Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019)

Joanna Misztal-Konecka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Artykuł stanowi wspomnienie i prezentację życia i dorobku śp. dr Kingi Sta­siak (1981–2019), przedwcześnie zmarłej znakomitej badaczki prawa między­narodowego publicznego. Ukazuje jej drogę zawodową, związaną z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, rozwój zainteresowań badawczych oraz zaangażowanie na rozmaitych polach aktywności naukowej, dydaktycznej i oso­bistej. Zwraca uwagę, że dorobek naukowy K. Stasiak poza monografią Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego (Lublin 2012) obejmuje czternaście artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych, pięć tłumaczeń tekstów źródłowych oraz trzy drobne wypowiedzi naukowe, jak też liczne hasła encyklopedyczne.

Artykuł przedstawia główne pola badawczych dociekań K. Stasiak, poczynając od umiędzynarodowionych trybunałów karnych, zakresu ich kompetencji, przebie­gu postępowania oraz znaczenia na arenie międzynarodowej. Jako kolejne obszary badań wskazuje warunki dopuszczalności interwencji humanitarnej, międzynaro­dowe prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawa międzynarodo­wego określających materialnoprawne i proceduralne aspekty odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, przeciwko pokojowi i przeciwko ludzkości, zagadnienia we­wnętrznego systemu sprawiedliwości Organizacji Narodów Zjednoczonych, praw człowieka. Podkreśla wysoką kulturę słowa i sposób posługiwania się językiem prawniczym oraz odpowiedzialność za formułowane tezy, udowadniane zarówno przy okazji mniejszych, jak i bardziej rozbudowanych opracowań.

Artykuł akcentuje nadzwyczajne zaangażowanie dydaktyczne dr K. Stasiak, szeroką aktywność konferencyjną i translatorską oraz ofiarną służbę na rzecz ma­cierzystej Uczelni. Nie zapomniano o tym, że była wyjątkowo ciepłą, pracowitą, obowiązkową i wszechstronną osobą, a każdy, kto spotkał ją na swojej drodze, może potwierdzić, że zawsze była chętna do pomocy, podchodziła z szacunkiem i życzliwością do ludzi.

Słowa kluczowe:

dr Kinga Stasiak, prawo publiczne międzynarodowe, umiędzynarodowione trybunały, prawa człowieka

Kuźniar-Kwiatek D., [rec.:] Kinga Stasiak, Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sadownictwa karnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 324, Studia Prawnicze KUL 2013, nr 1.

Staszewski W.Sz., Szarek-Zwijacz A., In memoriam. Kinga Cecylia Stasiak. 1981–2019, Studia Prawnicze 2019, nr 2.

s.v. Stasiak Kinga, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz, Lublin 2018.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Misztal-Konecka, J. (2020). Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019). Studia Prawnicze KUL, (2), 11–29. https://doi.org/10.31743/sp.11576

Joanna Misztal-Konecka  joanna.misztal-konecka@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0001-8849-5447Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access