Wyłączenie sędziego w polskim procesie cywilnym na tle europejskich standardów prawa do sądu

Małgorzata Sekuła-Leleno

Uczelnia Łazarskiego , Polska
https://orcid.org/0000-0001-5015-9018


Abstrakt

Instytucję wyłączenia sędziego od rozpoznania sporu należy postrzegać jako gwarancję bezstronności sądu. Wniosek strony może dotyczyć jedynie członka składu orzekającego w danej sprawie. Oczywiście możliwe jest żądanie wyłączenia wszystkich sędziów danego sądu. W tym celu należy jednak uzasad­niać indywidualnie wnioski dotyczące każdego sędziego osobno. Niedopuszczal­ne jest nadużywanie instytucji wyłączenia sędziego tak przez samego sędziego, jak i strony procesu.

Słowa kluczowe:

wyłączenie sędziego, prawo do sądu, rzetelny proces, nadużycie prawa procesowegoAmielańczyk K., Zawrot J., Nemo iudex in causa sua. Wyłączenie sędziego w polskim postępowaniu cywilnym, Gdańskie Studia Prawnicze 2011, t. 26.

Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008.

Dalka S., Możliwość wyłączenia sędziego w sprawie cywilnej jako gwarancja obiektywizmu i bezstronności sądu powszechnego, w: Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza, red. A. Marciniak, Łódź 1998.

Derlatka J., Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2016.

Derlatka J., Zaskarżalność postanowień w przedmiocie wyłączenia sędziego w procesie cywilnym (cz. 1), Palestra 2011, t. 56, nr 11–12.

Derlatka J., Zaskarżalność postanowień w przedmiocie wyłączenia sędziego w procesie cywilnym (cz. 2), Palestra 2012, t. 57, nr 1–2.

Dynia E., Prawo do sądu w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, red. A. Wróbel, Warszawa 2009.

Hofmański P., Wróbel A., w: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1, red. L. Garlicki, Warszawa 2010.

Garlicki L., Pojęcie i cechy „sądu” w świetle orzecznictwa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w: Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008.

Goldberger S., Wyłączenie sędziego na wniosek strony według K.p.c., Nowa Palestra 1939, nr 1–2.

Gudowski J., Jędrzejewska M., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016 [wyd. el. LEX].

Jagieła J., w: Kodeks postępowania cywilnego, t. 1. Komentarz. Art. 1–366, red. A. Marciniak, K. Piasecki, wyd. 7, Warszawa 2016.

Kastelik-Smaza A., Pojęcie sądu w prawie polskim i europejskim a status izb morskich, Państwo i Prawo 2006, z. 9.

Kodeks postępowania cywilnego, t. 1. Komentarz. Art. 1–366, red. K. Piasecki, A. Marciniak, wyd. 6, Warszawa 2014.

Kodeks postępowania cywilnego, t. 1. Komentarz. Art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2013.

Kunicki I., w: Kodeks postępowania cywilnego, t. 1. Komentarz. Art. 1–729, red. A. Góra- Błaszczykowska, Warszawa 2016.

Łazarska A., Postępowanie cywilne – odroczenie rozprawy – nadużycie prawa procesowego. Glosa do uchwały SN z dnia 11 grudnia 2013 r., III CZP 78/13, OSP 2017, nr 6, poz. 60.

Łazarska A., Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012 [wyd. el. LEX].

Manowska M., w: Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, t. 1. Komentarz. Art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2015.

Marszałkowska-Krześ E., Kodeks postępowania cywilnego. Prezentacje, Warszawa 2012 [wyd. el. Legalis].

Reiwer R., Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym, Warszawa 2016.

Sanetra W., Sądy powszechne i Sąd Najwyższy jako władza sądownicza, w: Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008.

Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, Państwo i Prawo 1967, z. 4–5.

Strus Z., Przegląd orzecznictwa, Palestra 2004, t. 49, nr 11–12.

Wasilewski A., Pojęcie „sądu” w prawie polskim i w świetle standardów europejskich, Przegląd Sądowy 2002, nr 11–12.

Wengerek E., Przegląd orzecznictwa, Nowe Prawo 1966, nr 12.

Wiliński P., Niezależność sądu – standard konstytucyjny i konwencyjny, Kwartalnik Prawa Publicznego 2010, t. 10, nr 1–2.

Zembrzuski T., Przeciwdziałanie nadużyciom w korzystaniu z instytucji wyłączenia sędziego w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 2006, nr 2.

Zembrzuski T., w: System prawa procesowego cywilnego, t. 3. Środki zaskarżenia, red. J. Gudowski, Warszawa 2013.

Pobierz

Opublikowane
18-02-2021


Sekuła-Leleno, M. (2021). Wyłączenie sędziego w polskim procesie cywilnym na tle europejskich standardów prawa do sądu. Studia Prawnicze KUL, (1), 311–344. https://doi.org/10.31743/sp.12241

Małgorzata Sekuła-Leleno  m.sekula-leleno@sn.pl
Uczelnia Łazarskiego https://orcid.org/0000-0001-5015-9018Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.