznych oraz ujednolicania tekstu według wskazanych zasad, bez porozumienia z Autorem.

II. ZASADY SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW

Tekst przypisów należy zapisać stylem prostym, poza tytułami książek, artykułów czy samodzielnych tekstów w dziełach zbiorowych, które powinny być zapisane kursywą. Kursywy nie stosuje się w przypadku tytułów aktów prawnych.

Tytuły czasopism należy podawać w pełnym brzmieniu. Zasadniczo nie stosuje się skrótów ustaw, z wyjątkiem kodeksów – wówczas skróty tworzone są następująco: k.c. – Kodeks cywilny; k.s.h. – Kodeks spółek handlowych; k.k. – Kodeks karny.

W przypisach stosuje się następującą kolejność zapisu bibliograficznego:

a) opis książek – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, tom (jeżeli występuje), miejsce i rok wydania, numer powoływanej strony.

Przykłady:
C. Berezowski, Prawo międzynarodowe publiczne, cz. I, Warszawa 1966, s. 17.
A. Przyborowska-Klimczak, W. Sz. Staszewski (oprac.), Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów, Lublin 2005, s. 11.

b) opis pracy będącej częścią publikacji zbiorowej – należy zastosować zapis [w:] i podać inicjał imienia i nazwisko redaktora, a następnie, po skrócie (red.), tytuł książki, miejsce wydania, rok, numer strony.

Przykład:
A. Dębiński, Z historii Wydziału, [w:] A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 9.

c) opis artykułów – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rok wydania, numer czasopisma w danym roku, numer powoływanej strony.
Przykład:
M. Szewczyk, Prawnokarna ochrona tajemnicy zawodowej lekarza, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, z. 1, s. 165.

W przypadku artykułów w dziennikach podaje się inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w cudzysłowie), dzienną datę wydania i numer strony.

Przykład:
M. Chomiuk, Przyspieszona rejestracja spółek z o.o., „Rzeczpospolita” z dnia 17 sierpnia 2010 r., s. C6.

d) opis orzeczeń sądów lub trybunałów – nazwa orzeczenia, nazwa organu, który je wydał, data wydania, sygnatura akt oraz (jeśli orzeczenie było publikowane) wskazanie miejsca publikacji i numerów stron.

Przykład:
Orzeczenie SN z 10 maja 1989 r., III CZP 36/89, OSNCP 1990, nr 1-4, poz. 56.

e) opis aktów prawnych – metoda cytowania według metoda cytowania według Zasad techniki prawodawczej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. z 2016 r. poz. 283, tekst jednolity).

Przykłady:
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym; Dz. U. Nr 19, poz. 10 z późn. zm.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 1997 r. w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego; tekst jedn. M.P. z 2001 r. Nr 41, poz. 668 z późn. zm.

f) źródła internetowe.
Przykład:
http://www.hmrc.gov.pl [dostęp: 11.07.2011 r.]

Jeżeli praca była powoływana wcześniej w innym przypisie, przy kolejnym powoływaniu umieszcza się, po nazwisku autora, czytelny i niebudzący wątpliwości skrót tytułu oraz numer cytowanej strony. Zabieg ten stosuje się także wówczas, gdy w pracy powoływana jest tylko jedna publikacja danego autora.