„Wpisanie” organów rozstrzygających z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka w system prawa międzynarodowego – rozważania w kontekście humanizacji prawa międzynarodowego i internacjonalizacji praw człowieka

Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie, że wpisanie w ogólne prawo międzynarodowe organów rozstrzygających z zakresu międzynarodowego pra­wa praw człowieka jest na tyle silne, iż czyni naukowo koniecznym odrzucenie twierdzeń przemawiających na rzecz pełnej autonomii (niezależności) organów sądowych w prawie międzynarodowym.

Powyższe ustalenie nie stanowi jednak celu samego w sobie. Antycypowane wpisanie organów rozstrzygających z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka w prawo międzynarodowe umożliwi udowodnienie istnienia wpływu (oddziaływania) humanizacji prawa międzynarodowego na międzynarodowy porządek prawny. Zwieńczeniem badań z tego zakresu jest konfirmacja hipotezy badawczej, zgodnie z którą organy rozstrzygające z zakresu międzynarodowe­go prawa praw człowieka przyczyniają się nie tylko do humanizacji prawa mię­dzynarodowego, lecz także do daleko idącej internacjonalizacji praw człowieka. Wprowadzenie owych dwóch kategorii (tj. humanizacji prawa międzynarodo­wego i internacjonalizacji praw człowieka) stanowi novum w dotychczas prowa­dzonych badaniach temu poświęconych, a weryfikacja tak postawionej hipotezy wyznacza zakres konstatacji, realizowanych na podstawie metody analitycznej oraz metody formalno-dogmatycznej.

Słowa kluczowe:

organy rozstrzygające, międzynarodowe prawo praw człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, humanizacja prawa międzynarodowego, internacjonalizacja praw człowieka

Bederman D.J., The Spirit of International Law, Athens-London 2002.

Cała-Wacinkiewicz E., Fragmentacja prawa międzynarodowego, Warszawa 2019.

Cançado Trindade A.A., International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium. Second Revised Edition The Hague Academy of International Law Monographs, Leiden 2013.

Cançado Trindade A.A., The Construction of a Humanized International Law. A Collection of Individual Opinions (1991–2013), (preface by D. Spielmann, general introduction by A. Drzemczewski), Leiden-Boston 2014.

Caplan L.M., State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory, The American Journal of International Law 2003, t. 97, nr 4.

Charney J.I., The Impact on the International Legal System of the Growth of International Courts and Tribunals, New York University Journal of International Law and Politics 1999, t. 31, nr 4.

Czapliński W., Ius cogens and the Law of Treaties, w: The Fundamental Rules of the International Legal Order. Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, red. Ch. Tomuschat, J.-M. Thouvenin, Leiden-Boston 2006.

Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 3, Warszawa 2014.

Incisa di Camerana L., Frammentazione e integrazione nel sistema internazionale, Politica Internazionale 1994, t. 22, nr 4.

Knypl Z., Ekstradycja jako instytucja prawa międzynarodowego i wewnętrznego, Warszawa 1975.

Kozłowski A., Wpływ sądownictwa międzynarodowego na rozwój prawa międzynarodowego, w: Współczesne sądownictwo międzynarodowe, t. 2: Wybrane zagadnienia prawne, red. J. Kolasa, Wrocław 2010.

Lachs M., Czy kryzys prawa międzynarodowego?, Państwo i Prawo 1992, nr 2.

Menkes J., Immunitet jurysdykcyjny organizacji międzynarodowej – immunitet jurysdykcyjny państwa: zwrot wektorów, w: Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym, red. I. Skomerska-Muchowska, Łódź 2014.

Menkes J., Nauka prawa międzynarodowego wobec wyzwań ery postwestfalskiej, w: Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne, red. E. Dynia, Rzeszów 2003.

Meron T., Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford 1989.

Meron T., The Humanization of Humanitarian Law, American Journal of International Law 2000, t. 94, z. 2.

Meron T., The Humanization of International Law, Leiden-Boston 2006.

Michaels R., Pauwelyn J., Conflict of Norms or Conflict of Laws?: Different Techniques in the Fragmentation of International Law, Duke Journal of Comparative and International Law 2012, t. 22.

Mik C., Lex generalis w prawie międzynarodowym, w: Ubi Ius Ibi Remedium. Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, red. B. Krzan, Warszawa 2016.

Pronto A.N., ‘Human-Rightism’ and the Development of General International Law, Leiden Journal of International Law 2007 (special edition: Essays in Honour of Prof. John Dugard), t. 20, z. 4.

Rozakis Ch.Z., The Concept of Ius Cogens in the Law of Treaties, Amsterdam-New York-Oxford 1976.

Simma B., International Human Rights and General International Law: A Comparative Analysis, Collected Courses of the Academy of European Law (Yearbook) 1993, t. 4, ks. 2: The Protection of Human Rights in Europe.

Stasiak K., Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego, Lublin 2012.

Stasiak K., The Position of Defence Counsel before the International Criminal Court – a Few Comments on the Lubanga Case, The Review of Comparative Law 2012, t. 17.

Stasiak K., Współpraca Organizacji Narodów Zjednoczonych z Prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego, w: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, red. B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka, Bydgoszcz-

Katowice 2014.

Stasiak K., Zasady dotyczące naprawienia szkody pokrzywdzonym w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym – uwagi dotyczące sprawy Thomasa Lubangi Dyilo, w: Międzynarodowe i europejskie prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania, red. J. Nowakowska-Małusecka, I. Topa, Katowice 2015.

Stasiak K., Wewnętrzny system sprawiedliwości ONZ i jego doświadczenia w funkcjonowaniu po reformie 2009 r., w: System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, red. E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborodowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski, Warszawa 2017.

Stasiak K., Specjalny Trybunał dla Republiki Środkowoafrykańskiej – nowy typ trybunałów umiędzynarodowionych?, w: Prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość, red. E. Cała-Wacinkiewicz, Warszawa 2018.

The Impact of Human Rights Law on General International Law, red. M. Kamminga, M. Shenin, Oxford 2009.

Флек Д., Международное право между фрагментацией и интеграцией: вызовы для теории и практики, Российский Юридический Журнал 2011, t. 81, z. 6.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Cała-Wacinkiewicz, E. (2020). „Wpisanie” organów rozstrzygających z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka w system prawa międzynarodowego – rozważania w kontekście humanizacji prawa międzynarodowego i internacjonalizacji praw człowieka. Studia Prawnicze KUL, (2), 85–102. https://doi.org/10.31743/sp.11575

Ewelina Cała-Wacinkiewicz  ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński https://orcid.org/0000-0002-5439-4653Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access